Fizjoterapia domowa poza obszarem zakontraktowanym

Klaudia Juszczak – radca prawny

Świadczenia gwarantowane w rodzaju rehabilitacji leczniczej mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych. Świadczenia w warunkach domowych udzielane są świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń, a wymagają rehabilitacji leczniczej.

Realizacja świadczeń fizjoterapii domowej odbywa się na podstawie zawartej z NFZ umowy na udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna lub fizjoterapia domowa.

Kto może realizować świadczenia fizjoterapii domowej?

Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapii domowej (lub mają zawarte umowy w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, lecz świadczą w jej ramach także usługi fizjoterapii domowej). Realizacja tych świadczeń może odbywać się na zasadach określonych w przepisach prawa i w zarządzeniach Prezesa NFZ, w oparciu o stosowne skierowania z uwzględnieniem ilości dni w roku, w jakiej świadczenia te mogą być udzielane.

Obszar udzielanych świadczeń fizjoterapii domowej

Świadczenia z zakresu fizjoterapii domowej udzielane są najczęściej przez podmioty lecznicze zlokalizowane w granicach obszaru objętego konkursem i finalnie umową z NFZ (przeważnie jest to teren powiatu objętego postępowaniem konkursowym).  Co do zasady, w tym obszarze znajduje się zazwyczaj  miejsce zamieszkania pacjenta czy też odpowiednio Dom Pomocy Społecznej, w którym pacjent przebywa. Z uwagi na specyfikę działalności DPS-ów,  bardzo często ich mieszkańcy są świadczeniobiorcami korzystającymi z fizjoterapii domowej. Są to osoby schorowane  niemogące samodzielnie się poruszać, a więc mają trudności z przybyciem do gabinetu fizjoterapeuty. Konkursy o udzielanie świadczeń zdrowotnych organizowane przez NFZ przeprowadzane są dla określonych obszarów (tzw. obszarów zabezpieczenia). Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorca (pacjent) ma prawo wyboru świadczeniodawcy.

Udzielanie świadczeń fizjoterapii domowej poza obszarem zabezpieczenia

Co jednak w sytuacji, gdy pacjent wymagający świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej zgłasza się do świadczeniodawcy, którego kontrakt z NFZ obejmuje inne miejsce (obszar) aniżeli miejsce zamieszkania pacjenta?

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że każdorazowo udzielanie świadczenia zdrowotnego może nastąpić jedynie z zachowaniem warunków pełnego zabezpieczenia zdrowia pacjenta, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz przy dochowaniu należytej staranności ze strony świadczeniodawcy i jego personelu. Należy pamiętać, że świadczeniodawca powinien objąć pacjenta kompleksową opieką wynikającą z udzielanego świadczenia gwarantowanego.

Konieczna jest szczegółowa analiza

Odpowiedź na zadane wyżej pytanie, a zarazem ustalenie czy wspomniane prawo wyboru przysługujące pacjentowi doznaje ograniczeń, wymaga analizy danej sytuacji zarówno w odniesieniu do świadczeniodawcy jak i świadczeniobiorców. Możliwość zapewnienia świadczeń zdrowotnych w ramach umów zwartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie fizjoterapii domowej (lub fizjoterapii ambulatoryjnej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w tym w Domach Pomocy Społecznej) jest zagadnieniem złożonym. Szczegółowa weryfikacja sytuacji prawnej podmiotu leczniczego wymaga m.in. analizy przesłanek warunkujących możliwość korzystania przez świadczeniobiorców ze świadczeń udzielanych przez podmioty w miejscu pobytu pacjenta, w tym w przypadku gdy jest ono zlokalizowane poza miejscem zakontraktowanym przez świadczeniodawcę, zasad regulujących korzystanie ze świadczeń przez pacjenta, jak również zasad rozliczania przez świadczeniodawcę udzielanych świadczeń.  

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w analizie poszczególnych aspektów składających się na prawidłowe udzielanie i rozliczanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych.

Jeżeli udzielasz tego rodzaju świadczeń i masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie lub chcesz poszerzyć zakres swoich usług, zapraszamy do konsultacji.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).