Aleksandra Mazgajska

radca prawny

Aleksandra Mazgajska

+48 792 304 042

Spe­cja­li­zu­je się w ob­słu­dze praw­nej podmio­tów go­spo­dar­czych.

Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • kom­plek­so­wa ob­słu­ga praw­na podmio­tów go­spo­dar­czych, obej­mu­ją­ca m.in. do­radz­two z za­kre­su opra­co­wy­wa­nia i opi­nio­wa­na umów, pra­wo pra­cy, jak rów­nież pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań re­je­stro­wych,
  • do­radz­two w dzie­dzi­nie pra­wa go­spo­dar­cze­go oraz pra­wa cy­wil­ne­go i ro­dzin­ne­go,
  • re­pre­zen­ta­cja Klien­ta w po­stę­po­wa­niach są­do­wych i eg­ze­ku­cyj­nych,
  • re­pre­zen­ta­cja Klien­ta w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych,
  • do­radz­two z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Edu­ka­cja:

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­ła współ­pra­cu­jąc z kan­ce­la­ria­mi rad­cow­ski­mi oraz ad­wo­kac­ki­mi z Po­zna­nia i Zie­lo­nej Gó­ry.

Ję­zyk ob­cy:

Zna ję­zyk an­giel­ski oraz pod­sta­wy ję­zyka nie­miec­kie­go.