Wsparcie przy kontroli

Z wej­ściem w ży­cie RODO – unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia do­ty­czą­ce­go ochro­ny da­nych oso­bo­wych – po­wsta­je ko­niecz­ność do­sto­so­wa­nia roz­wią­zań, ja­kie obo­wią­zy­wa­ły do­tych­czas w podmio­tach przetwarzających dane osobowe do no­wych za­sad. Za­nied­ba­nie te­go obo­wiąz­ku mo­że skut­ko­wać ne­ga­tyw­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi, w tym wy­so­ki­mi ka­ra­mi pie­nięż­ny­mi.

 

W przy­pad­ku kon­tro­li da­ne­go podmio­tu ofe­ru­je­my uczest­nic­two po stro­nie kon­tro­lo­wa­ne­go, nad­zo­ro­wa­nie pra­wi­dło­wo­ści jej prze­bie­gu, za­stę­po­wa­nie w kon­tak­tach z urzęd­ni­ka­mi PUODO, a tak­że po­moc we wdro­że­niu ewen­tu­al­nych za­le­ceń po­kon­trol­nych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367 lub napisz do nas:

Nasze Publikacje