Obowiązek informacyjny
Kontakt z kontrahentami

 

Ad­mi­ni­stra­tor nie za­mie­rza prze­ka­zy­wać Pa­ni­/Pa­na da­nych oso­bo­wych do państw trze­cich. Da­ne oso­bo­we mo­gą być prze­ka­zy­wa­ne po­za UE tyl­ko na Pa­ni­/Pa­na żą­da­nie lub w ce­lu re­ali­za­cji współ­pra­cy mię­dzy Pa­nią­/Pa­nem a Ad­mi­ni­stra­torem. W ta­kim przy­pad­ku, każ­de prze­ka­za­nie bę­dzie do­ko­ny­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa oraz przy za­cho­wa­niu od­po­wied­nich za­bez­pie­czeń.

 

 1. Da­ne Ad­mi­ni­stra­to­ra: Informujemy, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. (dalej: Administrator), ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, tel.: +48 792 304 042, e-mail: [email protected].
 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania: Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • świadczenia usług prawnych, w tym: występowania przed urzędami i sądami, udzielanie porad prawnych, opracowywanie dokumentów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO i art. 9 ust. 2 lit. c, f RODO),
  • negocjowania i wykonywania umów i realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  • podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO i art. 9 ust. 2 lit. c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

  Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie narusza Pani/Pana praw i wolności.

 3. Kategorie danych: Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
  • dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, etc.);
  • dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
  • dane dotyczące wykonywania umowy, świadczenia pomocy prawnej i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dostarczonych dokumentach, dane zawarte w dokumentach księgowych, etc.);

  oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, w tym dane szczególnych kategorii i dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

 4. Okres przechowywania: Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • okres, na jaki została udzielona zgoda,
  • okres, przez jaki są świadczone usługi lub na jaki została zawarta umowa,
  • przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
  • czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.
 5. Odbiorcy: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
 6. Przekazanie do państwa trzeciego
 7. Profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Uprawnienia: Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem