Dominika Dykier

aplikant radcowski

W Kancelarii…

Do zadań Dominiki należy przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w obszarach bieżącej obsługi spółek prawa handlowego. Uczestniczy w procesach związanych z przekształceniami spółek. Służy wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych.

 

Dominika oferuje wsparcie w zakresie:

  • tworzenia spółek i bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  • prawa medycznego i wpisów do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  • prawa pracy, w tym zatrudniania pracowników w podmiotach leczniczych.

 

Dominika jest ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. Obecnie od­by­wa apli­ka­cję rad­cow­ską przy Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie.

W to­ku stu­diów peł­ni­ła funk­cję ko­or­dy­na­to­ra Stu­denc­kiej Uni­wer­sy­tec­kiej Po­rad­ni Praw­nej oraz an­ga­żo­wa­ła się w dzia­łal­ność Ko­ła Nau­ko­we­go Ad­mi­ni­stra­ty­wi­stów „AD REM”. W ob­sza­rze jej za­in­te­re­so­wań le­ży pra­wo spółek handlowych oraz prawo pro­ce­so­we, w szcze­gól­no­ści po­stę­po­wa­nie ad­mi­ni­stracyj­ne i sądowoad­mi­ni­stra­cyj­ne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach i poznańskich sądach. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

 

Po godzinach…

Wolne chwile poświęca literaturze oraz podróżom. Entuzjastka aktywnego wypoczynku, uprawia fitness.