Tomasz Święch

adwokat , of counsel

Tomasz Święch
Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie pro­ce­so­wym, cy­wil­nym, kar­nym, me­dycz­nym i ban­ko­wym.
 
Głó­w­ne ob­sza­­ry pra­k­ty­­ki:
  • re­pre­zen­to­wa­nie le­ka­rzy i podmio­tów lecz­ni­czych w pro­ce­sach cy­wil­nych, kar­nych oraz w przedmio­cie od­po­wie­dzial­no­ści za­wo­do­wej,
  • do­radz­two praw­ne w za­kre­sie pra­wa ban­ko­we­go oraz pra­wa ryn­ku ka­pi­ta­ło­we­go,
  • do­radz­two w ob­sza­rze prze­ka­za­nia przed­się­bior­stwa na­stęp­cy (suk­ce­sja w fir­mie),
  • udział w pro­jek­tach z za­kre­su ba­da­nia praw­ne­go spół­ek (due di­li­gen­ce).

Edu­­ka­­cja:

Jest ab­sol­wen­tem stu­diów praw­ni­czych na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu.

Apli­ka­cję ad­wo­kac­ką od­był w Izbie Adwo­kac­kiej w War­sza­wie.

Po­nad­to ukoń­czył Stu­dia Po­dy­plo­mo­we z za­kre­su Pra­wa Ryn­ku Ka­pi­ta­ło­we­go na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, po za­koń­cze­niu któ­rych obro­nił pra­cę do­ty­czą­cą obo­wiąz­ków in­for­ma­cyj­nych spół­ek pu­blicz­nych.

Swo­je do­świad­cze­nie zdo­by­wał w mię­dzy­na­ro­do­wej kan­ce­la­rii praw­nej oraz wio­dą­cych pol­skich kan­ce­la­riach.

Ję­­zyk ob­cy:

Bie­gle wła­da ję­zy­kiem an­giel­skim.