Podmioty lecznicze

Usługi prawne dla lekarzy, managerów
i właścicieli placówek medycznych

zakup_sprzedaz

Zakup/sprzedaż
placówek medycznych

cesje
Cesje i przekształcenia
pomoc prawna dla lekarzy

Pomoc prawna dla lekarzy

ochrona danych_podmioty

Ochrona danych osobowych

wsparcie

Wsparcie przy kontrolach

dokumentacja
Dokumentacja, regulaminy i inne

Specjaliści i praktycy w prawie medycznym

Po­dob­nie jak w me­dy­cy­nie, tak też w pra­wie – waż­na jest spe­cja­li­za­cja. Dla­te­go nasz ze­spół two­rzą praw­ni­cy o wy­so­kich kwa­li­fi­ka­cjach, z do­świad­cze­niem w ob­słu­dze podmio­tów lecz­ni­czych. Pra­cu­jąc na co dzień z le­ka­rza­mi i managerami ochro­ny zdro­wia, ro­zu­mie­my po­trze­by i ocze­ki­wa­nia bran­ży. Dzię­ki te­mu je­ste­śmy w sta­nie być sku­tecz­ny­mi obrońcami le­ka­rzy, któ­rych czę­sto re­pre­zen­tu­je­my w spra­wach błę­dów me­dycz­nych. Za­pew­nia­my też sta­łą ob­słu­gę praw­ną podmio­tów me­dycz­nych, w tym szpi­ta­li. Po­nad­to spe­cja­li­zu­je­my się w ochro­nie da­nych oso­bo­wych w ochronie zdro­wia.

zakup_sprzedaz

Zakup/sprzedaż placówek medycznych

Sprzedaż placówek medycznych, szczególnie prowadzonych latami, okazuje się być coraz popularniejszym rozwiązaniem dla osób, które powoli – ze względu na upływ czasu – zamierzają wygaszać działalność zawodową, bądź przynajmniej zrezygnować z zarządzania placówką na rzecz oddania się wyłącznie leczeniu. Jest to bowiem ciekawa – i często bardzo opłacalna – alternatywa w stosunku do zamknięcia i zlikwidowania podmiotu leczniczego (który to proces nie jest zresztą łatwy, choćby z uwagi na konieczność zapewnienia dalszego przechowywania dokumentacji medycznej).

Patrząc z kolei z punktu widzenia nabywców placówek medycznych, transakcje takie mogą stać się dodatkowym (np. obok samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku lekarzy) lub nawet głównym przedmiotem prowadzonej działalności. Przejęcie funkcjonującego podmiotu pod wieloma względami jest bowiem łatwiejsze i korzystniejsze niż zakładanie nowego od początku, tworzenie struktury, budowanie zespołu, gromadzenie bazy pacjentów, itd.

 

Zarówno z perspektywy sprzedającego, jak i nabywcy, transakcja przejęcia podmiotu leczniczego jest złożonym procesem, wymagającym zapewnienia ciągłości bezpiecznego funkcjonowania placówki medycznej. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim utrzymania przez nowych właścicieli dotychczasowego kontraktu z NFZ (w przypadku placówek udzielających świadczeń w ramach środków publicznych), ale także kontynuowania współpracy z personelem, zachowania w podmiocie leczących się w nim dotąd pacjentów, zagwarantowania współpracy z kontrahentami, itd.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz prowadzeniu negocjacji w procesie transakcji sprzedaży podmiotów leczniczych

cesje białe

Cesje i przekształcenia

Dy­na­micz­ny roz­wój podmio­tu lecz­ni­cze­go zwy­kle ro­dzi py­ta­nie, czy ak­tu­al­na for­ma praw­na jest opty­mal­na pod wzglę­dem prze­pły­wów fi­nan­so­wych, spo­so­bu wy­ko­rzy­sty­wa­nia ma­jąt­ku, od­po­wie­dzial­no­ści i po­dat­ków. Na­szym Klien­tom za­pew­nia­my po­moc praw­ną dla le­ka­rzy i słu­ży­my w tym za­kre­sie bo­ga­tą wie­dzą i du­żym do­świad­cze­niem, zdo­by­tym we współ­pra­cy z sek­to­rem me­dycz­nym.

Moż­li­we są tu dwa ty­py roz­wią­zań:

biały_fill    utwo­rze­nie no­wej fir­my w miej­sce do­tych­cza­so­wej, do­ko­nu­jąc ce­sji praw i obo­wiąz­ków, al­bo…

biały_fill    prze­kształ­ce­nie do­tych­cza­so­wej for­my praw­nej w in­ną (bez po­trze­by za­kła­da­nia no­wej spół­ki) z au­to­ma­tycz­nym prze­ję­ciem praw i obo­wiąz­ków.

Dla wie­lu pla­có­wek klu­czo­wym kon­tra­hen­tem jest Na­ro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia, wo­bec cze­go na­sza ro­la po­le­ga na bez­piecz­nym prze­ka­za­niu umów z NFZ no­we­mu podmio­to­wi. No­wą for­mą praw­ną bę­dzie za­zwy­czaj jed­na ze spół­ek pra­wa han­dlo­we­go (np. spół­ka jaw­na al­bo z o.o.). Ja­ko kan­ce­la­ria pra­wa me­dycz­ne­go pro­wa­dzi­my ca­ły pro­ces, od wsparcia w wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej for­my, przez za­ło­że­nie no­wej spół­ki lub prze­pro­wa­dze­nie prze­kształ­ce­nia, prze­nie­sie­nie na no­wy podmiot wszyst­kich umów (w tym z NFZ), de­cy­zji czy li­cen­cji, do­ko­na­nie wpi­sów w sto­sow­nych re­je­strach, aż po spo­rzą­dze­nie ca­łej nie­zbęd­nej do­ku­men­ta­cji i bie­żą­ce wspar­cie w za­kre­sie ob­słu­gi praw­nej podmio­tów me­dycz­nych. Przy ro­dzin­nych podmio­tach lecz­ni­czych pla­nu­je­my i prze­pro­wa­dza­my tak­że suk­ce­sję, czy­li bez­piecz­ne prze­ka­za­nie fir­my dzie­ciom. Zmia­na for­my praw­nej ge­ne­ru­je licz­ne ko­rzy­ści – m.in. umoż­li­wia pra­cę świad­cze­nio­daw­cy w in­nym podmio­cie, ma­ją­cym kon­trakt z NFZ, zmniej­sza od­po­wie­dzial­ność, jak również przy­no­si wy­mier­ne ko­rzy­ści po­dat­ko­we.

zakup_sprzedaz

Pomoc prawna dla lekarzy

Jako Kancelaria Pawelczyk Kozik specjalizujemy się w prawie medycznym. Naszymi usługami zapewniamy kompleksową obsługę prawną lekarzy oraz podmiotów leczniczych, w tym szpitali oraz prywatnych klinik, przychodni i gabinetów lekarskich, zarówno działających w ramach NFZ, jak i prywatnie. Jedną z naszych sfer działań jest także ochrona danych osobowych w placówkach medycznych.

Ponadto reprezentujemy lekarzy w tak trudnych momentach w życiu, jak:

    sprawy sądowe (karne i cywilne) dotyczące błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta,

    postępowania przed sądami lekarskimi,

    postępowania dyscyplinarne związane ze stosunkiem pracy.

Jako prawnicy dla lekarzy posiadamy doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną prawną tej grupy zawodowej i prowadzeniu spraw dotyczących błędów lekarskich. Działamy także w zakresie negocjacji umów medycznych, pośredniczenia w zakupie placówek medycznych oraz przekształcenia podmiotów leczniczych. Nasza współpraca może przyjąć formę porad prawnych dla lekarzy lub mieć wymiar stałej obsługi prawnej.

ochrona podmioty biały

Ochrona danych osobowych

Od cza­su roz­po­czę­cia obo­wią­zy­wa­nia RODO do ochro­ny da­nych oso­bo­wych w placówkach medycznych co­raz więk­szą wa­gę przy­wią­zu­ją za­rów­no sa­mi pa­cjen­ci, jak też or­ga­ny pań­stwo­we, w tym Pre­zes Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych. Kon­tro­le ze stro­ny te­go urzę­du zda­rza­ją się co­raz czę­ściej, a część upraw­nień kon­tro­l­nych w tym wzglę­dzie po­sia­da tak­że Pań­stwo­wa In­spek­cja Pra­cy. Na wła­ści­cie­lu podmio­tu lecz­ni­cze­go – ja­ko ad­mi­ni­stra­to­rze da­nych oso­bo­wych – spo­czy­wa sze­reg obo­wiąz­ków związanych z ochroną danych osobowych w ochronie zdrowia. Jest on m.in. zo­bli­go­wa­ny za­sto­so­wać wszel­kie po­trzeb­ne środ­ki, za­pew­nia­ją­ce ochro­nę da­nych, a tak­że pro­wa­dzić sto­sow­ną do­ku­men­ta­cję. Za­sad­ne by­wa też po­wo­ła­nie ze­wnętrz­ne­go in­spek­to­ra ochro­ny da­nych oraz ad­mi­ni­stra­to­ra sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych.

Obo­wiąz­ków w po­wyż­szym za­kre­sie jest du­żo, a kon­se­kwen­cje ich nie­do­peł­nie­nia mo­gą być po­waż­ne – od kar fi­nan­so­wych, przez rosz­cze­nia od­szko­do­waw­cze pa­cjen­tów, po od­po­wie­dzial­ność przed są­da­mi kar­ny­mi. Na­szych Klien­tów ota­cza­my kom­plek­so­wą obsługą praw­ną podmio­tów me­dycz­nych w za­kre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Spo­rzą­dza­my wszel­kie nie­zbęd­ne w tym za­kre­sie, zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne do­ku­men­ty, prze­pro­wa­dza­my nie­zbęd­ne au­dy­ty praw­ne pla­có­wek me­dycz­nych, a tak­że re­pre­zen­tu­je­my pod­czas czyn­no­ści kon­tro­l­nych i w spo­rach z PUODO.

Po­łą­cze­nie zna­jo­mo­ści bran­ży me­dycz­nej oraz wie­dzy z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych po­zwa­la nam za­pew­nić fa­cho­we i sper­so­na­li­zo­wa­ne do­radz­two dla podmio­tów lecz­ni­czych. Co­raz więk­sza świa­do­mość pa­cjen­tów na te­mat funk­cjo­no­wa­nia RODO w me­dy­cy­nie spra­wia, że podmio­ty lecz­ni­cze szu­ka­ją wspar­cia w za­kre­sie wdro­że­nia RODO w pla­ców­kach me­dycz­nych.

Na­sze do­radz­two obej­mu­je kom­plek­so­we po­dej­ście do te­ma­tu ochro­ny da­nych oso­bo­wych w pla­ców­kach me­dycz­nych. Współ­pra­cę roz­po­czy­na­my od au­dy­tu jed­nost­ki, a na­stęp­nie wdra­ża­my do­ku­men­ta­cję i pro­ce­du­ry zgod­ne z RODO w ochronie zdro­wia oraz ze spe­cy­fi­ką podmio­tu. Sz­ko­li­my per­so­nel, a tak­że słu­ży­my bie­żą­cym do­radz­twem w ra­zie py­tań lub in­cy­den­tów zwią­za­nych z na­ru­sze­nia­mi prze­pi­sów.

Pro­ce­du­ry RODO w przy­chod­ni są te­ma­tem wy­ma­ga­ją­cym pro­fe­sjo­nal­ne­go po­dej­ścia. Ich pra­wi­dło­we wpro­wa­dze­nie i do­sto­so­wa­nie się do nich to krok nie tyl­ko w kierunku pra­wi­dło­wego sto­so­wa­nia RODO w podmio­tach lecz­ni­czych, ale również jeden ze spo­so­bów na ochro­nę praw­ną le­ka­rzy.

zakup_sprzedaz

Wsparcie przy kontrolach

Pod­miot lecz­ni­czy pod­le­ga kon­tro­li róż­nych or­ga­nów i in­sty­tu­cji, w tym: Na­ro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia, SANEPIDu, Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go, Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy, czy Po­wia­to­we­go Urzę­du Pra­cy. Dla­te­go pod­czas kon­tro­li na­le­ży przy­jąć ak­tyw­ną po­sta­wę, co wy­ma­ga spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy praw­nej, zna­jo­mo­ści pro­ce­dur RODO w przy­chod­ni i do­świad­cze­nia. Ne­ga­tyw­ne kon­se­kwen­cje stwier­dzo­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści by­wa­ją bo­wiem bar­dzo po­waż­ne, zaś brzmie­nie wie­lu prze­pi­sów da­je du­żą swo­bo­dę in­ter­pre­ta­cyj­ną oso­bom prze­pro­wa­dza­ją­cym kon­tro­le. Za­pew­nia­my na­szym Klien­tom po­moc praw­ną w przy­go­to­wa­niu do pla­no­wa­nej kon­tro­li, na­stęp­nie uczest­ni­czy­my w czyn­no­ściach kon­tro­l­nych, a w ra­zie ko­niecz­no­ści spo­rzą­dza­my nie­zbęd­ne do­ku­men­ty w to­ku po­stę­po­wań od­wo­ław­czych, tak­że są­do­wych.

Po­nad­to ofe­ru­je­my bie­żą­cą ochronę praw­ną dla le­ka­rzy, wspar­cie praw­ne w trak­cie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej, w tym w związ­ku z re­ali­za­cją umów za­war­tych z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Zw­ra­ca­my uwa­gę na naj­czę­ściej po­ja­wia­ją­ce się w prak­ty­ce błę­dy i dą­ży­my do ich wspól­ne­go wy­eli­mi­no­wa­nia. Na­szym ce­lem jest mi­ni­ma­li­za­cja po­waż­nych ry­zyk, zwią­za­nych ze stwier­dze­niem błę­dów w to­ku kon­tro­li, któ­re mo­gą skut­ko­wać ujem­ny­mi punk­ta­mi przy naj­bliż­szym kon­trak­to­wa­niu z NFZ.

Działasz w branży medycznej i potrzebujesz pomocy?

Pozostałe usługi

Dokumentacja medyczna

Jed­ną z na­szych usług praw­nych dla le­ka­rzy jest czu­wa­nie nad zgod­no­ścią pro­wa­dze­nia, prze­cho­wy­wa­nia i udo­stęp­nia­nia do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej z wy­mo­ga­mi pra­wa. Spo­rzą­dza­my for­mu­la­rze do­ku­men­ta­cji in­dy­wi­du­al­nej i zbior­czej, zgód na le­cze­nie, czy wnio­sków o udo­stęp­nie­nie do­ku­men­ta­cji. Po­ma­ga­my też we wdro­że­niu elek­tro­nicz­nej for­my do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej. Ca­łość pro­ce­su do­sto­so­wu­je­my do wy­mo­gów RODO w me­dy­cy­nie.

Umowy, regulaminy, formularze

Ja­ko praw­ni­cy spe­cja­li­zu­ją­cy się w pra­wie me­dycz­nym spo­rzą­dza­my wszel­kie do­ku­men­ty nie­zbęd­ne dla funk­cjo­no­wa­nia podmio­tu lecz­ni­cze­go. Przy­go­to­wu­je­my umo­wy cy­wil­no­praw­ne i o pra­cę, re­gu­la­mi­ny or­ga­ni­za­cyj­ne, for­mu­la­rze do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej (w tym zgód na le­cze­nie i in­nych oświad­czeń pa­cjen­tów). Pra­wi­dło­we pro­wa­dze­nie tych do­ku­men­tów zna­czą­co zmniej­sza ry­zy­ko po­cią­gnię­cia podmio­tu do od­po­wie­dzial­no­ści praw­nej, w szcze­gól­no­ści z ty­tu­łu rosz­czeń pa­cjen­tów.

Tworzenie i rejestracja podmiotu

Je­ste­śmy kan­ce­la­rią pra­wa me­dycz­ne­go, któ­ra po­ma­ga w do­ko­na­niu wszel­kich czyn­no­ści nie­zbęd­nych przy two­rze­niu no­we­go podmio­tu lecz­ni­cze­go, w tym re­je­stra­cji spół­ek me­dycz­nych. Do­ra­dza­my w wy­bo­rze opty­mal­nej for­my praw­nej, przy­go­to­wa­niu do kon­tro­li sa­ni­tar­nej, spo­rzą­dze­niu wszel­kiej nie­zbęd­nej do­ku­men­ta­cji, do­ko­nu­je­my też w imie­niu Klien­tów wpi­su (a na­stęp­nie zmian) w re­je­strze podmio­tów wy­ko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą.

Sporządzanie ofert w konkursach NFZ

Pra­wi­dło­we spo­rzą­dze­nie ofer­ty w to­ku po­stę­po­wa­nia kon­kur­so­we­go jest wa­run­kiem ko­niecz­nym za­war­cia umo­wy z NFZ o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej. W opar­ciu o grun­tow­ną zna­jo­mość prze­pi­sów pra­wa i za­rzą­dzeń Pre­ze­sa NFZ, a tak­że o do­świad­cze­nia, zdo­by­te w to­ku po­przed­nich kon­kur­sów, po­ma­ga­my przy­go­to­wać ofer­tę nie tyl­ko wol­ną od wad for­mal­nych, ale tak­że kon­ku­ren­cyj­ną w sto­sun­ku do in­nych świad­cze­nio­daw­ców. Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że na­sze roz­bu­do­wa­ne usłu­gi praw­ne dla le­ka­rzy i do­świad­cze­nie po­zwo­lą Na­szym Klien­tom zre­ali­zo­wać ich ce­le bi­zne­so­we, w tym efek­tyw­ne uczest­ni­cze­nie w kon­kur­sach NFZ.

Doradztwo przy wykonywaniu umów z NFZ

Pra­wi­dło­we re­ali­zo­wa­nie umów z NFZ o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej wy­ma­ga cią­głe­go śle­dze­nia zmian w pra­wie i nie­ustan­ne­go nad­zo­ru pro­wa­dzo­nych dzia­łań. Na­szym Klien­tom ofe­ru­je­my bie­żą­ce in­for­mo­wa­nie o istot­nych dla nich mo­dy­fi­ka­cjach prze­pi­sów, po­ma­ga­my wdra­żać je w ży­cie i prze­pro­wa­dza­my okre­so­we kon­tro­le we­wnętrz­ne, słu­żą­ce zmniej­sze­niu ry­zy­ka stwier­dze­nia przez NFZ błę­dów i zwią­za­nych z tym ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji. 

Szkolenia

Pro­wa­dzi­my szko­le­nia we­wnętrz­ne dla ka­dry za­rzą­dza­ją­cej i per­so­ne­lu podmio­tów lecz­ni­czych. Za­kres za­gad­nień oma­wia­nych pod­czas szko­leń do­ty­czy m.in. praw pa­cjen­ta, pro­wa­dze­nia do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej, ochro­ny da­nych oso­bo­wych w pla­ców­kach me­dycz­nych, od­po­wie­dzial­no­ści praw­nej. Do­kład­ną te­ma­ty­kę i cha­rak­ter spo­tkań za­wsze do­sto­so­wu­je­my do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb na­szych Klien­tów i pla­no­wa­ne­go au­dy­to­rium.

Obsługa przetargów i konkursów

Do­ra­dza­my na­szym Klien­tom w prze­tar­gach i po­stę­po­wa­niach kon­kur­so­wych, m.in. do­ty­czą­cych za­mó­wień na udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej. Wspo­ma­ga­my w ana­li­zie spe­cy­fi­ka­cji istot­nych wa­run­ków za­mó­wie­nia, spo­rzą­dza­niu ofert, a tak­że re­pre­zen­tu­je­my podmio­ty lecz­ni­cze w po­stę­po­wa­niach od­wo­ław­czych. 

Reprezentacja przed sądami i organami

Re­pre­zen­tu­je­my podmio­ty lecz­ni­cze w po­stę­po­wa­niach są­do­wych (spra­wy do­ty­czą­ce rosz­czeń pa­cjen­tów, spo­ry z NFZ) i po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych przed or­ga­na­mi pań­stwo­wy­mi, m.in. Urzę­dem Wo­je­wódz­kim, Pań­stwo­wą In­spek­cją Sa­ni­tar­ną, Pań­stwo­wą In­spek­cją Pra­cy, Urzę­da­mi Pra­cy. Za­ist­nia­łe spo­ry sta­ra­my się za­ła­twiać na eta­pie przed­są­do­wym. Nasz zespół prawników jest gotowy wesprzeć Klientów w sprawach związanych z błędami medycznymi i RODO w pla­ców­kach me­dycz­nych.

Wy­jąt­ko­wą sy­tu­acją, w któ­rej zgła­sza­ją się do nas Klien­ci jest po­stę­po­wa­nie dys­cy­pli­nar­ne – obro­na le­ka­rza jest wów­czas nie­zbęd­na.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Bieżące doradztwo

Ba­zu­jąc na prak­ty­ce, wie­my, że Klien­ci po­trze­bu­ją in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne­go wspar­cia. Ch­cąc speł­nić naj­wyż­sze ocze­ki­wa­nia bran­ży me­dycz­nej, świad­czy­my kom­plek­so­wą, bie­żą­cą po­moc praw­ną dla le­ka­rzy. Obej­mu­je ona w szcze­gól­no­ści:

 • spo­rzą­dze­nie do­ku­men­tów we­wnętrz­nych (np. re­gu­la­mi­nów, for­mu­la­rzy, zgód na le­cze­nie),
 • czu­wa­nie nad zgod­no­ścią do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej z wy­mo­ga­mi pra­wa,
 • wspar­cie przy kon­tro­lach (m.in. NFZ, Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go, SANEPIDu),
 • spo­rzą­dza­nie ofert w kon­kur­sach NFZ,
 • do­radz­two przy wy­ko­ny­wa­niu umów z NFZ,
 • re­pre­zen­ta­cję przed są­da­mi i or­ga­na­mi,
 • ob­słu­gę prze­tar­gów i kon­kur­sów,
 • spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów,
 • kwe­stie pra­cow­ni­cze,
 • pra­wo nie­ru­cho­mo­ści,
 • udział w ne­go­cja­cjach z kon­tra­hen­ta­mi,
 • pro­wa­dze­nie szko­leń,
 • prze­pro­wa­dza­nie au­dy­tów praw­nych pla­có­wek me­dycz­nych.

Skontaktuj się z nami!

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań
[email protected]
792 304 042

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).