Indywidualna praktyka lekarska

Jarosław Peplinski – radca prawny

Indywidualna praktyka lekarska to podstawowa forma wykonywania działalności leczniczej. W tym artykule przybliżę czym jest, z jakimi zaletami i wyzwaniami się wiąże oraz jakie przepisy ją regulują.

Co to jest indywidualna praktyka lekarska?

Indywidualna praktyka lekarska to nic innego jak jednoosobowa działalność gospodarcza wykonywana przez lekarza lub lekarza dentystę. Działalność taka podlega zarejestrowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli tzw. CEiDG, a także w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, nazywaną w skrócie RPWDL. Osoba mająca zamiar prowadzić indywidualną praktykę lekarską musi zrealizować szereg warunków, w tym przede wszystkim posiadać prawo do wykonywania zawodu.

Możliwe jest prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej ogólnej lub specjalistycznej. W takim przypadku do udzielania świadczeń zdrowotnych jest uprawniony wyłącznie lekarz będący jej właścicielem. Inną opcją jest także wykonywanie praktyki grupowej, jednak w takim przypadku osoby je prowadzące muszą być wspólnikami spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Zalety i wyzwania indywidualnej praktyki lekarskiej

Niewątpliwą zaletą indywidualnej praktyki lekarskiej jest łatwość w jej założeniu i prowadzeniu. Jak już wspomniałem na wstępie, niezbędne do rozpoczęcia działalności w tej formie jest zarejestrowanie się w CEIDG, a następnie w rejestrze praktyk zawodowych prowadzonym przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności okręgową izbę lekarską. Jest to niezbędne do utworzenia konta w RPWDL. Więcej na temat rejestracji praktyki przeczytasz tutaj.

Istotnym wyzwaniem związanym z prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej jest ograniczenie możliwości zatrudnienia innych osób. Warto też pamiętać o tym, że w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej odpowiedzialność cywilna rozciąga się na cały majątek. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Pamiętaj o obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, który powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcie wykonywania działalności leczniczej.

Przed rozpoczęciem funkcjonowania indywidualnej praktyki lekarskiej należy też zadbać o warunki lokalowe do jej prowadzenia, co może stanowić wyzwanie szczególnie wtedy, gdy jest ona umiejscowiona w lokalu mieszkalnym.

 

 

Regulacje dotyczące indywidualnej praktyki lekarskiej

Indywidualna praktyka lekarska jest uregulowana szeregiem przepisów, spośród których wskazać należy w szczególności na:

  • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Jeżeli rozważasz założenie indywidualnej praktyki lekarskiej albo chcesz przekształcić ją w spółkę prawa handlowego, pomożemy Ci w dopełnieniu niezbędnych formalności i wyjaśnimy jak działać zgodnie z prawem. Zachęcamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).