Aleksandra Mazgajska

radca prawny

W Kancelarii…

Aleksandra specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów indywidualnych i gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego oraz w prawie procesowym.

 

Możesz liczyć na jej wsparcie w postaci:

  • doradztwa z dziedziny prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności z zakresu prawa spadkowego
  • kompleksowej obsługi korporacyjnej, obejmującej m.in. opra­co­wy­wa­nie, negocjowanie i
    opi­nio­wa­nie umów, pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań re­je­stro­wych
  • tworzenia i likwidacji spółek prawa handlowego
  • doradztwa w kwestiach związanych z wyborem odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz przekazaniem przedsiębiorstwa następcom (sukcesja)
  • re­pre­zen­towania w po­stę­po­wa­niach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych
  • udziału w pro­jek­tach z za­kre­su ba­da­nia sta­nu praw­ne­go spół­ek (due di­li­gen­ce).

 

Od 2016 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­ła współ­pra­cu­jąc z kan­ce­la­ria­mi rad­cow­ski­mi oraz ad­wo­kac­ki­mi z Po­zna­nia i Zie­lo­nej Gó­ry. Z Kancelarią Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. związana od 2014 roku.  Zna język angielski.

 

Po godzinach…

Miłośniczka muzyki, tańca, podróży oraz dobrego kina. Hobbystycznie gra na skrzypcach.