Kilka słów o przekształceniu

Kilka słów o przekształceniu

Kilka słów o przekształceniuKrzysztof Kozik | 20.02.2016Kto mo­że się prze­kształ­cić? W za­sa­dzie każ­de przed­się­bior­stwo moż­na pod­dać prze­kształ­ce­niu bo­wiem do­pusz­czal­ne w tym za­kre­sie są wszel­kie kon­fi­gu­ra­cje podmio­to­we. Mo­że dojść...