dr n. pr. Bartosz Pawelczyk

radca prawny, założyciel Kancelarii

W Kancelarii…

Bartosz specjalizuje się w obsłudze prawnej branży medycznej, w tym podmiotów leczniczych, lekarzy i osób wykonujących inne zawody medyczne. Chętnie wspiera swoim doświadczeniem nie tylko prawnym, ale też biznesowym, gdyż sam prowadzi gabinety stomatologiczne i rehabilitacyjne.

Możesz liczyć na jego wsparcie w postaci:

  • do­radz­twa praw­nego na rzecz podmio­tów wy­ko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą, w szcze­gól­no­ści współ­pra­cu­ją­cych z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia,
  • prze­pro­wa­dza­nia au­dy­tów podmio­tów lecz­ni­czych,
  • kom­plek­so­wej ob­słu­gi przed­się­bior­ców, obej­mu­ją­cej w szcze­gól­no­ści do­radz­two w za­kre­sie trans­ak­cji han­dlo­wych, opra­co­wy­wa­nia i opi­nio­wa­nia pro­jek­tów umów za­wie­ra­nych w obro­cie go­spo­dar­czym,
  • pro­wa­dze­nia spraw są­do­wych i przed NFZ,
  • pro­jek­tów z za­kre­su ba­da­nia sta­nu praw­ne­go spół­ek (due di­li­gen­ce).

Od 2011 roku jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Od­był staż w Sta­łym Przed­sta­wi­ciel­stwie RP przy ONZ w Ge­ne­wie. Uczest­ni­czył w po­by­cie ba­daw­czym w Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) w Ge­ne­wie. Przez wiele lat był nauczycielem akademickim na UAM i w Wyż­szej Sz­ko­ły Ban­ko­wej w Po­zna­niu, człon­kiem Ra­dy Pro­gra­mo­wej kie­run­ku Pra­wo w Bi­zne­sie. Uzy­skał sto­pień dok­to­ra na­uk praw­nych na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu w Ka­te­drze Pra­wa Kon­sty­tu­cyj­ne­go (roz­pra­wa dok­tor­ska na te­mat kon­sty­tu­cyj­ne­go mo­de­lu sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce, pod kie­run­kiem na­ukowym prof. dr. hab. Zdzi­sła­wa Kę­dzi). Włada biegle językiem angielskim.

Po godzinach…

Interesuje się ratownictwem medycznym oraz literaturą polskiego romantyzmu. Lubi góry i klocki LEGO.