Jarosław Peplinski

aplikant radcowski

Specja­li­zu­je się w za­gad­nie­niach prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.Główne obszary praktyki:
  • bie­żą­ca ob­słu­ga kor­po­ra­cyj­na przed­się­bior­ców,
  • opi­nio­wa­nie i spo­rzą­dza­nie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  • do­radz­two w za­kre­sie pra­wa autorskiego oraz ochro­ny danych osobowych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.


Edukacja:

Od stycz­nia 2017 r. wpi­sa­ny na li­stę apli­kan­tów rad­cow­skich Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu.

Doświadczenie zdobył pracując w Zarządzie Dróg Powiatowych.

 

Język obcy:

Posługuje się językiem an­giel­skim.