Przenoszenie danych według RODO

Przenoszenie danych według RODO

Przenoszenie danych według RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018Art. 20 RODO usta­na­wia pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych (przy­słu­gu­ją­ce podmio­tom da­nych upraw­nie­nie do otrzy­my­wa­nia od ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych oso­bo­wych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym,...

Na czym polega polityka „czystego biurka”?

Na czym polega polityka „czystego biurka”?

Na czym polega polityka "czystego biurka"?Rafał Andrzejewski | 28.02.2018Po­le­ga na nie po­zo­sta­wia­niu żad­nych do­ku­men­tów z da­ny­mi oso­bo­wy­mi pod­czas na­szej nie­obec­no­ści przy sta­no­wi­sku pra­cy. Czę­sto przy du­żym na­tę­że­niu pra­cy pra­cow­ni­cy...