Testamenty (ciąg dalszy)

Testamenty (ciąg dalszy)

Testamenty (ciąg dalszy)dr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.05.2014Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 5 (232)W po­przed­niej „Pi­guł­ce praw­ne­j” mó­wi­li­śmy o sy­tu­acjach, w któ­rych le­karz mo­że zo­stać po­pro­szo­ny...

Testament pacjenta

Testament pacjenta

Testament pacjentadr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.02.2014Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 2 (229)W po­przed­nim nu­me­rze „Biu­le­ty­nu WIL” po­świę­ci­li­śmy Pra­wo w pi­guł­ce pra­wu pa­cjen­ta do po­sza­no­wa­nia...

Sukcesja i zmiana formy prawnej gabinetu

Sukcesja i zmiana formy prawnej gabinetu

Sukcesja i zmiana formy prawnej gabinetudr Bartosz Pawelczyk, Krzysztof Kozik | 20.02.2015Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 2 (241)W po­przed­niej Pi­guł­ce praw­nej, do­ty­czą­cej ochro­ny in­for­ma­cji o pa­cjen­cie w ga­bi­ne­cie,...

Czy można zbankrutować przez spadek?!

Czy można zbankrutować przez spadek?!

Czy można zbankrutować przez spadek?!dr Bartosz Pawelczyk | 01.04.2016Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 4 (255)In­for­ma­cja o cze­ka­ją­cym na nas spad­ku prze­waż­nie ko­ja­rzy się nam z otrzy­ma­niem ko­rzy­ści. Nie­rzad­ko...