Umieszczanie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie pracodawcy a ochrona danych osobowych

Rafał Andrzejewski | 28.02.2018

Umieszczanie służbowych adresów e-mail

In­for­ma­cje o pra­cow­ni­ku ta­kie jak np. je­go imię i na­zwi­sko, czy wła­śnie służ­bo­wy ad­res e-ma­il są ści­śle zwią­za­ne z ży­ciem za­wo­do­wym pra­cow­ni­ka i z wy­ko­ny­wa­niem przez nie­go obo­wiąz­ków służ­bo­wych. Da­ne te mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne (udo­stęp­nia­ne) przez pra­co­daw­cę na­wet bez zgo­dy pra­cow­ni­ka, któ­re­go one do­ty­czą. Wska­zu­je na to rów­nież sta­no­wi­sko w tej kwe­stii za­war­te w wy­ro­ku Są­du Naj­wyż­sze­go z dnia 19 li­sto­pa­da 2003 r. o sygn. I PK 590/02 stwier­dza­ją­ce, iż:

„na­zwi­sko i imię jest skie­ro­wa­nym na ze­wnątrz zna­kiem roz­po­znaw­czym oso­by fi­zycz­nej i ujaw­nie­nie go w ce­lu jej iden­ty­fi­ka­cji nie mo­że być za­sad­ni­czo uzna­ne za bez­praw­ne, o ile nie łą­czy się z na­ru­sze­niem in­ne­go do­bra oso­bi­ste­go, np. czci, pry­wat­no­ści lub god­no­ści oso­bi­stej. Ujaw­nie­nie przez pra­co­daw­cę na­zwi­ska (imie­nia) pra­cow­ni­ka bez je­go zgo­dy nie sta­no­wi bez­praw­nego na­ru­sze­nia do­bra oso­bi­ste­go, je­że­li jest uspra­wie­dli­wio­ne za­da­nia­mi i obo­wiąz­ka­mi pra­co­daw­cy zwią­za­ny­mi z pro­wa­dze­niem za­kła­du, jest nie­zbęd­ne i nie na­ru­sza praw oraz wol­no­ści pra­cow­ni­ka”.

Po­nad­to Sąd w po­wyż­szym wy­ro­ku wska­zał, że „na­ji­stot­niej­szym skład­ni­kiem za­kła­du pra­cy (przed­się­bior­stwa) są lu­dzie, a funk­cjo­no­wa­nie za­kła­du wią­że się nie­roz­łącz­nie z kon­tak­ta­mi ze­wnętrz­ny­mi – kon­tra­hen­ta­mi, klien­ta­mi (…). Dla­te­go pra­co­daw­ca nie mo­że być po­zba­wio­ny moż­li­wo­ści ujaw­nia­nia na­zwisk pra­cow­ni­ków, zaj­mu­ją­cych okre­ślo­ne sta­no­wiska w ra­mach in­sty­tu­cji. Prze­ciw­ne sta­no­wi­sko pro­wa­dzi­ło­by do spa­ra­li­żo­wa­nia lub po­waż­ne­go ogra­ni­cze­nia moż­li­wo­ści dzia­ła­nia pra­co­daw­cy, bez żad­ne­go roz­sąd­ne­go uza­sad­nie­nia w ochro­nie in­te­re­sów i praw pra­cow­ni­ka (…). Imio­na i na­zwi­ska pra­cow­ni­ków wid­nie­ją na drzwiach w za­kła­dach pra­cy, umiesz­cza się je na pie­cząt­kach imien­nych, pi­smach spo­rzą­dza­nych w związ­ku z pra­cą, pre­zen­tu­je w in­for­ma­to­rach o in­sty­tu­cjach i przed­się­bior­stwach, co ozna­cza, ze zgod­nie po­wszech­ną prak­ty­ką są one za­sad­ni­czo jaw­ne”.

Za­tem kwe­stia udo­stęp­nie­nia służ­bo­we­go ad­re­su e-ma­il, w związ­ku z peł­nio­ny­mi funk­cja­mi służ­bo­wy­mi nie mo­że być uzna­na za na­ru­sze­nie obo­wią­zu­ją­cych za­sad ochro­ny da­nych oso­bo­wych za­war­tych w usta­wie. Po­nad­to, kwe­stie te­go ty­pu re­gu­lu­ją zwy­kle re­gu­la­mi­ny wpro­wa­dzo­ne przez pra­co­daw­ców na pod­sta­wie art. 104 § 1 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. Ko­deks pra­cy.

Źródło:

– Usta­wa z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz.U. z 2016 r. poz 966 z późn. zm.),

– www.gio­do.gov.pl

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).