Ochrona danych osobowych

Opracowanie dokumentacji i procedur

zakup_sprzedaz

RODO w JST i jednostkach
podległych

Audyt

Audyt

Outsourcing

Outsourcing Inspektora
Ochrony Danych

Wsparcie_wdrożenie

Wsparcie przy
wdrożeniu RODO

Dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji
i procedur

Szkolenia

Szkolenia i inne

Nie tylko RODO

Och­ro­na da­nych oso­bo­wych sta­ła się nie­od­łącz­nym ele­men­tem funk­cjo­no­wa­nia podmio­tów za­rów­no pry­wat­nych, jak i pu­blicz­nych. Bez­piecz­ne prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych wy­ma­ga kom­plek­so­we­go po­dej­ścia  z uwzględ­nie­niem spe­cy­fi­ki da­nej dzia­łal­no­ści.

Z wej­ściem w ży­cie RODO – unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia do­ty­czą­ce­go ochro­ny da­nych oso­bo­wych – po­wsta­ła ko­niecz­ność do­sto­so­wa­nia roz­wią­zań, ja­kie obo­wią­zy­wa­ły do­tych­czas w tych podmio­tach, do no­wych za­sad. Za­nied­ba­nie te­go obo­wiąz­ku mo­że skut­ko­wać ne­ga­tyw­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi, w tym wy­so­ki­mi ka­ra­mi pie­nięż­ny­mi.

Na bie­żą­co udzie­la­my po­mo­cy w za­kre­sie sze­ro­ko ro­zu­mia­nej ochro­ny da­nych oso­bo­wych, jed­no­cze­śnie wy­cho­dząc na­prze­ciw po­trze­bom zwią­za­nym z wej­ściem w ży­cie RODO. W szcze­gól­no­ści ofe­ru­je­my prze­pro­wa­dze­nie au­dy­tu, opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji i pro­ce­dur, świad­cze­nie usług In­spek­to­ra Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych oraz nie­zbęd­nych szko­leń, a tak­że wspar­cie w cza­sie kon­tro­li PUODO.

RODO w JST

RODO w JST i jednostkach podległych

Spe­cja­li­zu­je­my się w ob­słu­dze jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go (głów­nie Gmin) oraz jed­no­stek im pod­le­głych (szkół, przed­szko­li, ośrod­ków kul­tu­ry, ośrod­ków po­mo­cy spo­łecz­nej, ośrod­ków spor­tu i in­nych) w ob­sza­rze ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Sta­ła współ­pra­ca z Gmi­na­mi i jed­nost­ka­mi pod­le­gły­mi po­zwo­li­ła nam zgro­ma­dzić du­że do­świad­cze­nie, dzię­ki któ­re­mu two­rzy­my do­ku­men­ta­cję i pro­ce­du­ry do­sto­so­wa­ne do spe­cy­fi­ki dzia­łal­no­ści JST.

Na bie­żą­co uak­tu­al­nia­my do­ku­men­ta­cję wy­ma­ga­ną prze­pi­sa­mi RODO oraz ustaw kra­jo­wych. Sta­wia­my na oso­bi­ste szko­le­nia pra­cow­ni­ków oraz cy­klicz­nie au­dy­tu­je­my ob­słu­gi­wa­ne jed­nost­ki. Na­si Klien­ci są z na­mi w sta­łym kon­tak­cie dzię­ki de­dy­ko­wa­nej in­fo­li­nii te­le­fo­nicz­nej i ma­ilo­wej, a tak­że plat­for­mie e-le­ar­nin­go­wej, ja­ką spe­cjal­nie dla nich stwo­rzy­li­śmy.

Na­si eks­per­ci świad­czą rów­nież usłu­gi in­spek­to­ra ochro­ny da­nych, któ­re­go wy­zna­cze­nie jest wy­ma­ga­ne prze­pi­sa­mi RODO. Spe­cja­li­zu­je­my się rów­nież w wy­tycz­nych RODO w ochronie zdro­wia.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

cesje białe

Audyt

Prze­­pro­­wa­­dza­­my au­­dy­­ty pod ką­­tem zgo­d­no­­­ści z pra­­wem do­­ku­­me­n­ta­­cji i pro­­ce­­dur, a w ra­­zie ko­­nie­cz­no­­­ści  za­­le­­ca­­my wpro­­wa­­dze­­nie nie­­zbę­d­nych zmian w za­­kre­­sie obo­­wią­­zu­­ją­­cych prze­­pi­­sów pra­­wa z uwzglę­d­nie­­niem spe­­cy­­fi­­ki da­­ne­­go podmio­­tu. Szy­b­kie zdia­­gno­­zo­­wa­­nie po­­te­n­cja­l­nych nie­­be­z­pie­­czeństw po­­zwa­­la na spraw­ną re­­a­k­cję na­­pra­w­czą.

W zwią­z­ku z we­j­­ściem w ży­­cie RODO – uni­j­ne­­go roz­­po­­rzą­­dze­­nia do­­ty­­czą­­ce­­go ochro­­ny da­­nych oso­­bo­­wych – za­sad­ną czy­n­no­­­ścią ka­ż­de­­go podmio­­tu prze­­twa­­rza­­ją­­ce­­go da­­ne oso­­bo­­we jest prze­­pro­­wa­­dza­­nie au­­dy­­tu po­­zwa­­la­­ją­­ce­­go na wska­­za­­nie ob­sza­­rów, w któ­­rych nie­­zbę­d­ne jest wdro­­że­­nie zgo­d­nych z RODO roz­­wią­­zań.

 

Au­­dyt sta­­no­­wi pier­w­szy i pod­sta­­wo­­wy etap wpro­­wa­­dze­­nia lub do­­sto­­so­­wa­­nia roz­­wią­­zań po­­zwa­­la­­ją­­cych np. na ochro­­nę da­­nych oso­­bo­­wych w służ­bie zdro­wia. Po­­zwa­­la on wy­­ka­­zać mię­­dzy in­­ny­­mi:

 • czy obe­c­nie sto­­so­­wa­­ne do­­ku­­me­n­ty spe­ł­nia­­ją wy­­mo­­gi okre­­ślo­­ne przez RODO;
 • czy obe­c­nie obo­­wią­­zu­­ją­­ce pro­­ce­­du­­ry są zgo­d­ne z wy­­mo­­ga­­mi okre­­ślo­­ny­­mi przez RODO;
 • czy w podmio­cie sto­so­wa­ne są wła­ści­we tech­nicz­ne i or­ga­ni­za­cyj­ne środ­ki za­bez­pie­cze­nia da­nych oso­bo­wych;
 • czy sy­s­te­­my in­­fo­r­ma­­ty­cz­ne są wła­­­ści­­wie za­­rzą­­dza­­ne.

Na pod­sta­­wie wy­­ni­­ków au­­dy­­tu je­­ste­­śmy w sta­­nie oce­­nić sto­­pień zgo­d­no­­­ści obo­­wią­­zu­­ją­­cych pro­­ce­­dur i ist­nie­­ją­­cej do­­ku­­me­n­ta­­cji z wy­mo­ga­mi pra­wa, a ta­k­że za­­re­­ko­­me­n­do­­wać nie­­zbę­d­ne dzia­­ła­­nia, ja­­kie na­­le­­ży wy­­ko­­nać w ce­­lu wdro­­że­­nia RODO w da­­nym podmio­­cie.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Outsourcing_pomarańcz

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

RODO – uni­j­ne roz­­po­­rzą­­dze­­nie do­­ty­­czą­­ce ochro­­ny da­­nych oso­­bo­­wych – wpro­­wa­­dza no­­wą in­­sty­­tu­­cję, ja­­ką jest in­­spe­k­tor och­ro­­ny da­­nych (IOD). Zgo­d­nie z roz­­po­­rzą­­dze­­niem, wy­­zna­­cza­­ny jest on na pod­sta­­wie kwa­­li­­fi­­ka­­cji za­­wo­­do­­wych, w szcze­­gó­l­no­­­ści zaś po­­wi­­nien ce­­cho­­wać się fa­­cho­­wą wie­­dzą z dzie­­dzi­­ny pra­­wa ochro­­ny da­­nych oso­­bo­­wych oraz wy­­ka­­zy­­wać pra­k­ty­cz­nym do­­świa­d­cze­­niem w tym za­­kre­­sie. Ro­z­po­­rzą­­dze­­nie wska­­zu­­je na mo­ż­li­­wość wy­­zna­­cze­­nia IOD spo­­za krę­­gu pra­­co­w­ni­­ków podmio­­tu prze­­twa­­rza­­ją­­ce­­go da­­ne. Co isto­t­ne, wy­­zna­­cze­­nie IOD jest w wie­lu przy­pad­kach obo­­wią­z­ko­­we, m.in. gdy prze­­twa­­rza­­nia do­­ko­­nu­­je or­gan lub podmiot pu­­bli­cz­ny.

Ofe­­ru­­je­­my świa­d­cze­­nie ko­m­ple­k­so­­wych usług in­­spe­k­to­­ra och­ro­­ny da­­nych przez oso­­by po­­sia­­da­­ją­­ce za­­ró­w­no fa­­cho­­wą wie­­dzę z za­­kre­­su pra­­wa ochro­­ny da­­nych oso­­bo­­wych, jak i bo­­ga­­te do­świa­d­cze­­nie za­­wo­­do­­we w tym za­­kre­­sie.

Za­­kres usług IOD sta­­no­­wi w szcze­gól­no­ści:

 • prze­­pro­­wa­­dza­­nie szko­­leń dla osób prze­­twa­­rza­­ją­­cych da­­ne oso­­bo­­we;
 • mo­­ni­­to­­ro­­wa­­nie prze­­strze­­ga­­nia RODO oraz in­­nych prze­­pi­­sów Unii i państw czło­n­ko­w­skich, a ta­k­że po­­li­­tyk ad­­mi­­ni­­stra­­to­­ra lub pro­­ce­­so­­ra;
 • prze­­pro­­wa­­dza­­nie sy­s­te­­ma­­ty­cz­nych au­­dy­­tów;
 • do­­ra­dz­two w przedmio­­cie wdro­­że­­nia od­po­­wie­d­nich i sku­­te­cz­nych śro­d­ków te­ch­ni­cz­nych oraz or­ga­­ni­­za­­cy­j­nych, oce­­na ry­­zy­­ka, we­­ry­­fi­­ka­­cja prze­­strze­­ga­­nia obo­­wią­­zu­­ją­­cych prze­­pi­­sów przez ad­­mi­­ni­­stra­­to­­ra lub podmiot prze­­twa­­rza­­ją­­cy da­­ne;
 • udzie­­la­­nie nie­­zbę­d­nych za­­le­­ceń oraz mo­­ni­­to­­ro­­wa­­nie ich wy­­ko­­na­­nia;
 • świad­cze­nie usług punk­tu kon­tak­to­we­go.

Na­sze usłu­gi de­dy­ko­wa­ne są róż­nym podmio­tom, a szcze­gól­nie pla­ców­kom me­dycz­nym, któ­re powinny do­sto­so­wać się do szcze­gó­ło­wych wy­mo­gów RODO w podmio­tach lecz­ni­czych.

wsparcie_wdrozenie_white

Wsparcie przy wdrożeniu RODO

W zwią­z­ku z we­j­­ściem w ży­­cie RODO – uni­j­ne­­go roz­­po­­rzą­­dze­­nia do­­ty­­czą­­ce­­go ochro­­ny da­­nych oso­­bo­­wych – ko­­nie­cz­ną czy­n­no­­­ścią ka­ż­de­­go podmio­­tu prze­­twa­­rza­­ją­­ce­­go da­­ne oso­­bo­­we jest do­­sto­­so­­wa­­nie do­­ku­­me­n­tów i pro­­ce­­dur do wy­mo­gów pra­wa, a w przy­­pa­d­ku wy­­kry­­cia nie­­zgo­d­no­­­ści z prze­­pi­­sa­­mi roz­­po­­rzą­­dze­­nia – przy­­go­­to­­wa­­nie no­­wych, uwzglę­d­nia­­ją­­cych obo­­wią­­zu­­ją­­ce re­­gu­­la­­cje.

Wspie­­ra­­jąc na­­szych Klie­n­tów przy wdro­­że­­niu RODO prze­­pro­­wa­­dza­­my au­­dy­­ty po­­zwa­­la­­ją­­ce na oce­­nę zgo­d­no­­­ści z pra­wem pro­­ce­­dur i ist­nie­­ją­­cej do­­ku­­me­n­ta­­cji, a ta­k­że re­­ko­­me­n­du­­je­­my nie­­zbę­d­ne dzia­­ła­­nia, ja­­kie na­­le­­ży wy­­ko­­nać w ce­­lu wdro­­że­­nia obec­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów oraz RODO w da­­nym podmio­­cie.

Prze­d­mio­­tem dzia­­łań Ka­n­ce­­la­­rii Praw­nej Pa­wel­czyk Ko­zik, spe­cja­li­zu­ją­cej się m.in w pra­wie spół­ek me­dycz­nych jest w szcze­­gó­l­no­­­ści opra­­co­­wa­­nie i wdro­że­nie:

 • po­­li­­ty­­ki bez­­pie­­cze­ń­stwa da­­nych oso­­bo­­wych;
 • in­­stru­k­cji za­­rzą­­dza­­nia sy­s­te­­ma­­mi in­­fo­r­ma­­ty­cz­ny­­mi;
 • ewi­­de­n­cji osób upo­­wa­ż­nio­­nych do prze­­twa­­rza­­nia da­­nych oso­­bo­­wych;
 • do­­ku­­me­n­tów pra­­co­w­ni­­czych (kwe­­stio­­na­­riu­­sze oso­­bo­­we, oświa­d­cze­­nia o za­­cho­­wa­­niu da­­nych oso­­bo­­wych w po­­u­f­no­­­ści, etc.);
 • obo­­wią­z­ków in­­fo­r­ma­­cy­j­nych;
 • re­­je­­stru czy­n­no­­­ści prze­­twa­­rza­­nia oraz re­­je­­stru ka­­te­­go­­rii czy­n­no­­­ści;
 • po­­li­­ty­­ki za­­rzą­­dza­­nia na­­ru­­sze­­nia­­mi oraz po­­li­­ty­­ki zgła­­sza­­nia na­­ru­­szeń;
 • pro­­ce­­dur we­­w­nę­trz­nych w za­­kre­­sie re­­a­li­­za­­cji praw podmio­­tów do da­­nych, w tym pra­­wa do in­­fo­r­ma­­cji, do­­stę­­pu do da­­nych, prze­­no­­sze­­nia da­­nych i ogra­­ni­­cze­­nia prze­­twa­­rza­­nia;
 • upo­­wa­ż­nień do prze­­twa­­rza­­nia da­­nych oso­­bo­­wych oraz umów po­­wie­­rze­­nia;
 • wzo­­ru in­­fo­r­ma­­cji w try­­bie art. 15 RODO;
 • no­­ty­­fi­­ka­­cji na­­ru­­szeń w try­­bie art. 33 RODO;
 • in­­nych do­­ku­­me­n­tów i fo­r­mu­­la­­rzy zwią­­za­­nych z prze­­twa­­rza­­niem da­­nych oso­­bo­­wych (m.in. klau­­zu­­le in­­fo­r­ma­­cy­j­ne, klau­­zu­­le zgód na prze­­twa­­rza­­nie da­­nych oso­­bo­­wych, re­­gu­­la­­mi­­ny).
Dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji i procedur

Przy­­go­­to­­wa­­nie do­­ku­­me­n­ta­­cji i pro­­ce­­dur sta­­no­­wi isto­t­ny ele­­ment w dzia­­ła­l­no­­­ści podmio­­tów prze­­twa­­rza­­ją­­cych da­­ne oso­­bo­­we, w tym podmio­tów lecz­ni­czych. Na­­le­­ży pa­­mię­­tać, że wpro­­wa­­dzo­­ne roz­­wią­­za­­nia wy­­ma­­ga­­ją bie­­żą­­cej ko­n­tro­­li pod ką­­tem zgo­d­no­­­ści z obo­­wią­­zu­­ją­­cy­­mi prze­­pi­­sa­­mi oraz zmia­­na­­mi z uwzględnieniem spe­­cy­­fi­­ki dzia­­ła­­nia da­­ne­go podmio­­tu.

Ka­n­ce­­la­­ria ofe­­ru­­je ko­m­ple­k­so­­we wspa­r­cie w stwo­­rze­­niu i wpro­­wa­­dze­­niu do­­ku­­me­n­tów oraz pro­­ce­­dur ka­ż­do­­ra­­zo­­wo do­­sto­­so­­wa­­nych do spe­­cy­­fi­­ki ko­n­kre­t­ne­­go Klie­n­ta. Zda­­je­­my so­­bie je­d­nak spra­­wę, iż stwo­­rze­­nie do­­ku­­me­n­ta­­cji to nie wszy­st­ko – nie­­zbę­d­ne jest wpro­­wa­­dze­­nie w ży­­cie od­po­­wie­d­nich za­­sad po­­stę­­po­­wa­­nia, któ­­re z je­d­nej stro­­ny bę­­dą zgo­d­ne z prze­­pi­­sa­­mi pra­­wa, z dru­­giej po­­zwo­­lą na swo­­bo­­dę dzia­­ła­­nia podmio­­tu, pły­n­nie wspó­ł­gra­­jąc z do­­ty­ch­cza­­so­­wą je­­go pra­k­ty­­ką.

 

Ze­­spół Ka­n­ce­­la­­rii w ra­­mach świa­d­czo­­nych usług przy­­go­­to­­wu­­je, a ta­k­że ucze­st­ni­­czy we wdro­­że­­niu i przy­­go­­to­­wa­­niu do pra­k­ty­cz­ne­­go za­­sto­­so­­wa­­nia, peł­nej do­ku­men­ta­cji zgod­nej z obec­ny­mi prze­pi­sa­mi oraz z RODO:

 • po­­li­­ty­­ki bez­­pie­­cze­ń­stwa da­­nych oso­­bo­­wych;
 • in­­stru­k­cji za­­rzą­­dza­­nia sy­s­te­­ma­­mi in­­fo­r­ma­­ty­cz­ny­­mi;
 • ewi­­de­n­cji osób upo­­wa­ż­nio­­nych do prze­­twa­­rza­­nia da­­nych oso­­bo­­wych;
 • do­­ku­­me­n­tów pra­­co­w­ni­­czych (kwe­­stio­­na­­riu­­sze oso­­bo­­we, oświa­d­cze­­nia o za­­cho­­wa­­niu da­­nych oso­­bo­­wych w po­­u­f­no­­­ści, etc.);
 • obo­­wią­z­ków in­­fo­r­ma­­cy­j­nych;
 • re­­je­­stru czy­n­no­­­ści prze­­twa­­rza­­nia oraz re­­je­­stru ka­­te­­go­­rii czy­n­no­­­ści;
 • po­­li­­ty­­ki za­­rzą­­dza­­nia na­­ru­­sze­­nia­­mi oraz po­­li­­ty­­ki zgła­­sza­­nia na­­ru­­szeń;
 • pro­­ce­­dur we­­w­nę­trz­nych w za­­kre­­sie re­­a­li­­za­­cji praw podmio­­tów do da­­nych, w tym pra­­wa do in­­fo­r­ma­­cji, do­­stę­­pu do da­­nych, prze­­no­­sze­­nia da­­nych i ogra­­ni­­cze­­nia prze­­twa­­rza­­nia;
 • upo­­wa­ż­nień do prze­­twa­­rza­­nia da­­nych oso­­bo­­wych oraz umów po­­wie­­rze­­nia;
 • in­­nych do­­ku­­me­n­tów i fo­r­mu­­la­­rzy zwią­­za­­nych z prze­­twa­­rza­­niem da­­nych oso­­bo­­wych (m.in. klau­­zu­­le in­­fo­r­ma­­cy­j­ne, klau­­zu­­le zgód na prze­­twa­­rza­­nie da­­nych oso­­bo­­wych, re­­gu­­la­­mi­­ny).

Te i inne do­ku­men­ty są jed­ny­m ze spo­so­bów na realizację zasad wynikających z RODO w przy­chod­niach i in­nych pla­có­wkach me­dycz­nych. W znaczący sposób przyczyniają się też do zapewnienia rozliczalności i realnej ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, w tym również pacjentów.

Skorzystaj z naszej pomocy
przy wdrażaniu RODO

Pozostałe usługi

Wsparcie przy kontroli

Z we­j­­ściem w ży­­cie RODO – uni­j­ne­­go roz­­po­­rzą­­dze­­nia do­­ty­­czą­­ce­­go ochro­­ny da­­nych oso­­bo­­wych – po­­w­sta­­je ko­­nie­cz­ność do­­sto­­so­­wa­­nia roz­­wią­­zań, ja­­kie obo­­wią­­zy­­wa­­ły do­­ty­ch­czas w podmio­­tach prze­twa­rza­ją­cych da­ne oso­bo­we do no­­wych za­­sad. Za­­nie­d­ba­­nie te­­go obo­­wią­z­ku mo­­że sku­t­ko­­wać ne­­ga­­ty­w­ny­­mi ko­n­se­­kwe­n­cja­­mi, w tym wy­­so­­ki­­mi ka­­ra­­mi pie­­nię­ż­ny­­mi.

W przy­­pa­d­ku ko­n­tro­­li da­­ne­­go podmio­­tu ofe­­ru­­je­­my ucze­st­ni­c­two po stro­­nie ko­n­tro­­lo­­wa­­ne­­go, nad­zo­­ro­­wa­­nie pra­­wi­­dło­­wo­­­ści jej prze­­bie­­gu, za­­stę­­po­­wa­­nie w ko­n­ta­k­tach z kontrolującymi upoważnionymi przez PUODO, a ta­k­że po­­moc we wdro­­że­­niu ewe­n­tu­­a­l­nych za­­le­­ceń po­­ko­n­tro­l­nych. Po­nad­to ofe­ru­je­my usłu­gę ze­wnętrz­ne­go in­spek­to­ra da­nych oso­bo­wych, któ­ry mo­że sta­le monitorować wdrażanie i do­sto­so­wy­wa­nie pro­ce­dur w fir­mie zgodnie z RODO. To waż­na funk­cja np. w przy­pad­ku ochro­ny da­nych oso­bo­wych w pla­ców­kach me­dycz­nych, gdzie po­dstawą działania jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych).

Szkolenia

Ka­n­ce­­la­­ria ofe­­ru­­je szko­­le­­nia pro­­wa­­dzo­­ne przez spe­­cja­­li­­stów po­­sia­­da­­ją­­cych wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie w przedmio­­cie ochro­­ny da­­nych oso­­bo­­wych. Zda­­je­­my so­­bie spra­­wę, jak wa­ż­ne jest po­­łą­­cze­­nie rze­­te­l­ne­­go i fa­­cho­­we­­go prze­­ka­­za­­nia wie­­dzy z pra­k­ty­cz­ną mo­ż­li­­wo­­­ścią jej wy­­ko­­rzy­­sta­­nia. Z te­­go po­­wo­­du sto­­su­­je­­my teo­­rię w opa­r­ciu o pra­k­ty­­kę. Sz­ko­­le­­nia z RODO pro­­wa­­dzo­­ne są w fo­r­mie war­sz­ta­­tów opa­r­tych o ak­ty­­wi­­za­­cję ucze­st­ni­­ków, stu­­dium przy­­pa­d­ku, dys­­ku­­sję oraz ćwi­­cze­­nia po­­pa­r­te wy­­kła­­dem, osa­­dze­­nie oma­­wia­­nych tre­­­ści na rze­­czy­­wi­­stych przy­­pa­d­kach.

Ofe­­ru­­je­­my za­­ró­w­no szko­­le­­nia dla pra­­co­w­ni­­ków, jak i ka­­dry kie­­ro­w­ni­­czej. Te­­ma­­ty­­ka szko­­leń do­­pa­­so­­wy­­wa­­na jest do ro­­dza­­ju dzia­­ła­l­no­­­ści, ja­­ką pro­­wa­­dzi da­­ny podmiot. W prze­szło­ści mie­li­śmy oka­zję pro­wa­dzić szko­le­nia m.in. dla jednostek samorzadu terytorialnego, członków zarządu i wspólników spółek, a także dla przed­sta­wi­cie­li sektora ochrony zdro­wia, któ­rzy do­sko­na­li­li się u nas w temacie RODO w pla­ców­kach me­dycz­nych.

 

Zabezpieczenie przetwarzania danych

Do za­­be­z­pie­­cze­­nia prze­­twa­­rza­­nia da­­nych oso­­bo­­wych pod­cho­­dzi­­my ko­m­ple­k­so­­wo, bio­­rąc pod uwa­­gę szerokie spektrum czynników wpły­­wa­­ją­­cych na bez­­pie­­cze­ń­stwo da­­nych. Zda­­je­­my so­­bie spra­­wę, że wdro­­że­­nie po­­je­­dy­n­czych śro­d­ków ochro­­ny da­nych mo­­że być nie­­wy­­sta­r­cza­­ją­­ce, na­­to­­miast za­­sto­­so­­wa­­nie ich zbyt wie­­lu mo­­że utru­d­nić dzia­­ła­­nie da­­ne­­go podmio­­tu. Sta­ra­my się do­sto­so­wać na­sze dzia­ła­nia do spo­so­bu funk­cjo­no­wa­nia klien­tów, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności.

Pro­­je­k­tu­­jąc za­­sa­­dy bez­­pie­­cze­ń­stwa na­­le­­ży brać pod uwa­­gę za­­be­z­pie­­cze­­nia:

 • fi­­zy­cz­ne – unie­­mo­ż­li­­wia­­ją­­ce rze­­czy­­wi­­sty do­­stęp do da­­nych i do­­ku­­me­n­tów, tj. za­­be­z­pie­­cze­­nie lo­­ka­­lu, po­­mie­sz­czeń w któ­­rych prze­­twa­­rza­­ne są da­­ne oso­­bo­­we;
 • or­ga­­ni­­za­­cy­j­ne – od­po­­wie­­dzia­l­ność osób prze­­twa­­rza­­ją­­cych da­­ne, stwo­­rze­­nie od­po­­wie­d­niej do­­ku­­me­n­ta­­cji;
 • pra­w­ne – prze­­twa­­rza­­nie zgo­d­nie z obo­­wią­­zu­­ją­­cy­­mi prze­­pi­­sa­­mi;
 • te­ch­no­­lo­­gi­cz­ne – sy­s­te­­my in­­fo­r­ma­­ty­cz­ne i sto­­so­­wa­­ne urzą­­dze­­nia.

Ma­my świa­do­mość, iż za­­be­z­pie­­cze­­nie prze­­twa­­rza­­nia da­­nych jest za­­ga­d­nie­­niem in­­te­r­dy­­scy­­pli­­na­r­nym, dla­­te­­go wspó­ł­pra­­cu­­je­­my w tym za­­kre­­sie ze spe­­cja­­li­­sta­­mi z in­­nych bra­n­ży, w szcze­­gó­l­no­­­ści IT.

Skontaktuj się z nami!

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
[email protected]
792 304 042

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).