Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej

Podwyżki dla pracowników niemedycznych

Klaudia Juszczak

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej wygląda nieco inaczej niż w spółkach osobowych lub kapitałowych. Wynika to z tego, że spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego, lecz regulacje jej dotyczące znajdziemy w kodeksie cywilnym. Spółka cywilna to w zasadzie umowa wspólników dotycząca wspólnego prowadzenia działalności.

Zasady odpowiedzialności

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, ani odrębnej od wspólników zdolności prawnej. Oznacza to, że stroną wszelkich umów jest nie spółka cywilna, a jej wspólnicy. Podobnie kształtują się zasady odpowiedzialności – tę ponoszą wspólnicy, a nie sama spółka. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania majątkiem wspólnym oraz każdy swoim majątkiem osobistym.

Dochodzenie roszczeń od wspólników

Dochodzenie roszczeń od wspólników spółki cywilnej różni się zatem od omawianego w poprzednich wpisach dochodzenia roszczeń od wspólników spółki jawnej czy partnerów spółki partnerskiej. W przypadku spółki cywilnej nie znajdzie zastosowania procedura „rozszerzenia” klauzuli wykonalności nadanej pierwotnie przeciwko spółce na jej wspólników. W tym przypadku od samego początku należy prowadzić postępowanie sądowe z udziałem wspólników spółki cywilnej, a nie spółki. Zgodnie z art. 778 kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Należy pamiętać, że w sytuacji gdy wierzyciel chce uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń z majątku wspólnego wspólników powinien pozwać wszystkich wspólników, a więc dysponować tytułem wykonawczym przeciwko wszystkim wspólnikom. Tylko tak przeprowadzone postępowanie sądowe daje możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego wspólników, który objęty jest tzw. współwłasnością łączną w ramach prowadzonej spółki cywilnej.

Podsumowanie

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego, czyli wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. W odniesieniu do spółki cywilnej podstawę wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego powinien stanowić wyrok wydany przeciwko wspólnikom tej spółki. Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem oraz majątkiem wspólnym. Należy jednak pamiętać, że dla zaspokojenia roszczeń z majątku wspólnego konieczne jest posiadanie tytułu wykonawczego przeciwko wszystkim wspólnikom.

 

Skontaktuj się z nami!

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).