Przygotowanie dokumentacji i procedur

Przy­go­to­wa­nie do­ku­men­ta­cji i pro­ce­dur sta­no­wi istot­ny ele­ment w dzia­łal­no­ści podmio­tów prze­twa­rza­ją­cych da­ne oso­bo­we. Na­le­ży pa­mię­tać, że wpro­wa­dzo­ne roz­wią­za­nia wy­ma­ga­ją bie­żą­cej kon­tro­li pod ką­tem zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi oraz zmia­na­mi w spe­cy­fi­ce dzia­ła­nia da­nego podmio­tu.

 

Kan­ce­la­ria ofe­ru­je kom­plek­so­we wspar­cie w stwo­rze­niu i wpro­wa­dze­niu do­ku­men­tów oraz pro­ce­dur każ­do­ra­zo­wo do­sto­so­wa­nych do spe­cy­fi­ki kon­kret­ne­go Klien­ta. Zda­je­my so­bie jed­nak spra­wę, iż stwo­rze­nie do­ku­men­ta­cji to nie wszyst­ko – nie­zbęd­ne jest wpro­wa­dze­nie w ży­cie od­po­wied­nich za­sad po­stę­po­wa­nia, któ­re z jed­nej stro­ny bę­dą zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa, z dru­giej po­zwo­lą na swo­bo­dę dzia­ła­nia podmio­tu, płyn­nie współ­gra­jąc z do­tych­cza­so­wą je­go prak­ty­ką. 

 

Ze­spół Kan­ce­la­rii w ra­mach świad­czo­nych usług przy­go­to­wu­je, a tak­że uczest­ni­czy we wdro­że­niu i przy­go­to­wa­niu do prak­tycz­ne­go za­sto­so­wa­nia, pełnej dokumentacji zgodnej z obecnymi przepisami oraz z RODO:

 

  • po­li­ty­ki bez­pie­czeń­stwa da­nych oso­bo­wych;
  • in­struk­cji za­rzą­dza­nia sys­te­ma­mi in­for­ma­tycz­ny­mi;
  • ewi­den­cji osób upo­waż­nio­nych do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych;
  • do­ku­men­tów pra­cow­ni­czych (kwe­stio­na­riu­sze oso­bo­we, oświad­cze­nia o za­cho­wa­niu da­nych oso­bo­wych w po­uf­no­ści, etc.);
  • obo­wiąz­ków in­for­ma­cyj­nych;
  • re­je­stru czyn­no­ści prze­twa­rza­nia oraz re­je­stru ka­te­go­rii czyn­no­ści;
  • po­li­ty­ki za­rzą­dza­nia na­ru­sze­nia­mi oraz po­li­ty­ki zgła­sza­nia na­ru­szeń;
  • pro­ce­dur we­wnętrz­nych w za­kre­sie re­ali­za­cji praw podmio­tów do da­nych, w tym pra­wa do in­for­ma­cji, do­stę­pu do da­nych, prze­no­sze­nia da­nych i ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia;
  • upo­waż­nień do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych oraz umów po­wie­rze­nia;
  • in­nych do­ku­men­tów i for­mu­la­rzy zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych (m.in. klau­zu­le in­for­ma­cyj­ne, klau­zu­le zgód na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych, re­gu­la­mi­ny).