Bieżące doradztwo

Wpro­wa­dze­nie pro­ce­dur to nie wszyst­ko. Waż­ne jest ich kon­se­kwent­ne aktualizowanie, wdra­ża­nie i sto­so­wa­nie, a tak­że ta­kie do­pa­so­wa­nie, by har­mo­nij­nie współ­gra­ły z dzia­łal­no­ścią pro­wa­dzo­ną przez podmiot.

 

Ofe­ru­je­my w tym zakresie bie­żą­ce wspar­cie, zda­jąc so­bie spra­wę, iż umie­jęt­ność od­po­wie­dzi na py­ta­nia oraz roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów po­ja­wia­ją­cych się w ra­mach pro­wa­dzo­nej przez podmio­ty dzia­łal­no­ści nie­jed­no­krot­nie po­zwa­la za­po­biec wie­lu ne­ga­tyw­nym kon­se­kwen­cjom.

 

Klie­n­tów wspie­ra­my wy­ko­rzy­stu­jąc na­by­te do­świad­cze­nie i sze­ro­ką wie­dzę w za­kre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Wie­my jak po­­mo­c­na jest bie­­żą­­ca wspó­ł­pra­­ca z ze­­spo­­łem  do­­ra­d­ców, któ­­rzy ro­­zu­­mie­­ją spe­­cy­­fi­­kę da­­nej bra­n­ży i po­­tra­­fią zna­j­do­­wać roz­­wią­­za­­nia opa­r­te na pra­k­ty­­ce. Efe­k­ty­w­na po­­moc pra­w­na wy­­ma­­ga wspó­ł­cze­­śnie nie ty­l­ko gru­n­to­w­nej zna­­jo­­mo­­­ści pra­­wa, ale ró­w­nież wie­­dzy i do­­świa­d­cze­­nia oraz wy­­so­­kich ko­m­pe­­te­n­cji. Dla­­te­­go dla na­­szych Klie­n­tów je­­ste­­śmy nie ty­l­ko pra­w­ni­­ka­­mi, lecz to­­wa­­rzy­­szy­my im też ja­­ko do­­ra­d­cy w ich dzia­łal­no­ści.