Kontrole Wojewody – praktyczne rady

Kontrole Wojewody – praktyczne rady

Kontrole Wojewody – praktyczne radydr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.06.2016Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 6-7 (257-258)Pod­miot lecz­ni­czy pod­le­ga kon­tro­li róż­nych or­ga­nów i in­sty­tu­cji, w tym: Na­ro­do­we­go...

Postępowania kontrolne prowadzone przez NFZ

Postępowania kontrolne prowadzone przez NFZ

Postępowania kontrolne prowadzone przez NFZdr Bartosz Pawelczyk | 20.02.2013Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 2 (217)Pra­wo ota­cza dziś dzia­łal­ność le­ka­rzy z każ­dej nie­mal stro­ny. Ota­cza, choć moż­na od­nieść wra­że­nie, że...