Czy dopuszczalne jest umieszczanie danych osobowych pracownika bez jego zgody?

Rafał Andrzejewski | 28.02.2018

Umieszczanie danych osobowych pracowników

Ta­kie in­for­ma­cje o pra­cow­ni­ku, jak jego:

  • imię i na­zwi­sko,
  • służ­bo­wy ad­res e-ma­il,
  • służ­bo­wy nu­mer te­le­fo­nu

są ści­śle zwią­za­ne z ży­ciem za­wo­do­wym pra­cow­ni­ka i z wy­ko­ny­wa­niem przez nie­go obo­wiąz­ków służ­bo­wych. Z uwa­gi na to da­ne te mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez pra­co­daw­cę – tak­że bez zgo­dy oso­by, któ­rej one do­ty­czą.

Po­gląd ten po­dzie­lił w swo­im orzecz­nic­twie rów­nież Sąd Naj­wyż­szy (wy­rok z dnia 19 li­sto­pa­da 2003 r. o sygn. I PK 590/02) stwier­dza­jąc, że:

naj­istot­niej­szym skład­ni­kiem za­kła­du pra­cy (przed­się­bior­stwa) są lu­dzie, a funk­cjo­no­wa­nie za­kła­du wią­że się nie­roz­łącz­nie z kon­tak­ta­mi ze­wnętrz­ny­mi – z kon­tra­hen­ta­mi, klien­ta­mi (…). Dla­te­go pra­co­daw­ca nie mo­że być po­zba­wio­ny moż­li­wo­ści ujaw­nia­nia na­zwisk pra­cow­ni­ków, zaj­mu­ją­cych okre­ślo­ne sta­no­wi­ska w ra­mach in­sty­tu­cji. Prze­ciw­ne sta­no­wi­sko pro­wa­dzi­ło­by do spa­ra­li­żo­wa­nia lub po­waż­ne­go ogra­ni­cze­nia moż­li­wo­ści dzia­ła­nia pra­co­daw­cy, bez żad­ne­go roz­sąd­ne­go uza­sad­nie­nia w ochro­nie in­te­re­sów i praw pra­cow­ni­ka.(…) Imio­na i na­zwiska pra­cow­ni­ków wid­nie­ją na drzwiach w za­kła­dach pra­cy, umiesz­cza się je na pie­cząt­kach imien­nych, pi­smach spo­rzą­dza­nych w związ­ku z pra­cą, pre­zen­tu­je w in­for­ma­to­rach o in­sty­tu­cjach i przed­się­bior­stwach, co ozna­cza, że zgod­nie z po­wszech­ną prak­ty­ką są one za­sad­ni­czo jaw­ne;.

Nie ma więc prze­szkód w umiesz­cze­niu na stro­nach in­ter­ne­to­wych pra­co­daw­cy in­for­ma­cji o pra­cow­ni­kach, je­śli da­ne te nie do­ty­czą pry­wat­nej sfe­ry je­go ży­cia.

​ Źródło:

– gio­do.gov.pl

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).