Klaudia Juszczak

radca prawny

Klaudia Juszczak

+48 792 304 042

Spe­cja­li­zu­je się w do­radz­twie w za­kre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych, do­stę­pie do in­for­ma­cji pu­blicz­nej, ob­słu­dze praw­nej podmio­tów go­spo­dar­czych oraz pra­wie pro­ce­so­wym.

Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • do­radz­two z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki ochro­ny da­nych oso­bo­wych,
  • do­radz­two z za­kre­su do­stę­pu do in­for­ma­cji pu­blicz­nej,
  • kom­plek­so­wa ob­słu­ga praw­na podmio­tów go­spo­dar­czych, obej­mu­ją­ca m.in. do­radz­two z za­kre­su opra­co­wy­wa­nia i opi­nio­wa­na umów, bie­żą­cej ob­słu­gi kor­po­ra­cyj­nej,
  • re­pre­zen­ta­cja Klien­ta w po­stę­po­wa­niach są­do­wych, ad­mi­ni­stra­cyj­nych i eg­ze­ku­cyj­nych,
  • do­radz­two w dzie­dzi­nie pra­wa go­spo­dar­cze­go oraz pra­wa cy­wil­ne­go, pro­ble­ma­ty­ki ubez­pie­czeń go­spo­dar­czych oraz do­cho­dze­nia rosz­czeń od­szko­do­waw­czych,

Edu­ka­cja:

Od 2016 ro­ku jest rad­cą praw­nym, wpi­sa­ną na li­stę pro­wa­dzo­ną przez Okrę­go­wą Izbę Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu. Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­ła współ­pra­cu­jąc z kan­ce­la­ria­mi rad­cow­ski­mi oraz ad­wo­kac­ki­mi w Po­zna­niu.

Ję­zyk ob­cy:

Zna ję­zyk an­giel­ski oraz pod­sta­wy ję­zyka nie­miec­kie­go.