Ochrona danych osobowych

Nie tylko RODO

Ochrona danych osobowych stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych. Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych wymaga kompleksowego podejścia  z uwzględnieniem specyfiki danej działalności.

 

Z wejściem w życie RODO – unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – powstała konieczność dostosowania rozwiązań, jakie obowiązywały dotychczas w tych podmiotach, do nowych zasad. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować negatywnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami pieniężnymi.

 

Nasza Kancelaria na bieżąco udziela pomocy w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z wejściem w życie RODO. W szczególności oferuje przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji i procedur, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz niezbędnych szkoleń, a także wsparcie w czasie kontroli GIODO (UODO). 

Opinie naszych klientów

Do­ce­niam pro­fe­sjo­na­lizm praw­ni­ków Kan­ce­la­rii Pa­wel­czyk Ko­zik. Spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę praw­ni­czą łą­czą ze zro­zu­mie­niem spe­cy­fi­ki bran­ży me­dycz­nej, kre­atyw­no­ścią w po­szu­ki­wa­niu roz­wią­zań i bar­dzo du­żym za­an­ga­żo­wa­niem w ochro­nę in­te­re­sów kie­ro­wa­ne­go prze­ze mnie Za­kła­du.

 

Irena Majer - Dyrektor, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ

Jeśli masz pytania,
zapraszamy do rozmowy

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367
Bartosz Pawelczyk