Tomasz Bartkowiak

radca prawny

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie me­dycz­nym i pra­wie pro­ce­so­wym.

Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • ob­słu­ga podmio­tów, wy­ko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą, w tym rów­nież re­pre­zen­ta­cja tych podmio­tów w spo­rach są­do­wych, ne­go­cja­cjach z NFZ i Mi­ni­ster­stwem Zdro­wia, two­rze­nie kon­trak­tów ze świad­cze­nio­daw­ca­mi świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej, a tak­że or­ga­ni­za­cja we­wnętrz­na Pu­blicz­nych Za­kła­dów Opie­ki Zdro­wot­nej,
  • kom­plek­so­wa ob­słu­ga przed­się­bior­ców, obej­mu­ją­ca m. in. do­radz­two z za­kre­su pra­wa pra­cy, roz­wią­zy­wa­nie spo­rów zbio­ro­wych, two­rze­nie ukła­dów zbio­ro­wych, re­gu­la­mi­nów pra­cy, re­gu­la­mi­nów wy­na­gra­dza­nia,
  • re­pre­zen­to­wa­nie przed­się­bior­ców w pro­ce­sach są­do­wych oraz win­dy­ka­cja na­leż­no­ści,
  • ob­słu­ga klien­tów in­dy­wi­du­al­nych.

Edu­ka­cja:

Od 2011 ro­ku jest rad­cą praw­nym zrze­szo­nym w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu. Skoń­czył rów­nież po­dy­plo­mo­we stu­dia z za­kre­su ban­ko­wo­ści na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Po­zna­niu, a tak­że jest po­sia­da­czem Eu­ro­pej­skie­go Cer­ty­fi­ka­tu Ban­kow­ca (EFCB).

Ję­zyk ob­cy:

Zna ję­zyk an­giel­ski i nie­miec­ki.