Laura Marciniak

radca prawny

Laura Marciniak

+48 792 304 042

Spe­cja­li­zu­je się w za­gad­nie­niach ochro­ny kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów.

Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • bie­żą­ca ob­słu­ga kor­po­ra­cyj­na przed­się­bior­ców,
  • opi­nio­wa­nie i spo­rzą­dza­nie umów w sto­sun­kach han­dlo­wych,
  • spo­rzą­dza­nie re­gu­la­mi­nów skle­pów i ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych, kon­kur­sów oraz ak­cji pro­mo­cyj­nych,
  • do­radz­two w za­kre­sie pra­wa ochro­ny kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów,
  • pro­wa­dze­nie spraw zwią­za­nych z win­dy­ka­cją na­leż­no­ści,
  • pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań spad­ko­wych.

Edu­ka­cja:

Od stycz­nia 2015 r. wpi­sa­na na li­stę apli­kan­tów rad­cow­skich Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu.

Ję­zyk ob­cy:

Po­słu­gu­je się ję­zy­kiem an­giel­skim.