Jarosław Peplinski

radca prawny

Jaroslaw Pepliński

+48 792 304 042

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie ochro­ny da­nych oso­bo­wych, pra­wie ad­mi­ni­stra­cyj­nym i oświa­to­wym.

Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • bie­żą­ca ob­słu­ga podmio­tów lecz­ni­czych, ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej i pla­có­wek oświa­to­wych,
  • opi­nio­wa­nie i opra­co­wy­wa­nie do­ku­men­tów zwią­za­nych z ochro­ną da­nych oso­bo­wych,
  • prze­pro­wa­dza­nie au­dy­tów i szko­leń z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych,
  • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji i do­radz­twa praw­ne­go z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Edu­ka­cja:

Od 2020 ro­ku jest rad­cą praw­nym wpi­sa­nym na li­stę pro­wa­dzo­ną przez Okrę­go­wą Izbę Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu. Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wał pra­cu­jąc w Za­rzą­dzie Dróg Po­wia­to­wych.

Ję­zyk ob­cy:

Po­słu­gu­je się ję­zy­kiem an­giel­skim.