Najnowsze wpisy

Wszystkie artykuły

Kilka słów o przekształceniu

Kilka słów o przekształceniu

Kilka słów o przekształceniuKrzysztof Kozik | 20.02.2016Kto mo­że się prze­kształ­cić? W za­sa­dzie każ­de przed­się­bior­stwo moż­na pod­dać prze­kształ­ce­niu bo­wiem do­pusz­czal­ne w tym za­kre­sie są wszel­kie kon­fi­gu­ra­cje podmio­to­we. Mo­że dojść...

Testamenty (ciąg dalszy)

Testamenty (ciąg dalszy)

Testamenty (ciąg dalszy)dr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.05.2014Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 5 (232)W po­przed­niej „Pi­guł­ce praw­ne­j” mó­wi­li­śmy o sy­tu­acjach, w któ­rych le­karz mo­że zo­stać po­pro­szo­ny...

Testament pacjenta

Testament pacjenta

Testament pacjentadr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.02.2014Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 2 (229)W po­przed­nim nu­me­rze „Biu­le­ty­nu WIL” po­świę­ci­li­śmy Pra­wo w pi­guł­ce pra­wu pa­cjen­ta do po­sza­no­wa­nia...