Kilka słów o przekształceniu

Krzysztof Kozik
20.02.2016

Kto może się przekształcić?

W zasadzie każde przedsiębiorstwo można poddać przekształceniu bowiem dopuszczalne w tym zakresie są wszelkie konfiguracje podmiotowe. Może dojść do przekształcenia:

 1. spółek osobowych w inne spółki osobowe (np. sp. jawna w sp. komandytową);
 2. spółek osobowych w spółki kapitałowe (np. sp. jawna w sp. z o.o.);
 3. spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe (np. sp. z o.o. w S.A.);
 4. spółek kapitałowych w spółki osobowe (np. sp. z o.o. w sp. komandytową).

  Dopuszczalne jest również przekształcenie:
   
 5. spółki cywilnej w każdą spółkę handlową (np. sp. jawną, sp. komandytową, sp. z o.o.),
 6. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
 

Dlaczego warto się przekształcić?

Cele przekształcenia mogą zależeć od różnego rodzaju czynników i są one uwarunkowane w szczególności tym, w jakiej formie prawnej przedsiębiorca aktualnie prowadzi swój biznes.

 

Przekształcenie sp. jawnej/cywilnej w sp. z o.o. może wiązać się ze zmniejszeniem ryzyka w zakresie osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, chęcią tzw. uwolnienia się od odpowiedzialności w tym zakresie, a tym samym ochroną majątku osobistego (nieruchomości – domu, mieszkania, czy samochodu).

 

Przyczyną przekształcenia może być również intensywny rozwój prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przykładowo, zwiększenie się liczby wspólników w spółce osobowej może niekiedy utrudniać sprawne prowadzenie rozrastającego się przedsiębiorstwa, z uwagi na potrzebę rozdzielenia funkcji właścicielskiej od zarządczej, którą to może spełnić spółka kapitałowa.

 

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową, przykładowo jawną w komandytową, może wynikać z chęci modyfikacji zasad w zakresie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

 

Przekształcenie spółki jawnej w sp. komandytową może być związane z potrzebą pozyskania nowych inwestorów (ich wkładów do spółki), jak i planowanych zmian struktury właścicielskiej.

 

Na przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową w dużej mierze mogą mieć zaś wpływ względy podatkowe. Chodzi o przejście z zasady tzw. podwójnego opodatkowania dochodów wspólników w ramach spółki, na jednokrotne (nie dotyczy to spółek komandytowo-akcyjnych). Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, lecz inną niż spółka komandytowo-akcyjna, może zatem stanowić rozwiązanie służące optymalizacji podatkowej.

 

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną kapitałową, np. spółki z o.o. w spółkę akcyjną, może wynikać z chęci pozyskania niezbędnego finansowania czy zdobycia statusu spółki publicznej (notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych lub rynku NewConnect).

 

Jeżeli zaś chodzi o przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o., wybór może być spowodowany ograniczeniem kosztów funkcjonowania spółki lub też dążeniem do zwiększenia elastyczności w podejmowaniu decyzji przez rezygnację z rady nadzorczej, która w spółce z o.o. jest organem fakultatywnym.

 

Celem przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy z pewnością może być ograniczenie osobistej odpowiedzialności, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również zapewnienie ciągłości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (sukcesja).

 

Na czym polega przekształcenie?

Przekształcenie spółki to zmiana „garnituru prawnego”. Polega na zmianie typu spółki, bez potrzeby zmiany przedmiotu jej działalności, czy też sposobu jej prowadzenia, bowiem przekształcenie nie oznacza rozwiązania dotychczasowego podmiotu i powstania w jego miejsce nowego. Podmiot podlegający przekształceniu pozostaje ten sam, zmianie ulega natomiast jego dotychczasowa forma prawna. Spółka przekształcona jest kontynuatorem dotychczasowej działalności i co do zasady nie jest wymagane nawet aneksowanie dotychczas podpisanych umów z kontrahentami czy pracownikami. Istnieją jednak wyjątki od zasady kontynuacji, takie jak niektóre zezwolenia lub koncesje. Właśnie dlatego tak istotne jest uprzednie zbadanie stanu prawnego przedsiębiorstwa, aby przekształcenie nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorcy.

 

Prodecura w zarysie

Przekształcenie to proces, na który składają się m.in.:

 
 • czynności przygotowawcze, obejmujące m.in. analizę czynników gospodarczych, ekonomicznych oraz prawnych, umożliwiające wybór najkorzystniejszego rozwiązania dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami (w niektórych konfiguracjach przekształceń nie jest to konieczne),
 • poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
 • zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
 • podjęcie uchwały o przekształceniu przez wspólników,
 • powołanie członków organów spółki przekształconej (dot. sp. z o.o. i S.A.),
 • zawarcie umowy / podpisanie statutu spółki przekształconej,
 • wpis przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej.
 

W wyniku przekształcenia niezmienne pozostają numery NIP i REGON (wyjątkiem jest przekształcenie przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, w spółkę kapitałową).

 

Czas trwania procedury

Z naszego doświadczenia wynika, że procedura przekształcenia trwa realnie nie krócej niż 3-4 miesiące od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia rejestracji w sądzie. W zależności jednak od specyfiki Klienta ten czas może ulec zmianie.

 

Osoby zainteresowane przekształceniem zapraszamy do kontaktu z mec. Krzysztofem Kozikiem, kom. 501 60 62 [email protected]

Skontaktuj się z autorem

Krzysztof Kozik

[email protected]

Założyciel Kancelarii. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla biznesu. Prowadził liczne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu przekształceń przedsiębiorstw, umów inwestycyjnych, a także pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (obligacje, NewConnect). Był wykładowcą na jednej z poznańskich uczelni.