Rozsyłanie rozdzielników a ochrona danych osobowych

Rafał Andrzejewski | 28.02.2018

Przesyłanie rozdzielników

Zda­niem Ge­ne­ral­ne­go In­spek­to­ra Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych osią­gnię­cie efek­tu za­pew­nie­nia stro­nom po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go re­ali­za­cji przy­słu­gu­ją­cych im upraw­nień (pra­wa do in­for­ma­cji na te­mat to­czą­ce­go się po­stę­po­wa­nia) jest moż­li­we w in­ny spo­sób, np. po­przez wy­sy­ła­nie pism (za­wia­do­mień, po­sta­no­wień, de­cy­zji) bez za­łą­cza­nia roz­dziel­ni­ka otrzy­mu­ją­cych je osób, któ­ry to wy­kaz jest waż­ny przede wszyst­kim dla or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go po­stę­po­wa­nie.

Uza­sad­nie­nie

Wpraw­dzie prze­pi­sy usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. Ko­deks po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go (Kpa) prze­wi­du­ją do­pusz­czal­ność za­po­zna­nia się przez stro­nę w to­ku po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go z da­ny­mi in­nych uczest­ni­ków te­go po­stę­po­wa­nia oraz na­kła­da­ją na or­ga­ny ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej obo­wią­zek należyte­go i wy­czer­pu­ją­ce­go in­for­mo­wa­nia stron o oko­licz­no­ściach fak­tycz­nych i praw­nych, któ­re mo­gą mieć wpływ na usta­le­nie ich praw i obo­wiąz­ków bę­dą­cych przedmio­tem po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, jed­nak­że ża­den z prze­pi­sów Kpa nie na­ka­zu­je umiesz­cza­nia w ko­re­spon­den­cji kie­ro­wa­nej do po­szcze­gól­nych uczest­ni­ków to­czą­ce­go się po­stę­po­wa­nia, roz­dziel­ni­ka za­wie­ra­ją­ce­go da­ne oso­bo­we je­go wszyst­kich uczest­ni­ków.

Jed­na ze spraw przed­sta­wio­nych Ge­ne­ral­ne­mu In­spek­to­ro­wi do­ty­czy­ła udo­stęp­nie­nia oso­bom trze­cim da­nych oso­by, któ­ra kie­ru­jąc skar­gę do wła­ści­we­go wo­je­wo­dy, za­ini­cjo­wa­ła po­stę­po­wa­nie w spra­wie do­ty­czą­cej le­gal­no­ści bu­do­wy, wsz­czę­te przez Po­wia­to­we­go In­spek­to­ra Na­dzo­ru Bu­dow­la­ne­go. Wy­sy­ła­ne do Skar­żą­cej w trak­cie te­go po­stę­po­wa­nia za­wia­do­mie­nia o oglę­dzi­nach za­wie­ra­ły wy­kaz obej­mu­ją­cy da­ne oso­bo­we (tj. imię i na­zwi­sko) wszyst­kich ich ad­re­sa­tów.

Ge­ne­ral­ny In­spek­tor wska­zał, że prze­pi­sy Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go oraz Pra­wa bu­dow­la­ne­go prze­wi­du­ją do­pusz­czal­ność prze­pro­wa­dze­nia, w to­ku po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, do­wo­du z oglę­dzin, jak też okre­śla­ją też spo­sób prze­pro­wa­dze­nia te­go ro­dza­ju do­wo­du. Na­to­miast kwe­stię tre­ści za­wia­do­mie­nia o oglę­dzinach re­gu­lu­ją, ogra­ni­cza­jąc się do sfor­mu­ło­wa­nia wy­mo­gu, aby za­wie­ra­ło ono wska­za­nie miej­sca i ter­mi­nu oglę­dzin. Prze­pi­sy nie na­ka­zu­ją na­to­miast umiesz­cza­nia w ko­re­spon­den­cji kie­ro­wa­nej do po­szcze­gól­nych uczest­ni­ków to­czą­ce­go się po­stę­po­wa­nia wy­ka­zu za­wie­ra­ją­ce­go da­ne oso­bo­we wszyst­kich po­zo­sta­łych uczest­ni­ków te­goż po­stę­po­wa­nia. Sto­so­wa­nie ta­kiej prak­ty­ki nie znaj­du­je więc wy­raź­ne­go opar­cia w prze­pi­sach obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa.

Po­wia­to­wy In­spek­to­rat Na­dzo­ru Bu­dow­la­ne­go, do któ­re­go Ge­ne­ral­ny In­spek­tor Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych wy­stą­pił w tej spra­wie przy­chy­lił się do twier­dze­nia, że sto­so­wa­nie su­ge­ro­wa­nej przez Ge­ne­ral­ne­go In­spek­tora prak­ty­ki le­ży za­rów­no w in­te­re­sie urzę­du jak i oby­wa­te­li.

W związ­ku z po­wyż­szym bez­spor­nym po­zo­sta­je, że stro­ny w to­czą­cym się po­stę­po­wa­niu ad­mi­ni­stra­cyj­nym są upraw­nio­ne do za­po­zna­wa­nia się z in­for­ma­cja­mi za­war­ty­mi w ma­te­ria­le zgro­ma­dzo­nym w tym po­stę­po­wa­niu, w tym z da­ny­mi oso­bo­wy­mi iden­ty­fi­ku­ją­cy­mi po­zo­sta­łe stro­ny. Jed­nak­że ozna­cze­nie wszyst­kich stron po­stę­po­wa­nia al­bo in­nych osób bio­rą­cych udział w po­stę­po­wa­niu po­win­no mieć miej­sce w sa­mej tre­ści roz­strzy­gnię­cia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, nie zaś za po­mo­cą roz­dziel­ni­ka sta­no­wią­ce­go zbior­czą li­stę szcze­gó­ło­wych da­nych oso­bo­wych stron po­stę­po­wa­nia.

Źródło:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U. Z 2016 POZ. 1764.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).