Wsparcie przy wdrożeniu RODO

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie RODO – unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia do­ty­czą­ce­go ochro­ny da­nych oso­bo­wych – ko­niecz­ną czyn­no­ścią każ­de­go podmio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go da­ne oso­bo­we jest do­sto­so­wa­nie do­ku­men­tów i pro­ce­dur do wymogów prawa, a w przy­pad­ku wy­kry­cia nie­zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia – przy­go­to­wa­nie no­wych, uwzględ­nia­ją­cych obo­wią­zu­ją­ce re­gu­la­cje.

 

Wspie­ra­jąc na­szych Klien­tów przy wdro­że­niu RODO prze­pro­wa­dza­my au­dy­ty po­zwa­la­ją­ce na oce­nę zgod­no­ści z prawem pro­ce­dur i ist­nie­ją­cej do­ku­men­ta­cji, a tak­że re­ko­men­du­je­my nie­zbęd­ne dzia­ła­nia, ja­kie na­le­ży wy­ko­nać w ce­lu wdro­że­nia obecnie obowiązujących przepisów oraz RODO w da­nym podmio­cie.

 

Przed­mio­tem dzia­łań Kan­ce­la­rii jest w szcze­gól­no­ści opra­co­wa­nie i wdrożenie:

 

 • po­li­ty­ki bez­pie­czeń­stwa da­nych oso­bo­wych;
 • in­struk­cji za­rzą­dza­nia sys­te­ma­mi in­for­ma­tycz­ny­mi;
 • ewi­den­cji osób upo­waż­nio­nych do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych;
 • do­ku­men­tów pra­cow­ni­czych (kwe­stio­na­riu­sze oso­bo­we, oświad­cze­nia o za­cho­wa­niu da­nych oso­bo­wych w po­uf­no­ści, etc.);
 • obo­wiąz­ków in­for­ma­cyj­nych;
 • re­je­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia oraz re­je­stru ka­te­go­rii czyn­no­ści;
 • po­li­ty­ki za­rzą­dza­nia na­ru­sze­nia­mi oraz po­li­ty­ki zgła­sza­nia na­ru­szeń;
 • pro­ce­dur we­wnętrz­nych w za­kre­sie re­ali­za­cji praw podmio­tów do da­nych, w tym pra­wa do in­for­ma­cji, do­stę­pu do da­nych, prze­no­sze­nia da­nych i ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia;
 • upo­waż­nień do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych oraz umów po­wie­rze­nia;
 • wzo­ru in­for­ma­cji w try­bie art. 15 RODO;
 • no­ty­fi­ka­cji na­ru­szeń w try­bie art. 33 RODO;
 • in­nych do­ku­men­tów i for­mu­la­rzy zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych (m.in. klau­zu­le in­for­ma­cyj­ne, klau­zu­le zgód na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, re­gu­la­mi­ny).