Biznes

Przekształcenie, łączenie,
podział i likwidacja
przedsiębiorstwa

zakup_sprzedaz

Przeształcenia, aporty,
łączenia, podziały

cesje

Sukcesja

pomoc prawna dla lekarzy

Bieżące doradztwo

ochrona danych_podmioty

Spory między wspólnikami

Zakup i sprzedaż spółek

Zakup/sprzedaż spółek

wsparcie

Audyty i inne

Rozumiemy biznes

Z przed­się­bior­ca­mi roz­ma­wia­my ję­zy­kiem bi­zne­su, a nie wy­łącz­nie ję­zy­kiem praw­ni­czym. Ro­zu­mie­my, że to nie dłu­gość opi­nii praw­nej świad­czy o jej ja­ko­ści, ale sfor­mu­ło­wa­ne na koń­cu wnio­ski. Od lat kon­se­kwent­nie dą­ży­my do znaj­do­wa­nia opty­mal­nych roz­wią­zań. Do­ra­dza­my w bie­żą­cej dzia­łal­no­ści, jed­no­cze­śnie za­pew­nia­jąc wspar­cie w skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­sach, ta­kich jak prze­kształ­ce­nia podmio­tów lecz­ni­czych, po­łą­cze­nia czy po­dzia­ły spół­ek.

Na­sze dzia­ła­nia obej­mu­ją tak­że po­śred­ni­cze­nie w za­ku­pie pla­có­wek me­dycz­nych, wspar­cie pro­ce­su sprze­da­ży pla­có­wek me­dycz­nych oraz in­ne kro­ki bi­zne­so­we.

przekształcenia_white

Przekształcenia, aporty, łączenia, podziały

Spe­cja­li­zu­je­my się w do­radz­twie w pro­ce­sach zmia­ny for­my praw­nej przed­się­bior­ców i spół­ek. Do­ra­dza­my przy prze­kształ­ce­niach podmio­tów lecz­ni­czych (na­sze dzia­ła­nia obej­mu­ją np. prze­kształ­ce­nie in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki le­kar­skiej w podmiot lecz­ni­czy i przekształcenia spółek), wno­sze­niu apor­tu, łą­cze­niach i po­dzia­łach spół­ek. To zło­żo­ne pro­ce­sy, przy któ­rych nie­zbęd­na jest spe­cja­li­stycz­na wie­dza i współ­pra­ca ze­spo­łu do­rad­ców. Do­sko­na­le zda­je­my so­bie jed­nak spra­wę z fak­tu, iż na­si Klien­ci przede wszyst­kim po­świę­ca­ją czas roz­wi­ja­niu wła­sne­go bi­zne­su, a od nas ocze­ku­ją zor­ga­ni­zo­wa­nia ca­łe­go pro­ce­su, tak aby w jak naj­mniej­szym stop­niu mu­sie­li się w nie­go an­ga­żo­wać.

Dla­te­go też ja­ko kan­ce­la­ria praw­na zaj­mu­je­my się kom­plek­so­wo ca­łą pro­ce­du­rą, po­cząw­szy od do­radz­twa w kwe­stii wy­bo­ru for­my praw­nej, ja­ka jest naj­bar­dziej od­po­wied­nia dla Klien­ta, przez do­bór do­rad­ców (księ­go­wych i po­dat­ko­wych, bie­głe­go re­wi­den­ta oraz no­ta­riu­sza), po przy­go­to­wa­nie nie­zbęd­nej do­ku­men­ta­cji i re­pre­zen­ta­cję Klien­ta przed są­dem re­je­stro­wym.

Do­tych­czas zmie­ni­li­śmy for­mę praw­ną spół­ek o łącz­nej war­to­ści ma­jąt­ku prze­kra­cza­ją­cej 400.000.000,00 zł, głów­nie z bran­ży ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych, spo­żyw­czej, trans­por­to­wej i me­dycz­nej.

zakup_sprzedaz

Sukcesja

Wła­ści­cie­lom biznesów rodzinnych po­ma­ga­my za­pla­no­wać bez­piecz­ne, ewo­lu­cyj­ne prze­ka­za­nie fir­my na­stęp­ne­mu po­ko­le­niu. Jest to pro­ces wy­ma­ga­ją­cy bar­dzo sta­ran­ne­go przy­go­to­wa­nia od stro­ny praw­nej, takiego, które pozwala jed­no­cze­śnie za­cho­wać cią­głość dzia­łal­no­ści oraz za­pew­nić po­sza­no­wa­nie in­te­re­sów wszyst­kich człon­ków ro­dzi­ny. Do­ra­dza­my w do­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­sze­go mo­de­lu suk­ce­sji, za­rów­no gwa­ran­tu­ją­ce­go bez­pie­czeń­stwo, jak i opty­mal­ne­go pod wzglę­dem prawnym.

W tym kontekście ważne jest także za­bez­pie­czenie fir­my i ma­ją­tku pry­wat­nego na oko­licz­ność te­go co nie­unik­nio­ne. Przy­go­to­wu­je­my te­sta­men­ty, do­ra­dza­my jak wska­zać spad­ko­bier­ców, aby nie ucier­piał bi­znes i jed­no­cze­śnie, że­by wo­la spad­ko­daw­cy by­ła naj­rze­tel­niej zre­ali­zo­wa­na po je­go śmier­ci. Jed­nym ze spo­so­bów na unik­nię­cie kło­po­tli­wej sy­tu­acji jest wcze­śniej­sza ce­sja przed­się­bior­stwa, w czym rów­nież mo­że­my po­móc.
biezace_doradztwo_white

Bieżące doradztwo

Dla sku­tecz­ne­go pro­wa­dze­nia i roz­wi­ja­nia bi­zne­su po­moc­na jest bie­żą­ca współ­pra­ca z ze­spo­łem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych do­rad­ców, któ­rzy ro­zu­mie­ją spe­cy­fi­kę da­nej bran­ży i po­tra­fią znaj­do­wać roz­wią­za­nia, opar­te na prak­ty­ce. Efek­tyw­na po­moc praw­na wy­ma­ga współ­cze­śnie nie tyl­ko grun­tow­nej zna­jo­mo­ści pra­wa, ale rów­nież wie­dzy i do­świad­cze­nia bi­zne­so­we­go oraz wy­so­kich kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych. Dla­te­go dla na­szych Klien­tów je­ste­śmy nie tyl­ko praw­ni­ka­mi, lecz to­wa­rzy­szy­my im też ja­ko do­rad­cy bi­zne­so­wi i part­ne­rzy w in­te­re­sach. Po­śred­ni­czy­my w pro­ce­sie za­ku­pu lub sprze­da­ży pla­có­wek me­dycz­nych i in­nych form pro­wa­dze­nia bi­zne­su.

Bie­żą­ce do­radz­two praw­ne obej­mu­je w szcze­gól­no­ści:

  • spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów,
  • ob­słu­gę kor­po­ra­cyj­ną spół­ek,
  • spra­wy pra­cow­ni­cze,
  • pra­wo nie­ru­cho­mo­ści,
  • do­radz­two po­dat­ko­we,
  • udział w ne­go­cja­cjach z kon­tra­hen­ta­mi,
  • win­dy­ka­cję na­leż­no­ści,
  • pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań są­do­wych i ad­mi­ni­stra­cyj­nych.

Bie­żą­ce do­radz­two naj­czę­ściej przyj­mu­je po­stać sta­łe­go wspar­cia w ra­mach usta­lo­ne­go ry­czał­tu, ale tak­że do­raź­ne­go udzie­la­nia po­mo­cy praw­nej w opar­ciu o ra­mo­we umo­wy współ­pra­cy.

 

RODO w JST

Spory między wspólnikami

Na­wet mię­dzy naj­bar­dziej zgod­ny­mi wspól­ni­ka­mi mo­że do­cho­dzić do kon­flik­tów. Wie­le z nich roz­wią­zy­wa­nych jest na bie­żą­co bez udziału osób z ze­wnątrz, by­wa jed­nak, że spór zdążył już osiągnąć ta­ki po­ziom, iż wspól­ni­cy nie są w sta­nie roz­strzy­gnąć go we wła­snym gro­nie. W takich sytuacjach słu­ży­my po­mo­cą w zna­le­zie­niu kom­pro­mi­so­we­go roz­wią­za­nia. Je­że­li kon­flikt zosta­nie za­że­gna­ny, wpro­wa­dza­my do umów spół­ek za­pi­sy zmniej­sza­ją­ce ry­zy­ko po­now­ne­go po­wsta­nia spo­ru w przy­szło­ści. Je­śli osią­gnię­cie kom­pro­mi­su nie jest jed­nak moż­li­we, ne­go­cju­je­my za­sa­dy roz­sta­nia wspól­ni­ka ze spół­ką. Wspie­ra­my nie tyl­ko wie­dzą praw­ną, ale rów­nież do­świad­cze­niem ne­go­cja­cyj­nym oraz wol­ną od emo­cji, obiek­tyw­ną oce­ną spra­wy.

Słu­ży­my także po­mo­cą przy za­ła­twia­niu bie­żą­cych spraw przed­się­bior­stwa.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Zakup i sprzedaż spółek

Zakup/sprzedaż spółek

Sprzedaż lub zakup biznesu stanowi rozwiązanie coraz częściej stosowane przez przedsiębiorców. W zależności od intencji i potrzeb, transakcja może mieć na celu zaprzestanie dalszej działalności albo skokowy rozwój dotychczasowego biznesu.

Sprzedaż firmy to wygodny sposób na szybkie pozyskanie kapitału jednorazowo lub stałego źródła wpływów, w przypadku płatności ratalnej. Sprzedaż może też  zapewnić kontynuację budowanego przez lata biznesu, co może mieć szczególne znaczenie przy braku spadkobierców lub innych zaufanych osób mogących przejąć przedsiębiorstwo.

Zakup firmy pozwala na pozyskanie funkcjonującego już przedsiębiorstwa z jego personelem, know-how, kontrahentami i bazą klientów, które może być następnie rozwijane przez kupującego lub też rozszerzyć jego już istniejącą działalność gospodarczą i zapewnić efekt synergii.

Sprzedaż i zakup przedsiębiorstwa stanowią złożony proces, w ramach którego należy zadbać nie tylko o zagwarantowanie ciągłości pracy podmiotu, ale również o staranną analizę składników przedsiębiorstwa (due dilligence) i umiejętne przeprowadzenie negocjacji, w ramach których wypracowane zostanie korzystne dla strony rozwiązanie.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zapewnieniu wsparcia prawnego oraz prowadzeniu negocjacji w procesie transakcji sprzedaży podmiotów gospodarczych, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego.

Interesuje Cię zmiana formy
prawnej spółki?

Pozostałe usługi

Audyty prawne

Prze­pro­wa­dza­my au­dy­ty praw­ne przed­się­biorstw (due di­li­gen­ce), któ­re za­mie­rza­ją ku­pić na­si Klien­ci. Na­szą ro­lą jest wska­za­nie ob­sza­rów mo­gą­cych ge­ne­ro­wać ry­zy­ka. Au­dy­ty przy­dat­ne są rów­nież dla ma­na­ge­rów, któ­rzy roz­po­czy­na­ją pra­ce w da­nej fir­mie i po­trze­bu­ją fa­cho­wej oce­ny sy­tu­acji praw­nej podmio­tu, któ­rym bę­dą za­rzą­dzać.

Od lat dzia­ła­my w za­kre­sie au­dy­tów praw­nych pla­có­wek me­dycz­nych.

Uregulowanie spraw na
wypadek śmierci

Do­ra­dza­my jak za­bez­pie­czyć fir­mę i ma­ją­tek pry­wat­ny na oko­licz­ność te­go co nie­unik­nio­ne. Przy­go­to­wu­je­my te­sta­men­ty, do­ra­dza­my jak wska­zać spad­ko­bier­ców, aby nie ucier­piał bi­znes, a wo­la spad­ko­daw­cy by­ła naj­rze­tel­niej zre­ali­zo­wa­na po je­go śmier­ci. Prio­ry­te­tem jest dla nas za­cho­wa­nie cią­gło­ści fir­my i za­bez­pie­cze­nie ro­dzi­ny na wy­pa­dek śmier­ci przed­się­bior­cy. Jed­nym ze spo­so­bów na unik­nię­cie kło­po­tli­wej sy­tu­acji jest wcze­śniej­sza ce­sja przed­się­bior­stwa, w czym rów­nież mo­że­my po­móc.

Przygotowywanie zgromadzeń wspólników oraz wniosków do KRS

Jed­nym z obo­wiąz­ków każ­dej spół­ki jest przy­go­to­wy­wa­nie do­ku­men­ta­cji, zwią­za­nej z prze­pro­wa­dza­niem zgro­ma­dzeń wspól­ni­ków oraz zgła­sza­niem zmian, za­cho­dzą­cych w spół­ce do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go. Ma­jąc wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w ob­słu­dze spół­ek pra­wa han­dlo­we­go i kon­tak­tach z KRS, wspo­ma­ga­my na­szych Klien­tów w kwe­stiach for­mal­nych przy prze­pro­wa­dza­niu Zwy­czaj­nych i Na­dzwy­czaj­nych Zgro­ma­dzeń Wspól­ni­ków (Wal­nych Zgro­ma­dzeń) oraz po­sie­dzeń Rad Na­dzor­czych. W dal­szej ko­lej­no­ści zgła­sza­my nie­zbęd­ne zmia­ny do KRS, zwal­nia­jąc Klien­tów z ko­niecz­no­ści cią­głe­go śle­dze­nia zmie­nia­ją­cych się for­mu­la­rzy i pro­ce­dur. Dzię­ki po­wie­rze­niu nam przy­go­to­wa­nia do­ku­men­ta­cji i pro­ce­dur, przed­się­bior­cy mo­gą za­osz­czę­dzo­ny czas prze­zna­czyć na to, na czym za­le­ży im naj­bar­dziej, a więc roz­wo­ju swo­jej dzia­łal­no­ści.

Ochrona danych osobowych

Sprawujemy kompleksową opiekę prawną nad przestrzeganiem w firmach naszych Klientów przepisów o ochronie danych osobowych. Przeprowadzamy audyty prawne oraz pomagamy wdrażać niezbędne procedury. Tworzymy też indywidualną, dostosowaną do konkretnej sytuacji dokumentację, wymaganą w świetle przepisów, w tym politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Szkolimy personel i służymy bieżącym doradztwem w  razie pytań lub incydentów związanych z naruszeniami przepisów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży medycznej, dla których świadczymy usługi związane ze wsparciem prawnym w prowadzeniu podmiotów leczniczych, prowadzeniem szkoleń z zakresu RODO w placówkach medycznych, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, regulaminów i wielu innych.

Skontaktuj się z nami!

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
[email protected]
792 304 042