Zabezpieczenie przetwarzania danych

Do za­bez­pie­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych pod­cho­dzi­my kom­plek­so­wo, bio­rąc pod uwa­gę wszyst­kie czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na bez­pie­czeń­stwo da­nych. Zda­je­my so­bie spra­wę, iż wdro­że­nie po­je­dyn­czych środ­ków ochro­ny mo­że być nie­wy­star­cza­ją­ce, na­to­miast za­sto­so­wa­nie ich zbyt wie­lu mo­że utrud­nić dzia­ła­nie da­ne­go podmio­tu.

 

Pro­jek­tu­jąc za­sa­dy bez­pie­czeń­stwa na­le­ży brać pod uwa­gę za­bez­pie­cze­nia:

 

  • fi­zycz­ne - unie­moż­li­wia­ją­ce rze­czy­wi­sty do­stęp do da­nych i do­ku­men­tów, tj. za­bez­pie­cze­nie lo­ka­lu, po­miesz­czeń w któ­rych prze­twa­rza­ne są da­ne oso­bo­we;
  • or­ga­ni­za­cyj­ne - od­po­wie­dzial­ność osób prze­twa­rza­ją­cych da­ne, stwo­rze­nie od­po­wied­niej do­ku­men­ta­cji;
  • praw­ne - prze­twa­rza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi;
  • tech­no­lo­gicz­ne - sys­te­my in­for­ma­tycz­ne i sto­so­wa­ne urzą­dze­nia.

 

Mamy świadomość, iż za­bez­pie­cze­nie prze­twa­rza­nia da­nych jest za­gad­nie­niem in­ter­dy­scy­pli­nar­nym, dla­te­go współ­pra­cu­je­my w tym za­kre­sie ze spe­cja­li­sta­mi z in­nych bran­ży, w szcze­gól­no­ści IT.