Zagrożenia wynikające z prowadzenia podmiotu leczniczego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

dr Bartosz Pawelczyk, Agnieszka Wojcieszak | 20.11.2016

Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 11 (262)

W tym nu­me­rze „Biu­le­ty­nu In­for­ma­cyj­ne­go WIL” przed­sta­wi­my za­le­ty i wa­dy pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej w for­mie in­dy­wi­du­al­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Na­szą ru­bry­kę chcie­li­by­śmy po­świę­cić wska­za­niu ko­rzy­ści zwią­za­nych z prze­kształ­ce­niem podmio­tu lecz­ni­cze­go pro­wa­dzo­ne­go przez le­ka­rza bę­dą­ce­go jed­no­oso­bo­wym przed­się­bior­cą w spół­kę pra­wa han­dlo­we­go.

Ta­ki krok ma wie­le za­let w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia roz­wi­ja­ją­cej się, co­raz więk­szej fir­my za­trud­nia­ją­cej pra­cow­ni­ków i o wzra­sta­ją­cej war­to­ści ma­jąt­ku. Jed­no­cze­śnie wią­że się on ści­śle z in­ną jesz­cze istot­ną ko­rzy­ścią, a mia­no­wi­cie świa­do­mym upo­rząd­ko­wa­niem lo­sów dzia­łal­no­ści na wy­pa­dek śmier­ci przed­się­bior­cy dzia­ła­ją­ce­go jed­no­oso­bo­wo. Skut­ki zwią­za­ne z nie­przy­go­to­wa­niem pro­ce­su prze­ka­za­nia przed­się­bior­stwa na­stęp­com mo­gą być bar­dzo po­waż­ne za­rów­no dla sa­mej fir­my me­dycz­nej, jak i dla spad­ko­bier­ców przed­się­bior­cy. Zw­łasz­cza tym za­gad­nie­niom chce­my po­świę­cić po­niż­szy ko­men­tarz.

Pro­wa­dze­nie przez le­ka­rzy podmio­tu lecz­ni­cze­go (tj. ga­bi­ne­tu czy przy­chod­ni) na za­sa­dzie wpi­su do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i In­for­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Go­spo­dar­czej (CEi­DG) jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych form pro­wa­dze­nia bi­zne­su. Nie­ste­ty, ści­słe po­wią­za­nie przed­się­bior­stwa z oso­bą le­ka­rza – przed­się­bior­cy – mo­że spo­wo­do­wać w ra­zie je­go śmier­ci wie­le kon­se­kwen­cji, któ­re czę­sto pro­wa­dzą do li­kwi­da­cji bu­do­wa­ne­go przez la­ta bi­zne­su. Na przy­kład po śmier­ci przed­się­bior­cy fir­ma nie mo­że po­słu­gi­wać się do­tych­cza­so­wym nu­me­rem NIP, po­nie­waż jest on po­wią­za­ny ści­śle z oso­bą przed­się­bior­cy, w związ­ku z czym z dniem je­go śmier­ci fir­ma zmu­szo­na jest za­prze­stać udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych (na­stę­pu­je za­mknię­cie lo­ka­li, w któ­rych pro­wa­dzo­na by­ła dzia­łal­ność).

Na spad­ko­bier­ców prze­cho­dzą pra­wa i obo­wiąz­ki zwią­za­ne z do­tych­czas pro­wa­dzo­nym bi­zne­sem, w związ­ku z czym bę­dą oni od­po­wie­dzial­ni za opła­ce­nie dłu­gów spad­ko­wych, ta­kich jak np. czynsz, spła­ta kre­dy­tu, le­asin­gu, wy­na­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków, ure­gu­lo­wa­nie na­leż­no­ści z kon­tra­hen­ta­mi. W prak­ty­ce ma­ją­tek przed­się­bior­stwa dzie­dzi­czo­ny jest naj­czę­ściej przez mał­żon­ka i dzie­ci na za­sa­dach usta­wo­wych. Je­że­li dzie­ci są ma­ło­let­nie, po­dej­mo­wa­nie czyn­no­ści prze­kra­cza­ją­cych zwy­kły za­rząd wy­ma­ga zgo­dy są­du ro­dzin­ne­go – co wią­że się z kom­pli­ka­cja­mi w bie­żą­cym za­rządzaniu ma­jąt­kiem przed­się­bior­stwa. Z chwi­lą śmier­ci wy­ga­sa­ją tak­że co do za­sa­dy de­cy­zje, kon­ce­sje i ze­zwo­le­nia uzy­ska­ne przez przed­się­bior­cę w trak­cie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści.

Wo­bec po­wyż­sze­go war­to za­wcza­su za­trosz­czyć się o za­pla­no­wa­nie i przy­go­to­wa­nie tzw. suk­ce­sji, tj. ewo­lu­cyj­ne­go prze­ka­za­nia swej fir­my na­stęp­com. Pra­wo prze­wi­du­je wie­le me­cha­ni­zmów umoż­li­wia­ją­cych kon­tro­lo­wa­ne prze­ka­za­nie ga­bi­ne­tu na­stęp­com. Prze­de wszyst­kim na­le­ży zde­cy­do­wać: czy dzia­łal­ność ma być na­dal pro­wa­dzo­na jed­no­oso­bo­wo – wów­czas po­trzeb­ne bę­dzie co naj­mniej udzie­le­nie sto­sow­nych peł­no­moc­nictw i upo­rząd­ko­wa­nie kwe­stii dzie­dzi­cze­nia; czy na obec­nym eta­pie do­ko­na­na zo­sta­nie wpraw­dzie zmia­na for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści na spół­kę pra­wa han­dlo­we­go, lecz przy za­cho­wa­niu pry­ma­tu w spół­ce do­tych­cza­so­we­go przed­się­bior­cy; czy wraz z do­ko­na­niem zmia­ny for­my pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści na spół­kę pra­wa han­dlo­we­go rów­no­le­gle roz­pocz­nie się pro­ces prze­ka­zy­wa­nia fak­tycz­nej, re­al­nej wła­dzy w fir­mie oraz zwią­za­nej z tym od­po­wie­dzial­no­ści na­stęp­com (np. okre­ślo­nym spad­ko­bier­com). Nie­za­leż­nie od te­go, któ­ry z po­wyż­szych mo­de­li zo­sta­nie wy­bra­ny, trze­ba mieć świa­do­mość, że prze­ka­zy­wa­nie bi­zne­su po­win­no być do­ko­ny­wa­ne na dro­dze ewo­lu­cji, a nie rewo­lu­cji. Suk­ce­sja to nie tyl­ko pro­ces for­mal­no­praw­ny. To rów­nież stop­nio­we wpro­wa­dza­nie na­stęp­cy w taj­ni­ki fir­my, prze­ka­zy­wa­nie mu co­raz więk­szej wła­dzy, a tak­że za­szcze­pia­nie w świa­do­mo­ści pa­cjen­tów, kon­tra­hen­tów i pra­cow­ni­ków in­for­ma­cji o do­ko­nu­ją­cej się zmia­nie po­ko­le­nio­wej w przed­się­bior­stwie.

 

W ca­ły pro­ces wcho­dzą emo­cje i za­leż­no­ści ro­dzin­ne, któ­re prze­kła­da­ją się na ży­cie fir­my i czę­sto słu­żą wy­wie­ra­niu wpły­wu na punkt wi­dze­nia na­stęp­cy, zwłasz­cza gdy se­nior i przej­mu­ją­cy bi­znes ma­ją róż­ne wi­zje jej przy­szło­ści. I wła­śnie z uwa­gi na emo­cje prze­ka­za­nie fir­my na­le­ży roz­ło­żyć w cza­sie, roz­waż­nie za­pla­no­wać i prze­pro­wa­dzić eta­pa­mi.

W podmio­tach lecz­ni­czych pro­wa­dzo­nych na za­sa­dzie wpi­su do CEi­DG war­tym roz­wa­że­nia spo­so­bem na prze­ka­za­nie fir­my jest prze­kształ­ce­nie w jed­no­oso­bo­wą spół­kę z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią i sprze­daż bądź da­ro­wi­zna ca­ło­ści lub czę­ści udzia­łów na rzecz na­stęp­cy. War­to wspo­mnieć, że je­że­li bi­znes pro­wa­dzo­ny jest w for­mie spół­ki, suk­ce­sja mo­że po­le­gać na włą­cze­niu na­stęp­cy do gro­na wspól­ni­ków.

Potrzebujesz przeprowadzenia audytu Twojej placówki medycznej?

Prze­pi­sy pra­wa po­zwa­la­ją na róż­ne kon­fi­gu­ra­cje podmio­to­we w ra­mach pro­ce­su prze­kształ­ce­nia podmiotu leczniczego. Mo­że dojść do prze­kształ­ce­nia: spół­ki cy­wil­nej w każ­dą spół­kę han­dlo­wą (np. spół­kę jaw­ną, spół­kę ko­man­dy­to­wą, spół­kę z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią); przed­się­bior­cy bę­dą­ce­go oso­bą fi­zycz­ną w jed­no­oso­bo­wą spół­kę z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią lub spół­kę ak­cyj­ną; spół­ek oso­bo­wych w in­ne spół­ki oso­bo­we (np. spół­ki jaw­nej w spół­kę ko­man­dy­to­wą); spół­ek oso­bo­wych w spół­ki ka­pi­ta­ło­we (np. spół­ki jaw­nej w spół­kę z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią); spół­ek ka­pi­ta­ło­wych w in­ne spół­ki ka­pi­ta­ło­we (np. spół­ki z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią w spół­kę ak­cyj­ną);spół­ek ka­pi­ta­ło­wych w spół­ki oso­bo­we (np. spół­ki z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią w spół­kę ko­man­dy­to­wą). Każ­da fir­ma ma swo­ją spe­cy­fi­kę, dla­te­go do każ­de­go przy­pad­ku na­le­ży po­dejść in­dy­wi­du­al­nie, tak aby mo­del suk­ce­sji do­pa­so­wać do bi­zne­su, a nie na od­wrót.

Efek­tyw­na suk­ce­sja po­win­na speł­niać na­stę­pu­ją­ce wa­run­ki:

  • za­cho­wa­nie cią­gło­ści przed­się­bior­stwa,
  • zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie kosz­tów opłat i po­dat­ków zwią­za­nych z prze­nie­sie­niem wła­sno­ści na na­stęp­cę,
  • za­bez­pie­cze­nie fi­nan­so­we se­nio­ra, na­stęp­cy oraz bi­zne­su.

Do­ko­na­nie suk­ce­sji to pro­ces obej­mu­ją­cy w szcze­gól­no­ści: do­bór naj­wła­ściw­szej ścież­ki prze­ka­za­nia przed­się­bior­stwa, naj­czę­ściej je­go prze­kształ­ca­nie, opty­ma­li­za­cję po­dat­ko­wą, przy­go­to­wa­nie sto­sow­nych za­pi­sów umo­wy spół­ki do­ty­czą­cych wpły­wu se­nio­ra na spół­kę (upraw­nie­nia kon­tro­l­ne), wpro­wa­dze­nie do umo­wy spół­ki za­pi­sów do­ty­czą­cych dzie­dzi­cze­nia, za­bez­pie­cze­nie ma­jąt­ko­we se­nio­ra po prze­ka­za­niu przed­się­bior­stwa na­stęp­cy. Ca­ła pro­ce­du­ra re­al­nie tr­wa nie kró­cej niż 4–6 mie­się­cy, po­nie­waż obej­mu­je czyn­no­ści przy­go­to­waw­cze, re­je­stra­cję w są­dzie, zmia­nę w re­je­strze podmio­tów wy­ko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą i anek­so­wa­nie umów za­war­tych z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Ko­rzy­ści z prze­kształ­ce­nia mo­gą być od­czu­wal­ne od ra­zu (po­je­dyn­cze opo­dat­ko­wa­nie), jak i dłu­go­fa­lo­wo (za­bez­pie­cze­nie fir­my na wy­pa­dek śmier­ci, zmniej­sze­nie ry­zy­ka zwią­za­ne­go z pro­wa­dzo­nym bi­zne­sem).

Sz­cze­gó­ło­we omó­wie­nie wszyst­kich kro­ków słu­żą­cych zbu­do­wa­niu opty­mal­ne­go mo­de­lu za­bez­pie­cze­nia jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej na wy­pa­dek śmier­ci le­ka­rza – przed­się­bior­cy nie jest w ra­mach te­go krót­kie­go opra­co­wa­nia moż­li­we. Wo­bec te­go zwró­ci­li­śmy uwa­gę na do­nio­słość nie­któ­rych ele­men­tów do­ty­czą­cych omó­wio­nej tu, a czę­sto ma­ło jesz­cze za­uwa­żal­nej, pro­ble­ma­ty­ki suk­ce­sji.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).