Rekrutacja a dane osobowe – obecnie i w RODO

Rekrutacja a dane osobowe – obecnie i w RODO

Rekrutacja a dane osobowe - obecnie i w RODORafał Andrzejewski | 28.02.2018Ja­kie da­ne oso­bo­we moż­na prze­twa­rzać w pro­ce­sie re­kru­ta­cyj­nym? Za­kres da­nych oso­bo­wych, ja­kie oso­ba re­kru­tu­ją­ca mo­że za­żą­dać od kan­dy­da­tów do pra­cy szcze­gó­ło­wo...