Forma zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych (DPO)

Rafał Andrzejewski | 28.02.2018

Forma zatrudnienia IOD

Zgod­nie z art. 37 ust. 6 RODO in­spek­to­rem ochro­ny da­nych mo­że zo­stać za­rów­no pra­cow­nik ad­mi­ni­stra­to­ra lub podmio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go, jak i oso­ba spo­za gro­na pra­cow­ników ww. podmio­tów. Moż­li­we bę­dzie więc na­dal peł­nie­nie funk­cji in­spek­to­ra ochro­ny da­nych w mo­de­lu  out­so­ur­cin­gu, na pod­sta­wie umo­wy o świad­cze­nie usług. Mi­mo, że rów­nież obec­nie, funk­cję ABI wy­ko­nu­ją za­rów­no oso­by bę­dą­ce pra­cow­ni­ka­mi ad­mi­ni­stra­to­rów da­nych, jak i oso­by, któ­re za­war­ły z ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych umo­wę cy­wil­no­praw­ną, usta­wa o ochro­nie da­nych oso­bo­wych nie za­wie­ra prze­pi­su wprost od­no­szą­ce­go się do te­go za­gad­nie­nia.

Pod­kre­śle­nia wy­ma­ga jed­nak, że oso­ba wy­ko­nu­ją­ca funk­cję DPO na pod­sta­wie umo­wy o świad­cze­nie usług mu­si speł­niać wszyst­kie wy­mo­gi sta­wia­ne przez prze­pi­sy RODO, np. wy­mo­gi do­ty­czą­ce uni­ka­nia kon­flik­tu in­te­re­sów, gwa­ran­cji nie­za­leż­no­ści, ła­two­ści na­wią­za­nia z nim kon­tak­tu, wła­ści­we­go i ter­mi­no­we­go włą­cza­nia go we wszyst­kie spra­wy do­ty­czą­ce ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

W naszej ofercie znajdziesz usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

Gru­pa Ro­bo­cza art. 29 w Wy­tycz­nych do­ty­czą­cych in­spek­to­rów da­nych oso­bo­wych wska­zu­je, ze funk­cja DPO mo­że być rów­nież peł­nio­na na pod­sta­wie umo­wy o świad­cze­nie usług za­war­tej nie tyl­ko z oso­bą fi­zycz­ną, ale też in­nym podmio­tem. W pra­cy ze­spo­ło­wej moż­na bo­wiem po­łą­czyć in­dy­wi­du­al­ne atu­ty i umie­jęt­no­ści po­szcze­gól­nych osób tak, aby za­pew­nić wy­daj­niej­szą ob­słu­gę ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych.

W ta­kim przy­pad­ku ko­niecz­ne jest jed­nak , aby każ­dy czło­nek podmio­tu spra­wu­ją­ce­go funk­cję DPO speł­niał wszyst­kie istot­ne wy­mo­gi wska­za­ne w Sek­cji 4* RODO, oraz miał za­pew­nio­ną, wy­ni­ka­ją­cą z tych prze­pi­sów ochro­nę. W ce­lu za­pew­nie­nia przej­rzy­sto­ści praw­nej i do­brej or­ga­ni­za­cji za­le­ca­ny jest po­nad­to wy­raź­ny po­dział za­dań oraz wy­zna­cze­nie jed­nej oso­by ja­ko wio­dą­cej oso­by kon­tak­to­wej i oso­by „od­po­wie­dzial­ne­j” za każ­de­go klien­ta. Kwe­stie te po­win­ny być ja­sno okre­ślo­ne w umo­wie o świad­cze­nie usług.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).