Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

RODO – unij­ne roz­po­rzą­dze­nie do­ty­czą­ce ochro­ny da­nych oso­bo­wych – wpro­wa­dza no­wą in­sty­tu­cję, ja­ką jest in­spek­tor och­ro­ny da­nych (IOD). Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem, wy­zna­cza­ny jest on na pod­sta­wie kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych, w szcze­gól­no­ści zaś po­wi­nien ce­cho­wać się fa­cho­wą wie­dzą z dzie­dzi­ny pra­wa ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz wy­ka­zy­wać prak­tycz­nym do­świad­cze­niem w tym za­kre­sie. Roz­po­rzą­dze­nie wska­zu­je na moż­li­wość wy­zna­cze­nia IOD spo­za krę­gu pra­cow­ni­ków podmio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go da­ne. Co istot­ne, wy­zna­cze­nie IOD jest w wielu przypadkach obo­wiąz­ko­we, m.in. gdy prze­twa­rza­nia do­ko­nu­je or­gan lub podmiot pu­blicz­ny.

 

Ofe­ru­je­my świad­cze­nie kom­plek­so­wych usług in­spek­to­ra och­ro­ny da­nych przez oso­by po­sia­da­ją­ce za­rów­no fa­cho­wą wie­dzę z za­kre­su pra­wa ochro­ny da­nych oso­bo­wych, jak i bo­ga­te doświad­cze­nie za­wo­do­we w tym za­kre­sie.

 

Za­kres usług IOD sta­no­wi w szczególności:

 

  • prze­pro­wa­dza­nie szko­leń dla osób prze­twa­rza­ją­cych da­ne oso­bo­we;
  • mo­ni­to­ro­wa­nie prze­strze­ga­nia RODO oraz in­nych prze­pi­sów Unii i państw człon­kow­skich, a tak­że po­li­tyk ad­mi­ni­stra­to­ra lub pro­ce­so­ra;
  • prze­pro­wa­dza­nie sys­te­ma­tycz­nych au­dy­tów;
  • do­radz­two w przedmio­cie wdro­że­nia od­po­wied­nich i sku­tecz­nych środ­ków tech­nicz­nych oraz or­ga­ni­za­cyj­nych, oce­na ry­zy­ka, we­ry­fi­ka­cja prze­strze­ga­nia obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów przez ad­mi­ni­stra­to­ra lub podmiot prze­twa­rza­ją­cy da­ne;
  • udzie­la­nie nie­zbęd­nych za­le­ceń oraz mo­ni­to­ro­wa­nie ich wy­ko­na­nia;
  • świadczenie usług punktu kontaktowego.