Rafał Andrzejewski

prawnik, ekspert ds. ochrony danych osobowych

Spe­­cja­­li­­zu­­je się w pra­­wie ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Głó­w­ne ob­sza­­ry pra­k­ty­­ki:

  • do­­ra­dz­two pra­w­ne w za­kre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz in­for­ma­cji pu­blicz­nej,
  • prze­pro­wa­dza­nie au­dy­tów z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz pra­wa pra­cy re­ali­zo­wa­nych dla jed­no­stek ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej i firm pry­wat­nych,
  • świad­cze­nie usług Ad­mi­ni­stra­to­ra Bez­pie­czeń­stwa In­for­ma­cji,
  • re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów szko­le­nio­wych dla licz­nych podmio­tów, w tym: Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów, Kra­jo­wej Sz­ko­ły Są­dow­nic­twa i Pro­ku­ra­tu­ry, Są­du Re­jo­no­we­go War­sza­wa­-Śród­mie­ście, Są­du Re­jo­no­we­go w Po­zna­niu, Są­du Re­jo­no­we­go w Sie­ra­dzu, Po­mor­skie­go Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go w Gdań­sku, Za­chod­nio­po­mor­skie­go Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go w Sz­cze­ci­nie, WUP w Ło­dzi, Mah­le Pol­ska,  NSZZ So­li­dar­ność ,Da­ko Pol­ska, PGNIG, Phar­ma Gro­up Sp. z o.o.,  TAURON Cie­pło S.A., Kan­ce­la­rii Sej­mu RP, PKN Or­len,  Gru­py RWE Pol­ska, Ban­ku Za­chod­nie­go WBK, Ge­tin No­ble Bank, Ban­ko­wo­ści Spół­dziel­czej, GDDKiA, SCANIA Słupsk, NSZZ So­li­dar­ność

Edu­­ka­­cja:

Jest do­świad­czo­nym praw­ni­kiem, tre­ne­rem, wy­kła­dow­cą, au­dy­to­rem, eks­per­tem i wie­lo­let­nim szko­le­niow­cem (po­nad 10 lat). Współ­pra­cu­je z naj­więk­szy­mi ośrod­ka­mi szko­le­nio­wy­mi w Pol­sce.

Jest au­to­rem pu­bli­ka­cji z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych i do­stę­pu do in­for­ma­cji pu­blicz­nej.

Ję­­zyk ob­cy:

Wła­­da bie­gle ję­­zy­­kiem an­gie­l­skim.