Kilka słów o przekształceniu

Krzysztof Kozik | 20.02.2016

Kilka słów o przekształceniu

Kto mo­że się prze­kształ­cić?

W za­sa­dzie każ­de przed­się­bior­stwo moż­na pod­dać prze­kształ­ce­niu bo­wiem do­pusz­czal­ne w tym za­kre­sie są wszel­kie kon­fi­gu­ra­cje podmio­to­we. Mo­że dojść do prze­kształ­ce­nia:

 1. spół­ek oso­bo­wych w in­ne spół­ki oso­bo­we (np. sp. jaw­na w sp. ko­man­dy­to­wą);
 2. spół­ek oso­bo­wych w spół­ki ka­pi­ta­ło­we (np. sp. jaw­na w sp. z o.o.);
 3. spół­ek ka­pi­ta­ło­wych w in­ne spół­ki ka­pi­ta­ło­we (np. sp. z o.o. w S.A.);
 4. spół­ek ka­pi­ta­ło­wych w spół­ki oso­bo­we (np. sp. z o.o. w sp. ko­man­dy­to­wą).

Do­pusz­czal­ne jest rów­nież prze­kształ­ce­nie:

 1. spół­ki cy­wil­nej w każ­dą spół­kę han­dlo­wą (np. sp. jaw­ną, sp. ko­man­dy­to­wą, sp. z o.o.),
 2. przed­się­bior­cy bę­dą­ce­go oso­bą fi­zycz­ną w jed­no­oso­bo­wą spół­kę z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią lub spół­kę ak­cyj­ną.

Dla­cze­go war­to się prze­kształ­cić?

Ce­le prze­kształ­ce­nia mo­gą za­le­żeć od róż­ne­go ro­dza­ju czyn­ni­ków i są one uwa­run­ko­wa­ne w szcze­gól­no­ści tym, w ja­kiej for­mie praw­nej przed­się­bior­ca ak­tu­al­nie pro­wa­dzi swój bi­znes.

Prze­kształ­ce­nie sp. jaw­ne­j/cy­wil­nej w sp. z o.o. mo­że wią­zać się ze zmniej­sze­niem ry­zy­ka w za­kre­sie oso­bi­stej od­po­wie­dzial­no­ści wspól­ni­ków za zo­bo­wią­za­nia spół­ki, chę­cią tzw. uwol­nie­nia się od od­po­wie­dzial­no­ści w tym za­kre­sie, a tym sa­mym ochro­ną ma­jąt­ku oso­bi­ste­go (nie­ru­cho­mo­ści – do­mu, miesz­ka­nia, czy sa­mo­cho­du).

Przy­czy­ną prze­kształ­ce­nia mo­że być rów­nież in­ten­syw­ny roz­wój pro­wa­dzo­nej przez przed­się­bior­cę dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Przy­kła­do­wo, zwięk­sze­nie się licz­by wspól­ni­ków w spół­ce oso­bo­wej mo­że nie­kie­dy utrud­niać spraw­ne pro­wa­dze­nie roz­ra­sta­ją­ce­go się przed­się­bior­stwa, z uwa­gi na po­trze­bę roz­dzie­le­nia funk­cji wła­ści­ciel­skiej od za­rząd­czej, któ­rą to mo­że speł­nić spół­ka ka­pi­ta­ło­wa.

Prze­kształ­ce­nie spół­ki oso­bo­wej w in­ną spół­kę oso­bo­wą, przy­kła­do­wo jaw­ną w ko­man­dy­to­wą, mo­że wy­ni­kać z chę­ci mo­dy­fi­ka­cji za­sad w za­kre­sie od­po­wie­dzial­no­ści wspól­ni­ków za zo­bo­wią­za­nia spół­ki.

Prze­kształ­ce­nie spół­ki jaw­nej w sp. ko­man­dy­to­wą mo­że być zwią­za­ne z po­trze­bą po­zy­ska­nia no­wych in­we­sto­rów (ich wkła­dów do spół­ki), jak i pla­no­wa­nych zmian struk­tu­ry wła­ści­ciel­skiej.

Na prze­kształ­ce­nie spół­ki ka­pi­ta­ło­wej w spół­kę oso­bo­wą w du­żej mie­rze mo­gą mieć zaś wpływ wzglę­dy po­dat­ko­we. Cho­dzi o przej­ście z za­sa­dy tzw. po­dwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia do­cho­dów wspól­ni­ków w ra­mach spół­ki, na jed­no­krot­ne (nie do­ty­czy to spół­ek ko­man­dy­to­wo­-ak­cyj­nych). Prze­kształ­ce­nie spół­ki ka­pi­ta­ło­wej w oso­bo­wą, lecz in­ną niż spół­ka ko­man­dy­to­wo­-ak­cyj­na, mo­że za­tem sta­no­wić roz­wią­za­nie słu­żą­ce opty­ma­li­za­cji po­dat­ko­wej.

Prze­kształ­ce­nie spół­ki ka­pi­ta­ło­wej w in­ną ka­pi­ta­ło­wą, np. spół­ki z o.o. w spół­kę ak­cyj­ną, mo­że wy­ni­kać z chę­ci po­zy­ska­nia nie­zbęd­ne­go fi­nan­so­wa­nia czy zdo­by­cia sta­tu­su spół­ki pu­blicz­nej (no­to­wa­nej na Gieł­dzie Pa­pie­rów War­to­ścio­wych lub ryn­ku Ne­wCon­nect).

Je­że­li zaś cho­dzi o prze­kształ­ce­nie spół­ki ak­cyj­nej w spół­kę z o.o., wy­bór mo­że być spo­wo­do­wa­ny ogra­ni­cze­niem kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia spół­ki lub też dą­że­niem do zwięk­sze­nia ela­stycz­no­ści w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji przez re­zy­gna­cję z ra­dy nad­zor­czej, któ­ra w spół­ce z o.o. jest or­ga­nem fa­kul­ta­tyw­nym.

Ce­lem prze­kształ­ce­nia jed­no­oso­bo­we­go przed­się­bior­cy z pew­no­ścią mo­że być ogra­ni­cze­nie oso­bi­stej od­po­wie­dzial­no­ści, zwią­za­nej z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, jak rów­nież za­pew­nie­nie cią­gło­ści pro­wa­dzo­ne­go przez sie­bie przed­się­bior­stwa (suk­ce­sja).

Na czym po­le­ga prze­kształ­ce­nie?

Prze­kształ­ce­nie spół­ki to zmia­na „gar­ni­tu­ru praw­ne­go”. Po­le­ga na zmia­nie ty­pu spół­ki, bez po­trze­by zmia­ny przedmio­tu jej dzia­łal­no­ści, czy też spo­so­bu jej pro­wa­dze­nia, bo­wiem prze­kształ­ce­nie nie ozna­cza roz­wią­za­nia do­tych­cza­so­we­go podmio­tu i po­wsta­nia w je­go miej­sce no­we­go. Pod­miot pod­le­ga­ją­cy prze­kształ­ce­niu po­zo­sta­je ten sam, zmia­nie ule­ga na­to­miast je­go do­tych­cza­so­wa for­ma praw­na. Spół­ka prze­kształ­co­na jest kon­ty­nu­ato­rem do­tych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści i co do za­sa­dy nie jest wy­ma­ga­ne na­wet anek­so­wa­nie do­tych­czas pod­pi­sa­nych umów z kon­tra­hen­ta­mi czy pra­cow­ni­ka­mi. Ist­nie­ją jed­nak wy­jąt­ki od za­sa­dy kon­ty­nu­acji, ta­kie jak nie­któ­re ze­zwo­le­nia lub kon­ce­sje. Wła­śnie dla­te­go tak istot­ne jest uprzed­nie zba­da­nie sta­nu praw­ne­go przed­się­bior­stwa, aby prze­kształ­ce­nie nie spo­wo­do­wa­ło ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji dla przed­się­bior­cy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o przekształceniach?

Procedura w za­ry­sie

Prze­kształ­ce­nie to pro­ces, na któ­ry skła­da­ją się m.in.:

 • czyn­no­ści przy­go­to­waw­cze, obej­mu­ją­ce m.in. ana­li­zę czyn­ni­ków go­spo­dar­czych, eko­no­micz­nych oraz praw­nych, umoż­li­wia­ją­ce wy­bór naj­ko­rzyst­niej­sze­go roz­wią­za­nia dla pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej,
 • spo­rzą­dze­nie pla­nu prze­kształ­ce­nia wraz z za­łącz­ni­ka­mi (w nie­któ­rych kon­fi­gu­ra­cjach prze­kształ­ceń nie jest to ko­niecz­ne),
 • pod­da­nie pla­nu prze­kształ­ce­nia ba­da­niu przez bie­głe­go re­wi­den­ta wy­zna­czo­ne­go przez sąd re­je­stro­wy,
 • za­wia­do­mie­nie wspól­ni­ków o za­mia­rze po­wzię­cia uchwa­ły o prze­kształ­ce­niu spół­ki,
 • pod­ję­cie uchwa­ły o prze­kształ­ce­niu przez wspól­ni­ków,
 • po­wo­ła­nie człon­ków or­ga­nów spół­ki prze­kształ­co­nej (dot. sp. z o.o. i S.A.),
 • za­war­cie umo­wy / pod­pi­sa­nie sta­tu­tu spół­ki prze­kształ­co­nej,
 • wpis prze­kształ­ce­nia w Kra­jo­wym Re­je­strze Są­do­wym spół­ki prze­kształ­co­nej i wy­kre­śle­nie spół­ki prze­kształ­ca­nej.

W wy­ni­ku prze­kształ­ce­nia nie­zmien­ne po­zo­sta­ją nu­me­ry NIP i REGON (wy­jąt­kiem jest prze­kształ­ce­nie przed­się­bior­cy, bę­dą­ce­go oso­bą fi­zycz­ną, w spół­kę ka­pi­ta­ło­wą).

Czas tr­wa­nia pro­ce­du­ry

Z na­sze­go do­świad­cze­nia wy­ni­ka, że pro­ce­du­ra prze­kształ­ce­nia tr­wa re­al­nie nie kró­cej niż 3-4 mie­sią­ce od dnia roz­po­czę­cia współ­pra­cy do dnia re­je­stra­cji w są­dzie. W za­leż­no­ści jed­nak od spe­cy­fi­ki Klien­ta ten czas mo­że ulec zmia­nie.

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne prze­kształ­ce­niem podmiotów leczniczych za­pra­sza­my do kon­tak­tu z mec. Krzysz­to­fem Ko­zi­kiem, tel. 501 60 62 63 k.ko­zi­[email protected]­wel­czy­k-ko­zik.pl

 

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).