Co zrobić, gdy dostanę pozew o błąd w sztuce lekarskiej?

Adwokat do spraw błędów medycznych

Błąd w sztuce lekarskiej określany jest jako działanie lub zaniechanie lekarza niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej, częstokroć prowadzące do powstania szkody u pacjenta. Błąd medyczny może wynikać zarówno z:

  • niezastosowania się lekarza do obowiązujących standardów leczenia i etyki zawodowej,
  • błędnego rozpoznania schorzenia, zaniedbań technicznych w placówce medycznej,
  • niewłaściwej metody leczenia,
  • braku dostępu do odpowiedniego sprzętu.

Za jego popełnienie lekarz może ponosić odpowiedzialność cywilną, karną oraz zawodową, samodzielnie lub wspólnie z placówką, w której wykonuje świadczenia zdrowotne. W jakich przypadkach pacjent może złożyć pozew o błąd w sztuce lekarskiej i co może zrobić lekarz, który taki pozew otrzyma?

Kiedy pacjent może złożyć pozew o błąd w sztuce lekarskiej?

Błędy w sztuce medycznej mogą zostać zakwalifikowane jako błędy diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne bądź organizacyjne, przy czym ostatnia z kategorii będzie wynikała z nieprawidłowości w przygotowaniu samej placówki medycznej, a nie błędów popełnionych bezpośrednio przez lekarza. Za błąd w sztuce lekarskiej można uznać więc, na przykład, błędnie postawioną przez lekarza diagnozę na podstawie błędnie rozpoznanego schorzenia, a także nieprawidłową metodę leczenia zastosowaną przy prawidłowo postawionej diagnozie.

Inną sprawą jest niedbalstwo lekarza, a więc na przykład sytuacja, w której podczas operacji w ciele pacjenta pozostawione zostają materiały wykorzystane podczas zabiegu, np. igła czy gaziki. Pacjent często nie zdaje sobie z tego faktu sprawy do czasu pojawienia się niepokojących objawów lub odkrycia faktu obecności ciała obcego w ciele podczas prześwietlenia czy kolejnego zabiegu. Pozostający w ciele obiekt może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia i choć najczęściej wynika z niedopatrzenia i nieuwagi, i może być podstawą dla pacjenta do złożenia pozwu i ubiegania się o odszkodowanie.

Przejdź do kontaktu
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Etapy ubiegania się pacjenta o odszkodowanie za błąd medyczny

Pierwszym krokiem, jaki podejmuje pacjent mający podejrzenia o popełnieniu błędu w sztuce lekarskiej jest zwykle staranie się o uzyskanie pełnej dokumentacji medycznej świadczącej o podjętym leczeniu. Kompletna dokumentacja powinna obrazować wszystkie etapy procesu leczenia, zastosowane procedury oraz podjęte przez lekarzy i placówkę medyczną działania. Na ich podstawie oraz zgodnie z relacją zdaną przez pacjenta, poszkodowany może złożyć pozew do sądu, rozpoczynając tym samym postępowanie cywilne i dochodzenie prawa pacjenta do odszkodowania lub zadośćuczynienia od lekarza, placówki medycznej lub ubezpieczyciela. Poza przedstawieniem i załączeniem do pozwu kompletnej dokumentacji medycznej, pozew powinien zawierać dokładne określenia żądania oraz uzasadnienie składanego pozwu – precyzyjne wyjaśnienie sytuacji poparte dowodami w postaci m.in. właśnie dokumentacji medycznej z placówki, która udzielała świadczenia zdrowotnego, daje pacjentowi większe szanse na wygraną w procesie o odszkodowanie.

 Zgodnie z przepisem art. 4421 Kodeksu cywilnego, pacjent ma możliwość złożenia pozwu o błąd w sztuce lekarskiej i ubiegania się o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody w terminie 3 lat od dnia, w którym dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł dowiedzieć się o szkodzie i osobie do jej naprawienia. Jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawę szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

W przypadku roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie, przedawnienie nie może upłynąć wcześniej niż 2 lata po ukończeniu przez tę osobę pełnoletniości. Należy również wspomnieć, że zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisie art. 118 Kodeksu cywilnego koniec terminu przedawnienia przypada w tych przypadkach na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Dostałeś pozew o błąd w sztuce lekarskiej?

Co może zrobić lekarz, gdy dostanie pozew o błąd w sztuce lekarskiej?

Podstawowym działaniem w postępowaniu w sprawie popełnienia błędu w sztuce lekarskiej,  jest skorzystanie z pomocy prawnej dla lekarzy w tym zakresie.

Po otrzymaniu pozwu należy rozpatrzyć wszystkie opcje rozstrzygnięcia sprawy i dokładnie zapoznać się z posiadaną dokumentacją pacjenta możliwą do wykorzystania jako dowód w pozwie. Lekarz lub jego pełnomocnik powinien uczestniczyć w każdej rozprawie przed sądem, jednocześnie starając się znaleźć świadków, pozyskać prywatną opinię biegłego i inne dowody przemawiające na jego korzyść. Ustalenie, czy w danym przypadku doszło do błędu w sztuce lekarskiej wymaga od sądu głębokiej analizy dostarczonych materiałów dowodowych – otrzymanie pozwu nie jest jeszcze wyrokiem, a przygotowanie właściwej linii obrony na potrzeby sprawy sądowej może znacząco podnieść szanse na orzeknięcie sądu na korzyść lekarza.

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).