Dominika Dykier

aplikantka radcowska

Edu­ka­cja:

Ab­sol­went­ka Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. Od­by­wa apli­ka­cję rad­cow­ską przy Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu. Dok­to­rant­ka na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie.

W to­ku stu­diów peł­ni­ła funk­cję ko­or­dy­na­to­ra Stu­denc­kiej Uni­wer­sy­tec­kiej Po­rad­ni Praw­nej oraz an­ga­żo­wa­ła się w dzia­łal­ność Ko­ła Nau­ko­we­go Ad­mi­ni­stra­ty­wi­stów „AD REM”. W ob­sza­rze jej za­in­te­re­so­wań le­ży pra­wo pro­ce­so­we, w szcze­gól­no­ści po­stę­po­wa­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne i sądowo-ad­mi­ni­stra­cyj­ne.

Do­świad­cze­nie:

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc w kan­ce­la­riach i po­znań­skich są­dach.

Ję­zyk ob­cy:

Po­słu­gu­je się ję­zy­kiem nie­miec­kim i an­giel­skim.