Szkolenia

Kan­ce­la­ria ofe­ru­je szko­le­nia pro­wa­dzo­ne przez spe­cja­li­stów po­sia­da­ją­cych wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w przedmio­cie ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Zda­je­my so­bie spra­wę, jak waż­ne jest po­łą­cze­nie rze­tel­ne­go i fa­cho­we­go prze­ka­za­nia wie­dzy z prak­tycz­ną moż­li­wo­ścią jej wy­ko­rzy­sta­nia. Z te­go po­wo­du sto­su­je­my teo­rię w opar­ciu o prak­ty­kę. Sz­ko­le­nia pro­wa­dzo­ne są w for­mie warsz­ta­tów opar­tych o ak­ty­wi­za­cję uczest­ni­ków, stu­dium przy­pad­ku, dys­ku­sję oraz ćwi­cze­nia po­par­te wy­kła­dem, osa­dze­nie oma­wia­nych tre­ści na rze­czy­wi­stych przy­pad­kach.

 

Ofe­ru­je­my za­rów­no szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków, jak i ka­dry kie­row­ni­czej. Te­ma­ty­ka szko­leń do­pa­so­wy­wa­na jest do ro­dza­ju dzia­łal­no­ści, ja­ką pro­wa­dzi da­ny podmiot. 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367 lub napisz do nas:

Nasze Publikacje