Wsparcie przy kontrolach

Podmiot leczniczy podlega kontroli różnych organów i instytucji, w tym: Narodowego Funduszu Zdrowia, Sanepidu, Urzędu Wojewódzkiego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Pracy, czy Powiatowego Urzędu Pracy. Dlatego podczas kontroli należy przyjąć aktywną postawę, co wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej, doświadczenia i wyczucia. Negatywne konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości bywają bowiem bardzo poważne, zaś nieprecyzyjne brzmienie wielu przepisów daje dużą swobodę interpretacyjną osobom przeprowadzającym kontrole. Zapewniamy naszym Klientom pomoc w przygotowaniu do planowanej kontroli, następnie uczestniczymy w czynnościach kontrolnych, a w razie konieczności sporządzamy niezbędne dokumenty w toku postępowań odwoławczych, także sądowych.

Ponadto oferujemy bieżące wsparcie prawne w trakcie prowadzenia działalności leczniczej, w tym w związku z realizacją umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się w praktyce błędy i dążymy do ich wspólnego wyeliminowania. Naszym celem jest minimalizacja poważnych ryzyk, związanych ze stwierdzeniem błędów w toku kontroli, które mogą skutkować ujemnymi punktami przy najbliższym kontraktowaniu z NFZ.