Ochrona danych osobowych

Nie tylko RODO

Ochrona danych osobowych stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych. Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych wymaga kompleksowego podejścia  z uwzględnieniem specyfiki danej działalności.

 

Z wejściem w życie RODO – unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – powstała konieczność dostosowania rozwiązań, jakie obowiązywały dotychczas w tych podmiotach, do nowych zasad. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować negatywnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami pieniężnymi.

 

Na bieżąco udzielamy pomocy w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z wejściem w życie RODO. W szczególności oferujemy przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji i procedur, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz niezbędnych szkoleń, a także wsparcie w czasie kontroli PUODO. 

Opinie naszych klientów

Do­ce­niam pro­fe­sjo­na­lizm praw­ni­ków Kan­ce­la­rii Pa­wel­czyk Ko­zik. Spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę praw­ni­czą łą­czą ze zro­zu­mie­niem spe­cy­fi­ki bran­ży me­dycz­nej, kre­atyw­no­ścią w po­szu­ki­wa­niu roz­wią­zań i bar­dzo du­żym za­an­ga­żo­wa­niem w ochro­nę in­te­re­sów kie­ro­wa­ne­go prze­ze mnie Za­kła­du.

 

Irena Majer - Dyrektor, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ

Współpraca z Kancelarią przebiega profesjonalnie i rzetelnie. Na każdym etapie współpracy mogliśmy polegać na zespole Kancelarii, który wspierał nas merytorycznie i na bieżąco odpowiada na nasze pytania. Dlatego możemy polecić Państwu usługi naszego partnera w zakresie ochrony danych osobowych jaką firmę w pełni profesjonalną i zaangażowanych w działania dotyczące pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

 

Roman Wrotecki - Burmistrz Ujścia, Urząd Miejski w Ujściu

Zespół Kancelarii wspiera naszą Gminę merytorycznie na bardzo wysokim poziomie. Zlecone prace są wykonywane zgodnie z oczekiwaniami w sposób fachowy i rzetelny. Przeprowadzone szkolenia dla pracowników były zrozumiałe i przystępne, zawierały wiele praktycznych wskazówek związanych z przetwarzaniem danych osobowych możemy polecieć usługi Kancelarii jako rzetelnego partnera w zakresie pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.

 

Patryk Tomczak - zastępca Wójta Święciechowy, Urząd Gminy w Święciechowie

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązanej współpracy. Usługi są przeprowadzane zgodnie z programem rzetelnie oraz terminowo. Kancelaria wyróżnia się dużym profesjonalizmem. Współpraca przebiega bez zakłóceń i sposób w pełni nas satysfakcjonujący. Niniejszym polecane jest korzystanie z usług kancelarii jako solidnego partnera.

 

Stanisław Andrzejczak - zastępca Burmistrza Jaraczewa, Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Współpraca przebiega w pełni profesjonalnie otrzymujemy merytoryczne wsparcie i wszelką pomoc oraz fachowe porady w zakresie ochrony danych osobowych. Kancelarię tworzy zespół młodych bardzo sumiennych i zaangażowanych w przedmiotowym problematykę osób. Sposób w jaki Kancelaria wykonuje swoje zadania pozwala na wystawienie opinii godnego polecenia partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie.

 

Henryk Litka - Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Współpraca z Kancelarią układa się bardzo dobrze, firma z należytą starannością realizuje powierzone zadania, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług i w pełni zasługuje na zaufanie.

 

Mateusz Skrobala – Dyrektor, Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy

Jeśli masz pytania,
zapraszamy do rozmowy

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367
Bartosz Pawelczyk