Forma zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (DPO)

Forma zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (DPO)

Forma zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (DPO)Rafał Andrzejewski | 28.02.2018Zgod­nie z art. 37 ust. 6 RODO in­spek­to­rem ochro­ny da­nych mo­że zo­stać za­rów­no pra­cow­nik ad­mi­ni­stra­to­ra lub podmio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go, jak i oso­ba spo­za gro­na...

Rozsyłanie rozdzielników a ochrona danych osobowych

Rozsyłanie rozdzielników a ochrona danych osobowych

Rozsyłanie rozdzielników a ochrona danych osobowychRafał Andrzejewski | 28.02.2018Zda­niem Ge­ne­ral­ne­go In­spek­to­ra Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych osią­gnię­cie efek­tu za­pew­nie­nia stro­nom po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go re­ali­za­cji...

Rekrutacja a dane osobowe – obecnie i w RODO

Rekrutacja a dane osobowe – obecnie i w RODO

Rekrutacja a dane osobowe - obecnie i w RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018Ja­kie da­ne oso­bo­we moż­na prze­twa­rzać w pro­ce­sie re­kru­ta­cyj­nym? Za­kres da­nych oso­bo­wych, ja­kie oso­ba re­kru­tu­ją­ca mo­że za­żą­dać od kan­dy­da­tów do pra­cy szcze­gó­ło­wo...

Przenoszenie danych według RODO

Przenoszenie danych według RODO

Przenoszenie danych według RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018Art. 20 RODO usta­na­wia pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych (przy­słu­gu­ją­ce podmio­tom da­nych upraw­nie­nie do otrzy­my­wa­nia od ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych oso­bo­wych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym,...

Podmiot przetwarzający dane według RODO

Podmiot przetwarzający dane według RODO

Podmiot przetwarzający dane według RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018Pod­miot któ­re­mu ADO mo­że po­wie­rzyć prze­twa­rza­nie da­nych Pod­mio­tem, któ­re­mu ADO mo­że po­wie­rzyć prze­twa­rza­nie da­nych mo­że być oso­ba fi­zycz­na lub praw­na, or­gan pu­blicz­ny,...