Utworzenie podmiotu leczniczego – kiedy warto rozważyć oraz jakich formalności należy dopełnić?

Laura Marciniak

Lekarz w sądzie

Planujesz wejść w branżę medyczną i zastanawiasz się jakich formalności powinieneś dopełnić, aby móc udzielać świadczeń zdrowotnych? Jednym z elementów niezbędnych do rozpoczęcia działalności leczniczej może być utworzenie podmiotu leczniczego. Z poniższego artykułu dowiesz się kiedy warto zastanowić się nad jego otwarciem oraz jak wygląda procedura jego utworzenia.

Dlaczego podmiot leczniczy, a nie praktyka zawodowa

Działalność leczniczą można wykonywać w ramach praktyki lekarskiej, jednak dotyczy to wyłącznie osób posiadających uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza lub w ramach podmiotu leczniczego, do założenia którego nie trzeba być lekarzem. Zasada jest taka, że w przypadku praktyki zawodowej świadczeń zdrowotnych udzielasz wyłącznie osobiście, a w przypadku podmiotu leczniczego świadczeń możesz udzielać zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem osób trzecich posiadających odpowiednie uprawnienia, z którymi nawiążesz współpracę. Jeżeli nie jesteś lekarzem, podmiot leczniczy jest więc jedyną formą wykonywania działalności leczniczej, w ramach której możesz utworzyć własną placówkę medyczną.

W przypadku lekarzy, również warto zastanowić się nad otwarciem podmiotu leczniczego, zamiast wykonywać zawód w formie praktyki lekarskiej, choćby z tego względu, że wykonując zawód w formie praktyki lekarskiej możesz zatrudniać wyłącznie osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych. Otwarcie podmiotu leczniczego może być więc dla Ciebie jedyną szansą na dalszy rozwój, podyktowany chęcią poszerzenia liczby przyjmowanych pacjentów, którymi nie będziesz w stanie zająć się osobiście, czy też rozszerzenia zakresu usług o dodatkowe świadczenia, do których udzielania niezbędne jest nawiązanie współpracy z innymi specjalistami.

Aby utworzyć podmiot leczniczy musisz być przedsiębiorcą

Spójrzmy teraz na proces utworzenia podmiotu leczniczego od strony formalnej. Zacznijmy od tego, że aby utworzyć podmiot leczniczy – poza pewnymi wyjątkami – należy być przedsiębiorcą. Możesz więc działać w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), w ramach spółki cywilnej albo jako spółka prawa handlowego podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Potrzebujesz pomocy w założeniu podmiotu leczniczego?

Utworzenie podmiotu leczniczego krok po kroku

Nadanie 14-to znakowego numeru REGON dla zakładu leczniczego

Punktem wyjścia do utworzenia podmiotu leczniczego jest nadanie 14-to znakowego numeru REGON dla zakładu leczniczego, za pośrednictwem którego podmiot leczniczy będzie wykonywał działalność leczniczą. Zakład leczniczy to zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Konieczność nadania zakładowi leczniczemu numeru REGON wynika z tego, że stanowi on tzw. jednostkę lokalną w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej, która podlega rejestracji w bazie REGON.

Jak uzyskać numer REGON dla zakładu leczniczego?

W przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG i zamierzasz prowadzić działalność leczniczą pod innym adresem niż Twoja siedziba, musisz dodać w CEiDG dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Dodając dodatkowe miejsce wykonywania działalności, automatycznie uzyskasz 14-to znakowy numer REGON dla nowo utworzonej jednostki lokalnej. Musisz jedynie pamiętać, aby we wniosku do CEiDG wskazać, że dodawany przez Ciebie dodatkowy adres działalności dotyczy zakładu leczniczego podmiotu leczniczego. Powinieneś również określić nazwę zakładu leczniczego, wskazać przewidywaną liczbę pracujących oraz podać datę rozpoczęcia działalności. Zwróć uwagę, że nazwa zakładu leczniczego nie może być – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej – taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, czyli Twoja firma.

Jeśli z kolei chcesz prowadzić podmiot leczniczy pod tym samym adresem, gdzie masz siedzibę wskazaną w CEiDG lub działasz w formie spółki cywilnej albo w formie spółki prawa handlowego, 14-to znakowy numer REGON dla zakładu leczniczego uzyskasz składając wniosek do GUS.

Zarówno w ramach CEiDG, jak i w ramach GUS, wniosek możesz złożyć w formie papierowej, jak i elektronicznej. Najczęściej, w ciągu paru dni od złożenia wniosku, będziesz już dysponował numerem REGON dla zakładu leczniczego, co pozwoli przejść do kolejnego kroku, o którym mowa poniżej.

Złożenie wniosku o wpis podmiotu leczniczego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Zanim przystąpisz do złożenia wniosku o wpis podmiotu leczniczego do RPWDL, zastanów się nad strukturą swojego podmiotu oraz przyporządkowaniem do niej właściwych resortowych kodów identyfikacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Pewne trudności – w zależności od dziedziny medycyny, w której chcesz działać – może przysporzyć przyporządkowanie kodów identyfikacyjnych określających specjalność komórek organizacyjnych, funkcje ochrony zdrowia i dziedziny medycyny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Tytułem przykładu możemy wskazać medycynę estetyczną, która według przyjętego systemu, nie stanowi odrębnej dziedziny medycyny, w związku z czym nie znajdziemy w rozporządzeniu dedykowanych dla niej kodów resortowych. Warto rozwiać wszelkie wątpliwości kontaktując się z właściwym Urzędem Wojewódzkim, który będzie rozpatrywał wniosek o wpis podmiotu leczniczego do RPWDL, albowiem podejście Urzędów w przedmiocie właściwej struktury podmiotów leczniczych i kodów resortowych niestety bywa różne.

Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do RPWDL wyłącznie elektronicznie

Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do RPWDL możesz złożyć wyłącznie elektronicznie. W tym celu niezbędne będzie utworzenie konta na platformie Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia. Wniosek składasz do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Pamiętaj również o uiszczeniu i dołączeniu do wniosku opłaty za wpis podmiotu leczniczego do RPWDL, której wysokość jest zmienna i stanowi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok. Jeżeli działasz w formie spółki, zwróć uwagę, aby wniosek podpisały wszystkie osoby zgodnie z zasadą reprezentacji. Podpis możesz złożyć podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego.

Termin na rozpatrzenie wniosku o wpis podmiotu leczniczego do RPWDL

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do RPWDL w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Z uwagi na to, że działalność leczniczą możesz rozpocząć po uzyskaniu wpisu, bezpiecznie jest złożyć wniosek z 30-to dniowym wyprzedzeniem, choć często zdarza się, że wnioski są rozpatrywane w krótszym terminie.

Jakie warunki obowiązany jest spełniać podmiot leczniczy?

Uzyskanie wpisu do RPWDL to nie wszystko. Jako podmiot leczniczy musisz spełniać dodatkowe warunki. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej powinieneś w szczególności:

  • posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym i instalacyjnym, określonym we właściwych ustawach i wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • używać i utrzymywać wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych,
  • zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
  • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej,
  • wprowadzić i stosować regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, z którego część informacji powinna zostać udostępniona pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie internetowej,
  • prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej.

Powyższe wyliczenie obowiązków, jakie zobowiązany jest spełniać podmiot leczniczy nie jest wyczerpujące. Z pewnością są one jednak kluczowe w przypadku, gdy rozważasz otwarcie podmiotu leczniczego.

Warto przygotować się do utworzenia podmiotu leczniczego z odpowiednim wyprzedzeniem, zarówno jeśli chodzi o formę prawną, w jakiej zamierzasz prowadzić placówkę medyczną, miejsce, w którym będziesz udzielał świadczeń zdrowotnych, proces rejestracji podmiotu leczniczego w RPWDL, jak i spełnienie dodatkowych warunków, jakie nakładają na Ciebie przepisy prawa w związku z utworzeniem podmiotu leczniczego.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).