Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską?

Rafał Andrzejewski | 28.02.2018

Listy z nazwiskami pacjentów

Nie, gdyż pro­wa­dzi­ło­by to do na­ru­sze­nia nie tyl­ko prze­pi­sów re­gu­lu­ją­cych dzia­ła­nie pla­có­wek me­dycz­nych, ale tak­że za­sad usta­no­wio­nych w usta­wie o ochro­nie da­nych oso­bo­wych.

Uza­sad­nie­nie

Upu­blicz­nie­nie na drzwiach ga­bi­ne­tów le­kar­skich list z imio­na­mi i na­zwi­ska­mi osób cze­ka­ją­cych da­ne­go dnia na wi­zy­tę u kon­kret­ne­go le­ka­rza jest nie­do­zwo­lo­ne, bo­wiem mo­że na­ru­szać pra­wo do pry­wat­no­ści za­gwa­ran­to­wa­ne m.in. prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 6 li­sto­pa­da 2008 r. o pra­wach pa­cjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta. Ar­ty­kuł 20 ust. 1 tej usta­wy sta­no­wi bo­wiem, że pa­cjent ma pra­wo do pry­wat­no­ści, po­sza­no­wa­nia in­tym­no­ści i god­no­ści, zwłasz­cza pod­czas udzie­la­nia mu świad­czeń zdro­wot­nych.

Och­ro­nę da­nych oso­bo­wych pa­cjen­tów, w tym in­for­ma­cji o ich sta­nie zdro­wia, za­pew­nia­ją też prze­pi­sy usta­wy z dnia 5 grud­nia 1996 r. o za­wo­dach le­ka­rza i le­ka­rza den­ty­sty, któ­re usta­na­wia­ją tzw. ta­jem­ni­cę le­kar­ską. Na jej mo­cy le­ka­rze są zo­bo­wią­za­ni do za­cho­wa­nia w ta­jem­ni­cy in­for­ma­cji zwią­za­nych z pa­cjen­tem uzy­ska­nych pod­czas wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du i nie­poda­wa­nia do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści da­nych umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję pa­cjen­ta bez je­go zgo­dy.

Do ochro­ny da­nych oso­bo­wych pa­cjen­tów pla­ców­ki medycznej zo­bo­wią­zu­ją też prze­pi­sy usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych, któ­re na­kła­da­ją na ad­mi­ni­stra­to­rów da­nych obo­wią­zek wła­ści­we­go za­bez­pie­cza­nia da­nych oso­bo­wych i okre­śla­ją, kie­dy prze­twa­rza­nie, w tym upu­blicz­nia­nie, da­nych oso­bo­wych jest do­pusz­czal­ne.

Zapewniamy porady z zakresu ochrony danych osobowych

Prze­słan­ki le­gal­ne­go prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych tzw. zwy­kłych (jak np. imię i na­zwi­sko) wy­mie­nio­ne są w art. 23 ust. 1 po­wo­ła­nej usta­wy, zaś da­nych oso­bo­wych tzw. szcze­gól­nie chro­nio­nych (któ­rych ka­ta­log okre­ślo­ny zo­stał w art. 27 ust. 1, a do któ­rych na­le­żą m.in. da­ne do­ty­czą­ce sta­nu zdro­wia czy na­ło­gów) – w jej art. 27 ust. 2. Za­zna­czyć na­le­ży, iż są one rów­no­praw­ne, co ozna­cza, iż speł­nie­nie któ­rej­kol­wiek z nich le­ga­li­zu­je prze­twa­rza­nie da­nych. Pod­kre­ślić jed­nak na­le­ży, że wów­czas, gdy prze­słan­ką le­ga­li­zu­ją­cą prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych szcze­gól­nie chro­nio­nych jest zgo­da oso­by, któ­rej da­ne do­ty­czą, to usta­wo­daw­ca wy­ma­ga, by by­ła ona wy­ra­żo­na na pi­śmie (art. 27 ust. 2 pkt 1 usta­wy o ochro­nie da­nych oso­bo­wych).

Wska­zać na­le­ży, iż sa­mo umiesz­cze­nie na drzwiach ga­bi­ne­tu le­kar­skie­go li­sty z imio­na­mi i na­zwi­ska­mi pa­cjen­tów za­pi­sa­nych da­ne­go dnia na wi­zy­tę u kon­kret­ne­go le­ka­rza nie prze­są­dza o tym, że da­na oso­ba jest cho­ra lub le­czy się na ja­ką­kol­wiek cho­ro­bę. Niem­niej mo­że su­ge­ro­wać ist­nie­nie okre­ślo­ne­go scho­rze­nia lub po­śred­nio świad­czyć o sta­nie zdro­wia (a da­ne te, zgod­nie z art. 27 usta­wy o ochro­nie da­nych oso­bo­wych, na­le­żą do ka­te­go­rii da­nych szcze­gól­nie chro­nio­nych).

Dla­te­go pla­ców­ki opie­ki zdro­wot­nej prze­twa­rza­ją­ce da­ne oso­bo­we pa­cjen­tów i zo­bo­wią­za­ne (m.in. na mo­cy art. 36 usta­wy o ochro­nie da­nych oso­bo­wych) do na­le­ży­te­go ich za­bez­pie­cze­nia, po­win­ny wpro­wa­dzić ta­kie za­sa­dy or­ga­ni­za­cji za­pi­sów na wi­zy­ty, aby da­ne oso­bo­we pa­cjen­tów nie by­ły udo­stęp­nia­nie oso­bom nie­upo­waż­nio­nym. Po­le­gać to mo­że np. na wpro­wa­dze­niu sys­te­mu nu­mer­ków dla osób ocze­ku­ją­cych wi­zy­ty.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).