Kontrole Wojewody – praktyczne rady

dr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.06.2016
Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 6-7 (257-258)
Kontrole wojewody

Pod­miot lecz­ni­czy pod­le­ga kon­tro­li róż­nych or­ga­nów i in­sty­tu­cji, w tym: Na­ro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia, Sa­ne­pi­du, Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go, Ge­ne­ral­ne­go In­spek­to­ra Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy, czy Po­wia­to­we­go Urzę­du Pra­cy. Ne­ga­tyw­ne kon­se­kwen­cje stwier­dzo­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści by­wa­ją bar­dzo po­waż­ne. Dla­te­go pod­czas kon­tro­li war­to przy­jąć ak­tyw­ną po­sta­wę, co wy­ma­ga spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy praw­nej, do­świad­cze­nia i wy­czu­cia. W tym nu­me­rze Biu­le­ty­nu chcie­li­by­śmy zwró­cić Pań­stwa uwa­gę na wy­bra­ne kwe­stie do­ty­czą­ce kon­tro­li ze stro­ny Wo­je­wo­dów, ja­ko or­ga­nów pro­wa­dzą­cych re­jestr podmio­tów wy­ko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą.

Co pod­le­ga kon­tro­li?

Kon­tro­la ta­ka ma bar­dzo sze­ro­ki za­kres, gdyż obej­mu­je oce­nę zgod­no­ści ze wszyst­ki­mi prze­pi­sa­mi okre­śla­ją­cy­mi wa­run­ki wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej. Prze­pi­sy te za­war­te są, w szcze­gól­no­ści, w usta­wie o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej, w usta­wie o pra­wach pa­cjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta oraz w roz­po­rzą­dze­niach wy­da­nych na pod­sta­wie tych ustaw (w tym w roz­po­rzą­dze­niu Mi­ni­stra Zdro­wia z dnia 9 li­sto­pa­da 2015 ro­ku w spra­wie ro­dza­jów, za­kresu i wzo­rów do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej oraz spo­so­bu jej prze­twa­rza­nia). Oce­nie pod­le­ga­ją m.in. na­stę­pu­ją­ce aspek­ty:

 • po­sia­da­nie po­miesz­cze­nia lub urzą­dze­nia, od­po­wia­da­ją­ce­go wy­ma­ga­niom okre­ślo­nym w usta­wie o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej;
 • uży­wa­nie i utrzy­my­wa­nie wy­ro­bów me­dycz­nych, wy­po­sa­że­nia wy­ro­bów me­dycz­nych, wy­ro­bów me­dycz­nych do dia­gno­sty­ki in vi­tro, wy­po­sa­że­nie wy­ro­bów me­dycz­nych do dia­gno­sty­ki in vi­tro, ak­tyw­nych wy­ro­bów me­dycz­nych do im­plan­ta­cji oraz sys­te­mów lub ze­sta­wów za­bie­go­wych zło­żo­nych z wy­ro­bów me­dycz­nych zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi usta­wy o wy­ro­bach me­dycz­nych;
 • za­pew­nia­nia udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych wy­łącz­nie przez oso­by wy­ko­nu­ją­ce za­wód me­dycz­ny oraz speł­nia­ją­ce wy­ma­ga­nia zdro­wot­ne okre­ślo­ne w odręb­nych prze­pi­sach;
 • za­war­cie umo­wy ubez­pie­cze­nia od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej oraz – w przy­pad­ku podmio­tu lecz­ni­cze­go pro­wa­dzą­ce­go szpi­tal – tak­że ubez­pie­cze­nia na rzecz pa­cjen­tów z ty­tu­łu zda­rzeń me­dycz­nych okre­ślo­nych w prze­pi­sach o pra­wach pa­cjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta;
 • zgod­ność fak­tycz­nej struk­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej przed­się­bior­stwa podmio­tu lecz­ni­cze­go ze sta­nem ujaw­nio­nym w księ­dze re­je­stro­wej i w ak­tach we­wnętrz­nych (np. w re­gu­la­mi­nie or­ga­ni­za­cyj­nym);
 • czy w lo­ka­li­za­cji, w któ­rej udzie­la­ne są świad­cze­nia zdro­wot­ne, nie jest pro­wa­dzo­na in­na dzia­łal­ność go­spo­dar­cza mo­gą­ca wpły­wać na prze­bieg le­cze­nia pa­cjen­tów oraz czy nie świad­czy się w tej lo­ka­li­za­cji usług po­grze­bo­wych i ich re­kla­my.

Upraw­nie­nia kon­tro­le­rów

W to­ku kon­tro­li oso­by ją prze­pro­wa­dza­ją­ce są upraw­nio­ne m.in. do:

 • żą­da­nia in­for­ma­cji i do­ku­men­ta­cji;
 • oce­ny re­ali­za­cji za­dań okre­ślo­nych w re­gu­la­mi­nie or­ga­ni­za­cyj­nym lub sta­tu­cie, w tym do­stęp­no­ści i ja­ko­ści udzie­la­nych świad­czeń zdro­wot­nych;
 • wstę­pu do po­miesz­czeń podmio­tu wy­ko­nu­ją­ce­go dzia­łal­ność lecz­ni­czą;
 • udzia­łu w czyn­no­ściach zwią­za­nych z udzie­la­niem świad­czeń zdro­wot­nych;
 • wglą­du do do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej;
 • żą­da­nia ust­nych i pi­sem­nych wy­ja­śnień.

W ra­mach po­wyż­sze­go upraw­nie­nia do żą­da­nia in­for­ma­cji i do­ku­men­ta­cji, kon­tro­le­rzy z pew­no­ścią zwró­cą się o udo­stęp­nie­nie przez podmiot lecz­ni­czy:

 • ty­tu­łu praw­ne­go do lo­ka­lu (np. umo­wy naj­mu lub ak­tu no­ta­rial­ne­go w przy­pad­ku wła­sno­ści);
 • ty­tu­łu praw­ne­go do sprzę­tu i apa­ra­tu­ry me­dycz­nej oraz pasz­por­tów tech­nicz­nych do­ku­men­tu­ją­cych ak­tu­al­ność prze­glą­du sprzę­tu;
 • de­cy­zji Pań­stwo­we­go Po­wia­to­we­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go stwier­dza­ją­cej speł­nie­nie przez podmiot lecz­ni­czy wy­ma­gań, ja­kim po­win­ny od­po­wia­dać po­miesz­cze­nia i urzą­dze­nia podmio­tu wy­ko­nu­ją­ce­go dzia­łal­ność lecz­ni­czą;
 • w przy­pad­ku, gdy ga­bi­net jest wy­po­sa­żo­ny we wła­sny apa­rat RTG – de­cy­zji Pań­stwo­we­go Wo­je­wódz­kie­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go ze­zwa­la­ją­cej na sto­so­wa­nie apa­ratu RTG, a tak­że po­zo­sta­łej do­ku­men­ta­cji do­ty­czą­cej RTG, np. te­stów ak­cep­ta­cyj­nych, spe­cja­li­stycz­nych, księ­gi ja­ko­ści, cer­ty­fi­ka­tu zda­nia eg­za­mi­nu w dzie­dzi­nie ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej pa­cjen­ta;
 • re­gu­la­mi­nu or­ga­ni­za­cyj­ne­go;
 • do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej (in­dy­wi­du­al­nej oraz zbior­czej), spo­rzą­dzo­nej zgod­nie z wy­mo­ga­mi ww. roz­po­rzą­dze­nia;
 • umów z per­so­ne­lem me­dycz­nym (cy­wil­no­praw­nych i o pra­cę);
 • do­ku­men­ta­cji po­twier­dza­ją­cej kwa­li­fi­ka­cje per­so­ne­lu podmio­tu lecz­ni­cze­go (w tym: pra­wa wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du le­ka­rza, za­świad­cze­nia le­kar­skie­go o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do wy­ko­ny­wa­nia pra­cy na da­nym sta­no­wi­sku);
 • umo­wy na od­biór i wy­wóz od­pa­dów me­dycz­nych wy­twa­rza­nych przez podmiot lecz­ni­czy, a tak­że kart prze­ka­za­nia od­pa­dów i kart ewi­den­cji od­pa­dów;
 • po­li­sy OC;
 • przy­kła­do­wych ra­chun­ków z ty­tu­łu świad­czeń zdro­wot­nych udzie­la­nych ko­mer­cyj­nie;
 • cen­ni­ka świad­czeń zdro­wot­nych udzie­la­nych ko­mer­cyj­nie;
 • in­for­ma­cji kwar­tal­nych o licz­bie osób za­trud­nio­nych na pod­sta­wie umów cy­wil­no­praw­nych (skła­da­nych do Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy oraz do wła­ści­we­go or­ga­nu sa­mo­rzą­du za­wo­dów me­dycz­nych).

Z prze­pro­wa­dza­nych czyn­no­ści kon­tro­l­nych spo­rzą­dza­ny jest pro­to­kół za­wie­ra­ją­cy, m.in. na­zwę i ad­res podmio­tu lecz­ni­cze­go, da­tę roz­po­czę­cia i za­koń­cze­nia czyn­no­ści kon­tro­l­nych, imio­na i na­zwi­ska osób wy­ko­nu­ją­cych czyn­no­ści kon­tro­l­ne, opis sta­nu fak­tycz­ne­go, stwier­dzo­ne nie­pra­wi­dło­wo­ści, wnio­ski osób wy­ko­nu­ją­cych czyn­no­ści kon­tro­l­ne, da­tę i miej­sce spo­rzą­dze­nia pro­to­ko­łu, in­for­ma­cję o bra­ku za­strze­żeń al­bo in­for­ma­cję o od­mo­wie pod­pi­sa­nia pro­to­ko­łu oraz o przy­czy­nie tej od­mo­wy. Pro­to­kół pod­pi­su­ją oso­by wy­ko­nu­ją­ce czyn­no­ści kon­tro­l­ne oraz kie­row­nik podmio­tu wy­ko­nu­ją­cego dzia­łal­ność lecz­ni­czą.

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów medycznych

A gdy nie zga­dzam się z usta­le­nia­mi kon­tro­le­rów?

Kie­row­nik podmio­tu lecz­ni­cze­go ma moż­li­wość kwe­stio­no­wa­nia pra­wi­dło­wo­ści usta­leń za­war­tych w tre­ści pro­to­ko­łu. W ta­kim przy­pad­ku przed je­go pod­pi­sa­niem po­wi­nien on zgło­sić umo­ty­wo­wa­ne za­strze­że­nia co do fak­tów stwier­dzo­nych w trak­cie kon­tro­li i opi­sa­nych w pro­to­ko­le. Ro­dzi to po stro­nie kon­tro­le­rów obo­wią­zek do­dat­ko­we­go zba­da­nia tych fak­tów i uzu­peł­nie­nia pro­to­ko­łu.

Jed­nak zgło­sze­nie po­wyż­szych za­strze­żeń nie sta­no­wi prze­szko­dy do pod­pi­sa­nia pro­to­ko­łu przez oso­by wy­ko­nu­ją­ce czyn­no­ści kon­tro­l­ne. Pro­to­kół jest spo­rzą­dza­ny w dwóch eg­zem­pla­rzach – je­den z nich otrzy­mu­je kie­row­nik podmio­tu. Je­że­li kie­row­nik na­dal nie zga­dza się z usta­le­nia­mi za­war­ty­mi w pro­to­ko­le, ma pra­wo wnie­sie­nia w ter­mi­nie 7 dni za­strze­żeń co do spo­so­bu prze­pro­wa­dze­nia czyn­no­ści kon­tro­l­nych oraz usta­leń za­war­tych w pro­to­ko­le.

Skut­ki stwier­dze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści

Je­śli kon­tro­le­rzy stwier­dzi­li nie­pra­wi­dło­wo­ści, wów­czas wy­da­ne zo­sta­ną za­le­ce­nia po­kon­trol­ne, ko­niecz­ne do zre­ali­zo­wa­nia w wy­zna­czo­nym przez Wo­je­wo­dę ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­za­sto­so­wa­nia się do tych za­le­ceń, podmiot lecz­ni­czy mo­że na­wet zo­stać wy­kre­ślo­ny z re­je­stru. Ten sam sku­tek po­wsta­je w przy­pad­ku stwier­dze­nia ra­żą­ce­go na­ru­sze­nia wa­run­ków wy­ma­ga­nych do wy­ko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści ob­ję­tej wpi­sem. Z ty­tu­łu nie­pra­wi­dło­we­go pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej Wo­je­wo­da mo­że wy­cią­gać tak­że kon­se­kwen­cje fi­nan­so­we. Ty­tu­łem przy­kła­du, w przy­pad­ku nie­zgło­sze­nia zmia­ny da­nych ob­ję­tych re­je­strem w ter­mi­nie 14 dni od dnia ich po­wsta­nia, Wo­je­wo­da mo­że, w dro­dze de­cy­zji ad­mi­ni­stra­cyj­nej, na­ło­żyć na podmiot wy­ko­nu­ją­cy dzia­łal­ność lecz­ni­czą ka­rę pie­nięż­ną w wy­so­ko­ści do dzie­się­cio­krot­ne­go mi­ni­mal­ne­go wy­na­gro­dze­nia za pra­cę okre­ślo­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o mi­ni­mal­nym wy­na­gro­dze­niu za pra­cę.

Skut­ki stwier­dze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści w to­ku kon­tro­li mo­gą być po­waż­ne, dla­te­go war­to na bie­żą­co trosz­czyć się o do­sto­so­wy­wa­nie pro­wa­dzo­nej dzia­łal­ność do ak­tu­al­nych wy­mo­gów praw­nych.

Aby odpowiednio przygotować się do kontroli można skorzystać z naszych usług z zakresu obsługi prawnej szpitali i innych podmiotów medycznych.

 

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).