Przenoszenie danych według RODO

Rafał Andrzejewski | 28.02.2018

Przenoszenie danych wg RODO

Art. 20 RODO usta­na­wia pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych (przy­słu­gu­ją­ce podmio­tom da­nych upraw­nie­nie do otrzy­my­wa­nia od ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych oso­bo­wych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, po­wszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie na­da­ją­cym się do od­czy­tu ma­szy­no­we­go oraz pra­wo do prze­sła­nia tych da­nych in­ne­mu ad­mi­ni­stra­to­ro­wi). W swo­ich ostat­nich wy­tycz­nych Gru­pa Ro­bo­cza art. 29 wy­ja­śni­ła naj­waż­niej­sze wąt­pli­wo­ści do­ty­czą­ce im­ple­men­ta­cji te­go no­we­go upraw­nie­nia.

Art. 20 Roz­po­rzą­dze­nia ogól­ne­go o ochro­nie da­nych:

oso­ba, któ­rej da­ne do­ty­czą, ma pra­wo otrzy­mać w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, po­wszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie na­da­ją­cym się do od­czy­tu ma­szy­no­we­go da­ne oso­bo­we jej do­ty­czące, któ­re do­star­czy­ła ad­mi­ni­stra­to­ro­wi, oraz ma pra­wo prze­słać te da­ne oso­bo­we in­ne­mu ad­mi­ni­stra­to­ro­wi bez prze­szkód ze stro­ny ad­mi­ni­stra­to­ra, któ­remu do­star­czo­no te da­ne oso­bo­we

Ja­kie są głów­ne ele­men­ty pra­wa do prze­no­sze­nia da­nych?

Zgod­nie w wy­tycz­ny­mi Gru­py Ro­bo­czej na pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych skła­da­ją się na­stę­pu­ją­ce ele­men­ty:

  • Pra­wo do otrzy­ma­nia da­nych oso­bo­wych – w pierw­szej ko­lej­no­ści na­le­ży za­zna­czyć, iż pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych ozna­cza przede wszyst­kim pra­wo do otrzy­ma­nia da­nych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych przez ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych. Jest to pra­wo od­mien­ne, acz kom­ple­men­tar­ne wo­bec pra­wa do do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych. W tym aspek­cie ozna­cza ono, iż podmio­ty da­nych są upraw­nio­ne do żą­da­nia prze­ka­za­nia im swo­ich da­nych oso­bo­wych, aby to sa­mi użyt­kow­ni­cy mo­gli prze­cho­wy­wać je w ce­lach oso­bi­stych na pry­wat­nych urzą­dze­niach (bez prze­ka­zy­wa­nia ich do ko­lej­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra), co ma umoż­li­wić im sa­mo­dziel­ne za­rzą­dza­nie wła­sny­mi da­ny­mi oraz ich po­now­ne wy­ko­rzy­sta­nie. Ja­ko przy­kład ta­kie­go po­now­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia da­nych Gru­pa Ro­bo­cza wska­zu­je, iż użyt­kow­nik apli­ka­cji pocz­ty elek­tro­nicz­nej mo­że być za­in­te­re­so­wa­ny otrzy­ma­niem swo­jej li­sty kon­tak­to­wej, aby przy­go­to­wać li­stę go­ści, któ­rych chciał­by za­pro­sić na przy­ję­cie we­sel­ne.
  • Pra­wo do prze­nie­sie­nia da­nych oso­bo­wych od jed­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych oso­bo­wych do dru­gie­go ad­mi­ni­stra­to­ra – zgod­nie z tre­ścią art. 20 ust. 1 RODO podmiot da­nych upraw­nio­ny jest do prze­sła­nia “bez prze­szkó­d” swo­ich da­nych oso­bo­wych do in­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych oso­bo­wych.
  • Na­rzę­dzia słu­żą­ce prze­no­sze­niu da­nych – we­dług Gru­py Ro­bo­czej ad­mi­ni­stra­to­rzy da­nych po­win­ni za­pew­nić róż­no­rod­ne moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z pra­wa do prze­nie­sie­nia da­nych. Przy­kła­do­wy­mi roz­wią­za­nia­mi mo­że być udo­stęp­nie­nie bez­po­śred­niej moż­li­wo­ści po­bra­nia da­nych oso­bo­wych czy moż­li­wość bez­po­śred­nie­go prze­nie­sie­nia da­nych do in­ne­go ad­mi­ni­stra­to­ra, w tym po­przez udo­stęp­nie­nie od­po­wied­nie­go in­ter­fej­su (API).
  • Pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych a po­zo­sta­łe upraw­nie­nia podmio­tów da­nych – zgod­nie z wy­ja­śnie­nia­mi Gru­py Ro­bo­czej re­ali­za­cja upraw­nie­nia do prze­nie­sie­nia da­nych na­stę­pu­je to bez uszczerb­ku dla in­nych praw przy­zna­nych oso­bie, któ­rej da­ne do­ty­czą na mo­cy RODO. Wy­ko­na­nie pra­wa do prze­nie­sie­nia da­nych nie po­cią­ga za so­bą au­to­ma­tycz­nie usu­nię­cia da­nych z sys­te­mów ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych ani nie po­win­no mieć wpły­wu na usta­lo­ny okres prze­cho­wy­wa­nia da­nych, któ­re by­ły przedmio­tem wy­ko­ny­wa­ne­go pra­wa do prze­no­sze­nia da­nych. Pod­miot da­nych mo­że wy­ko­ny­wać swo­je upraw­nie­nia tak dłu­go, jak ad­mi­ni­stra­tor prze­twa­rza je­go da­ne oso­bo­we.

Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu procedur przetwarzania danych osobowych?

W ja­kich przy­pad­kach pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych znaj­du­je za­sto­so­wa­nie?

Zgod­nie z tre­ścią art. 20 ust. 1 lit. a) RODO, pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych znaj­du­je za­sto­so­wa­nie wo­bec ope­ra­cji prze­twa­rza­nia da­nych na pod­sta­wie:

  • zgo­dy podmio­tu da­nych;
  • umo­wy, któ­rej podmiot da­nych jest stro­ną.

Po­nad­to, prze­twa­rza­nie to mu­si od­by­wać się w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, o czym sta­no­wi art. 20 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).