Audyt

Prze­pro­wa­dza­my au­dy­ty pod ką­tem zgod­no­ści z pra­wem do­ku­men­ta­cji i pro­ce­dur, a w ra­zie ko­niecz­no­ści  za­le­ca­my wpro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych zmian w za­kre­sie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa z uwzględ­nie­niem spe­cy­fi­ki da­ne­go podmio­tu. Szyb­kie zdia­gno­zo­wa­nie po­ten­cjal­nych nie­bez­pie­czeństw po­zwa­la na sprawną re­ak­cję na­praw­czą.

 

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie RODO – unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia do­ty­czą­ce­go ochro­ny da­nych oso­bo­wych – zasadną czyn­no­ścią każ­de­go podmio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go da­ne oso­bo­we jest prze­pro­wa­dza­nie au­dy­tu po­zwa­la­ją­ce­go na wska­za­nie ob­sza­rów, w któ­rych nie­zbęd­ne jest wdro­że­nie zgod­nych z RODO roz­wią­zań.

 

Au­dyt sta­no­wi pierw­szy i pod­sta­wo­wy etap wpro­wa­dze­nia lub do­sto­so­wa­nia roz­wią­zań po­zwa­la­ją­cych na ochro­nę da­nych oso­bo­wych. Po­zwa­la on wy­ka­zać mię­dzy in­ny­mi:

 

  • czy obec­nie sto­so­wa­ne do­ku­men­ty speł­nia­ją wy­mo­gi okre­ślo­ne przez RODO;
  • czy obec­nie obo­wią­zu­ją­ce pro­ce­du­ry są zgod­ne z wy­mo­ga­mi okre­ślo­ny­mi przez RODO;
  • czy w podmiocie stosowane są właściwe techniczne i organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych
  • czy sys­te­my in­for­ma­tycz­ne są wła­ści­wie za­rzą­dza­ne.

 

Na pod­sta­wie wy­ni­ków au­dy­tu je­ste­śmy w sta­nie oce­nić sto­pień zgod­no­ści obo­wią­zu­ją­cych pro­ce­dur i ist­nie­ją­cej do­ku­men­ta­cji z wymogami prawa, a tak­że za­re­ko­men­do­wać nie­zbęd­ne dzia­ła­nia, ja­kie na­le­ży wy­ko­nać w ce­lu wdro­że­nia RODO w da­nym podmio­cie. 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer +48 504 163 367 lub napisz do nas:

Nasze Publikacje