Tomasz Adam

ekonomista, logistyk i specjalista zarządzania w opiece zdrowotnej

  • bie­żą­ca ob­słu­ga i wspar­cie przed­się­biorstw w za­kre­sie współ­pra­cy z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia,
  • spo­rzą­dza­nie do­ku­men­ta­cji kon­kur­so­wej dla przed­się­biorstw ubie­ga­ją­cych się o kon­trak­ty z NFZ,
  • kon­sul­ting w za­kre­sie roz­li­czeń sta­ty­stycz­no­-fi­nan­so­wych świad­czeń me­dycz­nych fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pu­blicz­nych
  • pla­no­wa­nie i wdro­że­nia sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych w me­dy­cy­nie,
  • e-z­dro­wie.

Edu­­ka­­cja:

Po­sia­da wyż­sze wy­kształ­ce­nie eko­no­micz­ne i lo­gi­stycz­ne. Ukoń­czył stu­dia po­dy­plo­mo­we o spe­cjal­no­ści „Zin­te­gro­wa­ne Sy­ste­my Za­rzą­dza­nia No­wo­cze­snym Przed­się­bior­stwe­m” na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza oraz „Za­rzą­dza­nie w opie­ce zdro­wot­ne­j” na Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym