Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia wstępne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dalej: Regulamin).
 2. Regulamin określa:
  a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  d. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Usługobiorcy przed zawarciem Umowy.
 4. Usługodawca informuje, że prowadzenie Usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu wiąże się z ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w szczególności dostępu osób nieuprawnionych do danych przetwarzanych w ramach połączenia.
 5. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

Definicje

 1. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następującą terminologię:
  a. Usługa – usługa, której wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  b. Usługodawca – Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c., ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, NIP: 7831700620, REGON: 302461747, e-mail: [email protected], tel. +48 792 304 042; każdy ze wspólników Usługodawcy jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu (nr wpisu: Bartosz Pawelczyk – PZ-2990, Krzysztof Kozik – PZ-2946), a także obowiązują ich zasady etyki, których treść jest dostępna na stronach Krajowej Izby Radców Prawnych,
  c. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy,
  d. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  e. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaj i zakres świadczonych Usług

Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:

 1. Webinarium,
 2. Szkolenia e-learningowe,
 3. Formularz kontaktowy.

Zasady korzystania z Webinarium

 1. Webinarium to usługa polegająca na przeprowadzeniu przez Usługodawcę zdalnej prezentacji z możliwością zadawania pytań przez uczestników.
 2. W celu realizacji Webinarium Usługodawca korzysta z Systemów teleinformatycznych, w szczególności platformy Clickmeeting.
 3. W zależności od rodzaju Webinarium, uczestnictwo w nim może wiązać się z koniecznością dokonania wcześniejszej rejestracji z podaniem danych wymaganych formularzem udostępnionym przez Usługodawcę. Formularz może wymagać podania danych w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy i zajmowane stanowisko. Zakres danych określany jest odrębnie w odniesieniu do każdego Webinarium.
 4. Webinarium jest co do zasady nieodpłatne. Wyjątkiem są Webinaria prowadzone w związku z realizacją odrębnych umów, odpłatne na ustalonych umową zasadach.
 5. Webinarium jest realizowane w ustalonych przez Usługodawcę terminach.

Zasady korzystania ze Szkoleń e-learningowych

 1. Szkolenia e-learningowe to usługa polegająca na udzieleniu dostępu do platformy szkoleniowej Usługodawcy. Usługodawca udostępnia na platformie materiały szkoleniowe o różnej tematyce i różnym stopniu zaawansowania.
 2. Skorzystanie ze Szkoleń e-learningowych wiąże się z koniecznością nadania przez Usługodawcę danych dostępowych do platformy.
 3. Skorzystanie ze Szkoleń e-learningowych wiąże się z koniecznością podania danych w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
 4. Szkolenia e-learningowe kończą się testem. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest potwierdzane certyfikatem. W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów, należy ponownie przejść szkolenie i rozwiązać test. Certyfikat potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku szkolenia należy pobrać z platformy szkoleniowej Usługodawcy.
 5. Szkolenia e-learningowe są odpłatne na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 6. Szkolenia e-learningowe są dostępne całodobowo, za wyjątkiem wyłączenia platformy szkoleniowej Usługodawcy lub prac konserwacyjnych, a także sytuacji niezależnych od Usługodawcy związanych z możliwością dostępu do platformy szkoleniowej Usługodawcy.

Zasady korzystania z Formularza kontaktowego

 1. Formularz kontaktowy to usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę formularza kontaktowego, przy pomocy którego Usługobiorca może nawiązać kontakt z Usługodawcą.
 2. Formularz kontaktowy jest udostępniony na stronach Usługodawcy, tj. https://pawelczyk-kozik.pl/ i https://bronimy-lekarzy.pl/.
 3. Skorzystanie z Formularza kontaktowego odbywa się przez wypełnienie niezbędnych pól i przesłanie tych informacji do Usługobiorcy (przycisk „Prześlij”).
 4. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wiąże się z koniecznością podania danych w szczególności takich jak imię, nazwisko i adres e-mail lub numer telefonu. Zakres danych może być szerszy niż wskazany w zdaniu poprzednim, w zależności od rodzaju sprawy, w której zwraca się Usługobiorca.
 5. Formularz kontaktowy jest nieodpłatny.
 6. Usługa jest świadczona całodobowo, za wyjątkiem okresów wyłączenia strony internetowej Usługodawcy lub prac konserwacyjnych, a także sytuacji niezależnych od Usługodawcy związanych z możliwością dostępu do strony internetowej Usługodawcy.

Wymagania techniczne świadczenia Usług

 1. Do skorzystania z usługi niezbędne jest posiadanie:
  a. sprzętu przy pomocy którego możliwy jest dostęp do stron internetowych Usługodawcy,
  b. legalnego systemu operacyjnego,
  c. aktualnej przeglądarki internetowej,
  d. dostępu do sieci Internet
 2. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania z Usług. Tym niemniej Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami dotyczącymi wykorzystywanego sprzętu teleinformatycznego i sieci Internet, w szczególności związanymi z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. W związku z powyższym Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ingerencji.

Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 1. Umowa jest zawierana na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą lub Usługobiorcą. W przypadku braku odrębnej umowy, Umowa jest zawierana w sposób dorozumiany, przez skorzystanie z Usług.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje po zakończeniu świadczenia Usług lub po poinformowaniu Usługodawcy przez Usługobiorcę o zaprzestaniu korzystania z Usług.

Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy: Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c., ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań lub w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub Formularza kontaktowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a. oznaczenie identyfikacyjne Usługobiorcy (np. imię i nazwisko, nazwę/firmę),
  b. określenie przedmiotu reklamacji,
  c. wskazanie daty zaistnienia problemu / incydentu,
  d. zwięzły opis okoliczności uzasadniających reklamację,
  e. podpis – dotyczy reklamacji składanej w formie pisemnej.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia.
 5. W przypadku nieuzupełnienia reklamacji pomimo otrzymania wezwania do jej uzupełnienia, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania nie zamyka Usługobiorcy drogi do ewentualnego dochodzenia swoich racji w zakresie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Usługodawcy.
 7. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

Działania niedozwolone

 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności poprzez zakaz zamieszczania w Formularzu kontaktowym treści:
  a. o charakterze bezprawnym,
  b. naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  c. nieprawdziwych,
  d. wulgarnych,
  e. sprzecznych z dobrymi obyczajami,
  f. wprowadzających w błąd,
  g. stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa,
  h. objętymi tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą objętą ochroną,
  i. mogącym narazić Usługodawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.
 2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub powodujących możliwość przeciążenia serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług (np. poprzez wysyłanie dużej liczby zapytań w bardzo krótkim czasie powodującej wykorzystanie zasobów serwera i infrastruktury, tj. DDOS).

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a. w przypadku nieprawidłowego użycia lub naruszenia przez Usługobiorcę zasad korzystania z Usług,
  b. za problemy z połączeniem, w szczególności spowodowane okolicznościami występującymi po stronie dostawcy sieci elektrycznej lub Internet, lub innej transmisji danych,
  c. poniesione przez Usługobiorcę koszty,
  d. za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub innych osób w wyniku działania siły wyższej lub korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności powstałych w wyniku działań niedozwolonych.
 2. Powyższe ograniczenia nie wyłączają odpowiedzialności Usługodawcy za szkody spowodowane umyślnie.

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Usługobiorca może nie zaakceptować zmian w Regulaminie, co skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z Usług.

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte tutaj.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku korzystania z Usługi przez osoby będące konsumentami, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca dopuszcza możliwość polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Usługi.
 4. Z Usługodawcą można skontaktować się mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 792 304 042.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r.