Jak poprawnie przeprowadzić procedurę podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego w podmiocie leczniczym?

Klaudia Juszczak, Dominika Dykier

Podwyżka wynagrodzeń podmioty lecznicze

Obowiązująca od 2017 roku ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zawiera wytyczne związane ze sposobem wprowadzania podwyżek, jak również trybem w jakim powinno się to odbywać. W tym artykule uwagę poświęcimy właśnie temu trybowi, aby ułatwić pracodawcy nie tylko ustalenie i przyznanie pracownikowi minimalnego wynagrodzenia na odpowiednim poziomie, ale także dokonanie tego we właściwy sposób.

Jak jest obecnie?

Ustawa w aktualnym brzmieniu nakłada na pracodawcę obowiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny corocznie na dzień 1 lipca w następującym trybie:

  • sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy w drodze porozumienia;
  • podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;
  • porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja;
  • jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w ww. terminie, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych – podmiot tworzący.

Co istotne, pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jak ma być po zmianach?

Przepisy ustawy nowelizującej przewidują dodatkowo, że ww. porozumienie zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej z mocą od 1 lipca 2022 r. Jeżeli porozumienie nie zostanie w tym terminie zawarte, sposób podwyższenia wynagrodzenia ustala w drodze zarządzenia odpowiednio kierownik podmiotu leczniczego albo podmiot tworzący i czyni to w terminie kolejnych 7 dni (licząc od dnia upływu terminu na zawarcie porozumienia). Zarządzenie przewiduje sposób dokonania podwyżek z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.

Należy pamiętać, że od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób przewidziany zgodnie z ustawą na dzień 1 lipca 2022 r.

Nowelizacja przewiduje także zmianę treści art. 5 ustawy, czyli określenia zasad podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym niewykonującej zawodu medycznego, o czym będziemy jeszcze szerzej pisać.

W celu wdrożenia nowych zasad wynagradzania istotne jest także dokonanie zmian w umowach o pracę z poszczególnymi pracownikami. 

Nasza kancelaria prawa medycznego zapewnia pomoc w przygotowaniu tych oraz wielu innych dokumentów.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).