Podmiot przetwarzający dane według RODO

Podmiot przetwarzający dane według RODO

Podmiot przetwarzający dane według RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018Pod­miot któ­re­mu ADO mo­że po­wie­rzyć prze­twa­rza­nie da­nych Pod­mio­tem, któ­re­mu ADO mo­że po­wie­rzyć prze­twa­rza­nie da­nych mo­że być oso­ba fi­zycz­na lub praw­na, or­gan pu­blicz­ny,...

Obowiązki administratora danych według RODO

Obowiązki administratora danych według RODO

Obowiązki administratora danych według RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018RODO opie­ra się na zu­peł­nie no­wym mo­de­lu ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Pod­mio­tem od­po­wie­dzial­nym za prze­twa­rza­nie da­nych jest ad­mi­ni­stra­tor i to on de­le­gu­je obo­wiąz­ku...

Obowiązek informacyjny teraz i w RODO

Obowiązek informacyjny teraz i w RODO

Obowiązek informacyjny teraz i w RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018Zgod­nie z art. 24 UODO  w przy­pad­ku zbie­ra­nia da­nych oso­bo­wych od oso­by, któ­rej one do­ty­czą, na­le­ży po­in­for­mo­wać te oso­by o: ad­re­sie swo­jej sie­dzi­by i peł­nej na­zwie,...