Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc CyberbezpieczeństwaJarosław Peplinski - radca prawnyPaździernik jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa. To czas, w którym szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci, którym towarzyszy szereg akcji i kursów...

Forma zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (DPO)

Forma zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (DPO)

Forma zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (DPO)Rafał Andrzejewski | 28.02.2018Zgod­nie z art. 37 ust. 6 RODO in­spek­to­rem ochro­ny da­nych mo­że zo­stać za­rów­no pra­cow­nik ad­mi­ni­stra­to­ra lub podmio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go, jak i oso­ba spo­za gro­na...