Podmioty lecznicze

Usługi prawne dla lekarzy, managerów
i właścicieli placówek medycznych

zakup_sprzedaz

Zakup/sprzedaż
placówek medycznych

cesje
Cesje i przekształcenia
pomoc prawna dla lekarzy

Pomoc prawna dla lekarzy

ochrona danych_podmioty

Ochrona danych osobowych

wsparcie

Wsparcie przy kontrolach

dokumentacja
Dokumentacja, regulaminy i inne

Specjaliści i praktycy w prawie medycznym

Podobnie jak w medycynie, tak też w prawie – ważna jest specjalizacja. Dlatego nasz zespół tworzą prawnicy o wysokich kwalifikacjach, z doświadczeniem w obsłudze podmiotów leczniczych. Pracując na co dzień z lekarzami i managerami ochrony zdrowia, rozumiemy potrzeby i oczekiwania branży. Dzięki temu jesteśmy w stanie być skutecznymi obrońcami lekarzy, których często reprezentujemy w sprawach błędów medycznych. Zapewniamy też stałą obsługę prawną podmiotów medycznych, w tym szpitali. Ponadto specjalizujemy się w ochronie danych osobowych w ochronie zdrowia.
zakup_sprzedaz

Zakup/sprzedaż placówek medycznych

Sprzedaż placówek medycznych, szczególnie prowadzonych latami, okazuje się być coraz popularniejszym rozwiązaniem dla osób, które powoli – ze względu na upływ czasu – zamierzają wygaszać działalność zawodową, bądź przynajmniej zrezygnować z zarządzania placówką na rzecz oddania się wyłącznie leczeniu. Jest to bowiem ciekawa – i często bardzo opłacalna – alternatywa w stosunku do zamknięcia i zlikwidowania podmiotu leczniczego (który to proces nie jest zresztą łatwy, choćby z uwagi na konieczność zapewnienia dalszego przechowywania dokumentacji medycznej).

Patrząc z kolei z punktu widzenia nabywców placówek medycznych, transakcje takie mogą stać się dodatkowym (np. obok samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku lekarzy) lub nawet głównym przedmiotem prowadzonej działalności. Przejęcie funkcjonującego podmiotu pod wieloma względami jest bowiem łatwiejsze i korzystniejsze niż zakładanie nowego od początku, tworzenie struktury, budowanie zespołu, gromadzenie bazy pacjentów, itd.

 

Zarówno z perspektywy sprzedającego, jak i nabywcy, transakcja przejęcia podmiotu leczniczego jest złożonym procesem, wymagającym zapewnienia ciągłości bezpiecznego funkcjonowania placówki medycznej. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim utrzymania przez nowych właścicieli dotychczasowego kontraktu z NFZ (w przypadku placówek udzielających świadczeń w ramach środków publicznych), ale także kontynuowania współpracy z personelem, zachowania w podmiocie leczących się w nim dotąd pacjentów, zagwarantowania współpracy z kontrahentami, itd.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz prowadzeniu negocjacji w procesie transakcji sprzedaży podmiotów leczniczych

cesje białe

Cesje i przekształcenia

Dynamiczny rozwój podmiotu leczniczego zwykle rodzi pytanie, czy aktualna forma prawna jest optymalna pod względem przepływów finansowych, sposobu wykorzystywania majątku, odpowiedzialności i podatków. Naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną dla lekarzy i służymy w tym zakresie bogatą wiedzą i dużym doświadczeniem, zdobytym we współpracy z sektorem medycznym.

Możliwe są tu dwa typy rozwiązań:

biały_fill utworzenie nowej firmy w miejsce dotychczasowej, dokonując cesji praw i obowiązków, albo…

biały_fill przekształcenie dotychczasowej formy prawnej w inną (bez potrzeby zakładania nowej spółki) z automatycznym przejęciem praw i obowiązków.

Dla wielu placówek kluczowym kontrahentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, wobec czego nasza rola polega na bezpiecznym przekazaniu umów z NFZ nowemu podmiotowi. Nową formą prawną będzie zazwyczaj jedna ze spółek prawa handlowego (np. spółka jawna albo z o.o.). Jako kancelaria prawa medycznego prowadzimy cały proces, od wsparcia w wyborze najkorzystniejszej formy, przez założenie nowej spółki lub przeprowadzenie przekształcenia, przeniesienie na nowy podmiot wszystkich umów (w tym z NFZ), decyzji czy licencji, dokonanie wpisów w stosownych rejestrach, aż po sporządzenie całej niezbędnej dokumentacji i bieżące wsparcie w zakresie obsługi prawnej podmiotów medycznych. Przy rodzinnych podmiotach leczniczych planujemy i przeprowadzamy także sukcesję, czyli bezpieczne przekazanie firmy dzieciom. Zmiana formy prawnej generuje liczne korzyści – m.in. umożliwia pracę świadczeniodawcy w innym podmiocie, mającym kontrakt z NFZ, zmniejsza odpowiedzialność, jak również przynosi wymierne korzyści podatkowe.

zakup_sprzedaz

Pomoc prawna dla lekarzy

Jako Kancelaria Pawelczyk Kozik specjalizujemy się w prawie medycznym. Naszymi usługami zapewniamy kompleksową obsługę prawną lekarzy oraz podmiotów leczniczych, w tym szpitali oraz prywatnych klinik, przychodni i gabinetów lekarskich, zarówno działających w ramach NFZ, jak i prywatnie. Jedną z naszych sfer działań jest także ochrona danych osobowych w placówkach medycznych.

Ponadto reprezentujemy lekarzy w tak trudnych momentach w życiu, jak:

    sprawy sądowe (karne i cywilne) dotyczące błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta,

    postępowania przed sądami lekarskimi,

    postępowania dyscyplinarne związane ze stosunkiem pracy.

Jako prawnicy dla lekarzy posiadamy doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną prawną tej grupy zawodowej i prowadzeniu spraw dotyczących błędów lekarskich. Działamy także w zakresie negocjacji umów medycznych, pośredniczenia w zakupie placówek medycznych oraz przekształcenia podmiotów leczniczych. Nasza współpraca może przyjąć formę porad prawnych dla lekarzy lub mieć wymiar stałej obsługi prawnej.

ochrona podmioty biały

Ochrona danych osobowych

Od czasu rozpoczęcia obowiązywania RODO do ochrony danych osobowych w placówkach medycznych coraz większą wagę przywiązują zarówno sami pacjenci, jak też organy państwowe, w tym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontrole ze strony tego urzędu zdarzają się coraz częściej, a część uprawnień kontrolnych w tym względzie posiada także Państwowa Inspekcja Pracy. Na właścicielu podmiotu leczniczego – jako administratorze danych osobowych – spoczywa szereg obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w ochronie zdrowia. Jest on m.in. zobligowany zastosować wszelkie potrzebne środki, zapewniające ochronę danych, a także prowadzić stosowną dokumentację. Zasadne bywa też powołanie zewnętrznego inspektora ochrony danych oraz administratora systemów informatycznych.

Obowiązków w powyższym zakresie jest dużo, a konsekwencje ich niedopełnienia mogą być poważne – od kar finansowych, przez roszczenia odszkodowawcze pacjentów, po odpowiedzialność przed sądami karnymi. Naszych Klientów otaczamy kompleksową obsługą prawną podmiotów medycznych w zakresie ochrony danych osobowych. Sporządzamy wszelkie niezbędne w tym zakresie, zindywidualizowane dokumenty, przeprowadzamy niezbędne audyty prawne placówek medycznych, a także reprezentujemy podczas czynności kontrolnych i w sporach z PUODO.

Połączenie znajomości branży medycznej oraz wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pozwala nam zapewnić fachowe i spersonalizowane doradztwo dla podmiotów leczniczych. Coraz większa świadomość pacjentów na temat funkcjonowania RODO w medycynie sprawia, że podmioty lecznicze szukają wsparcia w zakresie wdrożenia RODO w placówkach medycznych.

Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe podejście do tematu ochrony danych osobowych w placówkach medycznych. Współpracę rozpoczynamy od audytu jednostki, a następnie wdrażamy dokumentację i procedury zgodne z RODO w ochronie zdrowia oraz ze specyfiką podmiotu. Szkolimy personel, a także służymy bieżącym doradztwem w razie pytań lub incydentów związanych z naruszeniami przepisów.

Procedury RODO w przychodni są tematem wymagającym profesjonalnego podejścia. Ich prawidłowe wprowadzenie i dostosowanie się do nich to krok nie tylko w kierunku prawidłowego stosowania RODO w podmiotach leczniczych, ale również jeden ze sposobów na ochronę prawną lekarzy.

zakup_sprzedaz

Wsparcie przy kontrolach

Podmiot leczniczy podlega kontroli różnych organów i instytucji, w tym: Narodowego Funduszu Zdrowia, SANEPIDu, Urzędu Wojewódzkiego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Pracy, czy Powiatowego Urzędu Pracy. Dlatego podczas kontroli należy przyjąć aktywną postawę, co wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej, znajomości procedur RODO w przychodni i doświadczenia. Negatywne konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości bywają bowiem bardzo poważne, zaś brzmienie wielu przepisów daje dużą swobodę interpretacyjną osobom przeprowadzającym kontrole. Zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną w przygotowaniu do planowanej kontroli, następnie uczestniczymy w czynnościach kontrolnych, a w razie konieczności sporządzamy niezbędne dokumenty w toku postępowań odwoławczych, także sądowych.
Ponadto oferujemy bieżącą ochronę prawną dla lekarzy, wsparcie prawne w trakcie prowadzenia działalności leczniczej, w tym w związku z realizacją umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się w praktyce błędy i dążymy do ich wspólnego wyeliminowania. Naszym celem jest minimalizacja poważnych ryzyk, związanych ze stwierdzeniem błędów w toku kontroli, które mogą skutkować ujemnymi punktami przy najbliższym kontraktowaniu z NFZ.

Działasz w branży medycznej i potrzebujesz pomocy?

Pozostałe usługi

Dokumentacja medyczna

Jedną z naszych usług prawnych dla lekarzy jest czuwanie nad zgodnością prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej z wymogami prawa. Sporządzamy formularze dokumentacji indywidualnej i zbiorczej, zgód na leczenie, czy wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pomagamy też we wdrożeniu elektronicznej formy dokumentacji medycznej. Całość procesu dostosowujemy do wymogów RODO w medycynie.

Umowy, regulaminy, formularze

Jako prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym sporządzamy wszelkie dokumenty niezbędne dla funkcjonowania podmiotu leczniczego. Przygotowujemy umowy cywilnoprawne i o pracę, regulaminy organizacyjne, formularze dokumentacji medycznej (w tym zgód na leczenie i innych oświadczeń pacjentów). Prawidłowe prowadzenie tych dokumentów znacząco zmniejsza ryzyko pociągnięcia podmiotu do odpowiedzialności prawnej, w szczególności z tytułu roszczeń pacjentów.

Tworzenie i rejestracja podmiotu

Jesteśmy kancelarią prawa medycznego, która pomaga w dokonaniu wszelkich czynności niezbędnych przy tworzeniu nowego podmiotu leczniczego, w tym rejestracji spółek medycznych. Doradzamy w wyborze optymalnej formy prawnej, przygotowaniu do kontroli sanitarnej, sporządzeniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji, dokonujemy też w imieniu Klientów wpisu (a następnie zmian) w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Sporządzanie ofert w konkursach NFZ

Prawidłowe sporządzenie oferty w toku postępowania konkursowego jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W oparciu o gruntowną znajomość przepisów prawa i zarządzeń Prezesa NFZ, a także o doświadczenia, zdobyte w toku poprzednich konkursów, pomagamy przygotować ofertę nie tylko wolną od wad formalnych, ale także konkurencyjną w stosunku do innych świadczeniodawców. Jesteśmy przekonani, że nasze rozbudowane usługi prawne dla lekarzy i doświadczenie pozwolą Naszym Klientom zrealizować ich cele biznesowe, w tym efektywne uczestniczenie w konkursach NFZ.

Doradztwo przy wykonywaniu umów z NFZ

Prawidłowe realizowanie umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga ciągłego śledzenia zmian w prawie i nieustannego nadzoru prowadzonych działań. Naszym Klientom oferujemy bieżące informowanie o istotnych dla nich modyfikacjach przepisów, pomagamy wdrażać je w życie i przeprowadzamy okresowe kontrole wewnętrzne, służące zmniejszeniu ryzyka stwierdzenia przez NFZ błędów i związanych z tym negatywnych konsekwencji.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne dla kadry zarządzającej i personelu podmiotów leczniczych. Zakres zagadnień omawianych podczas szkoleń dotyczy m.in. praw pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych w placówkach medycznych, odpowiedzialności prawnej. Dokładną tematykę i charakter spotkań zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów i planowanego audytorium.

Obsługa przetargów i konkursów

Doradzamy naszym Klientom w przetargach i postępowaniach konkursowych, m.in. dotyczących zamówień na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wspomagamy w analizie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzaniu ofert, a także reprezentujemy podmioty lecznicze w postępowaniach odwoławczych.

Reprezentacja przed sądami i organami

Reprezentujemy podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych (sprawy dotyczące roszczeń pacjentów, spory z NFZ) i postępowaniach administracyjnych przed organami państwowymi, m.in. Urzędem Wojewódzkim, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędami Pracy. Zaistniałe spory staramy się załatwiać na etapie przedsądowym. Nasz zespół prawników jest gotowy wesprzeć Klientów w sprawach związanych z błędami medycznymi i RODO w placówkach medycznych.

Wyjątkową sytuacją, w której zgłaszają się do nas Klienci jest postępowanie dyscyplinarne – obrona lekarza jest wówczas niezbędna.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Bieżące doradztwo

Bazując na praktyce, wiemy, że Klienci potrzebują indywidualnie dopasowanego wsparcia. Chcąc spełnić najwyższe oczekiwania branży medycznej, świadczymy kompleksową, bieżącą pomoc prawną dla lekarzy. Obejmuje ona w szczególności:

 • sporządzenie dokumentów wewnętrznych (np. regulaminów, formularzy, zgód na leczenie),
 • czuwanie nad zgodnością dokumentacji medycznej z wymogami prawa,
 • wsparcie przy kontrolach (m.in. NFZ, Urzędu Wojewódzkiego, SANEPIDu),
 • sporządzanie ofert w konkursach NFZ,
 • doradztwo przy wykonywaniu umów z NFZ,
 • reprezentację przed sądami i organami,
 • obsługę przetargów i konkursów,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • kwestie pracownicze,
 • prawo nieruchomości,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • prowadzenie szkoleń,
 • przeprowadzanie audytów prawnych placówek medycznych.

Dowiedz się więcej z naszych artykułów na blogu

Umowy stosowane przy sprzedaży placówki medycznej

Umowy stosowane przy sprzedaży placówki medycznej

Planowanie transakcji sprzedaży placówki medycznej to złożony proces, który wymaga starannego przygotowania i uwzględnienia wielu aspektów prawnych, finansowych i operacyjnych. Cały proces przedstawiliśmy krok po kroku w artykule „Sprzedaż placówki medycznej krok po kroku”.

czytaj dalej
Sprzedaż placówki medycznej krok po kroku

Sprzedaż placówki medycznej krok po kroku

Kiedy właściciele placówek medycznych zgłaszają się do nas z zamiarem sprzedaży swojego podmiotu leczniczego, często zastanawiają się z czym wiąże się taka sprzedaż i jak to będzie wyglądać w praktyce. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom uchylimy drzwi do naszej „kuchni” i przeprowadzimy Cię krok po kroku przez sprzedaż placówki medycznej – tak jak to robimy w Kancelarii Pawelczyk-Kozik.

czytaj dalej
Ile trwa proces sprzedaży placówki medycznej?

Ile trwa proces sprzedaży placówki medycznej?

Jednym z częstych pytań, które otrzymujemy od naszych Klientów chcących sprzedać swoją placówkę medyczną, jest pytanie o to, ile potrwa cały proces sprzedaży. Czas trwania sprzedaży placówki medycznej jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Co zatem składa się na okres potrzebny do przeprowadzenia transakcji sprzedaży placówki medycznej?

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami!

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
[email protected]
792 304 042

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).