Bartosz Pawelczyk

dr nauk prawnych, radca prawny

Bartosz Pawelczyk

+48 792 304 042

Za­ło­ży­ciel kan­ce­la­rii. Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie me­dycz­nym i pra­wie pro­ce­so­wym.

Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • do­radz­two praw­ne na rzecz podmio­tów wy­ko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą, w szcze­gól­no­ści współ­pra­cu­ją­cych z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia,
  • prze­pro­wa­dza­nie au­dy­tów podmio­tów lecz­ni­czych,
  • kom­plek­so­wa ob­słu­ga przed­się­bior­ców, obej­mu­ją­ca w szcze­gól­no­ści do­radz­two w za­kre­sie trans­ak­cji han­dlo­wych, opra­co­wy­wa­nie i opi­nio­wa­nie pro­jek­tów umów za­wie­ra­nych w obro­cie go­spo­dar­czym,
  • pro­wa­dze­nie spraw są­do­wych i eg­ze­ku­cyj­nych,
  • pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań ad­mi­ni­stra­cyj­nych i są­do­wych, zwią­za­nych z pla­no­wa­niem prze­strzen­nym,
  • udział w pro­jek­tach z za­kre­su ba­da­nia sta­nu praw­ne­go spół­ek (due di­li­gen­ce).

Pro­wa­dził za­ję­cia dy­dak­tycz­ne oraz licz­ne szko­le­nia z za­kre­su pra­wa kon­sty­tu­cyj­ne­go, pra­wa me­dycz­ne­go, orzecz­nic­twa le­kar­skie­go, pra­wo­znaw­stwa i pra­wa go­spo­dar­cze­go. Wy­stę­po­wał na wie­lu kon­fe­ren­cjach na­uko­wych.

Jest au­to­rem licz­nych pu­bli­ka­cji na­uko­wych.

Edu­ka­cja:

Od­był staż w Sta­łym Przed­sta­wi­ciel­stwie RP przy ONZ w Ge­ne­wie. Uczest­ni­czył w po­by­cie ba­daw­czym w Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) w Ge­ne­wie.

Jest ad­iunk­tem na Wy­dzia­le Fi­nan­sów i Ban­ko­wo­ści Wyż­szej Sz­ko­ły Ban­ko­wej w Po­zna­niu, człon­kiem Ra­dy Pro­gra­mo­wej kie­run­ku Pra­wo w Bi­zne­sie.

Uzy­skał sto­pień dok­to­ra na­uk praw­nych na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu w Ka­te­drze Pra­wa Kon­sty­tu­cyj­ne­go (roz­pra­wa dok­tor­ska na te­mat kon­sty­tu­cyj­ne­go mo­de­lu sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce, pod kie­run­kiem na­ukowym prof. dr. hab. Zdzi­sła­wa Kę­dzi).

Od 2011 ro­ku jest rad­cą praw­nym zrze­szo­nym w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu.

Ję­zyk ob­cy:

Wła­da bie­gle ję­zy­kiem an­giel­skim.